black-background

Live Meetings

Każdy użytkownik platformy Lex4you.pl może brać udział w dowolnej ilości Live Meetings czyli spotkań na żywo z ekspertami w formule online. Zawsze odnoszą się one do najbardziej aktualnych tematów wynikających z najnowszych zmian w przepisach. Nasi eksperci są do dyspozycji kilka razy w tygodniu o stałej porze, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem spotkań. Omawiają określony temat oraz odpowiadają na Państwa pytania.

Live Meetings dostępne są w ramach każdego z 3 oferowanych na platformie pakietów szkoleniowych

Najbliższy Live Meeting odbędzie się za:

0dni0godz.0min0s

Podczas Live Meeting możliwe jest zadawanie ekspertom pytań na żywo korzystając z udostępnionego w tym celu czatu.

— Przykłady Live Meetings

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Do kiedy najpóźniej dopuszczalne jest rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika? Kiedy pracodawca ma możliwość rozwiązać umowę bez wypowiedzenia z powodu długotrwałej choroby pracownika? W jakich sytuacjach to pracownik ma prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy? Jakie możliwości prawne ma pracodawca, który nie zgadza się z przyczyną rozwiązania umowy wskazaną przez pracownika? Jaki zapis pracodawca powinien umieścić w świadectwie pracy jako podstawę i tryb rozwiązania umowy?

Nowa ulga na zasiedlenie w PIT.

Ministerstwo Rozwoju chce wprowadzić od 2021 r. nową ulgę w podatku dochodowym od osób fizycznych dla podatników do 35 roku życia, którzy nabyli mieszkanie na rynku pierwotnym lub wybudowali dom jednorodzinny. Preferowane mają być rodziny z większą liczbą dzieci, a maksymalna wysokość odliczenia będzie też uzależniona od wysokości kosztów w budownictwie mieszkaniowym. Zapraszamy na spotkanie z naszym Ekspertem!

JPK_V7M(K) – zasady korygowania pliku bez wezwanie oraz na wezwanie organu – czy należy składać czynny żal?

Wiele kwestii związanych z JPK budzi ciągłe wątpliwości. Do tego grona zalicza się również zasady korygowania zarówno bez wezwania organu podatkowego, jak również po jego otrzymaniu. W szczególności istotną kwestią są zasady nakładania kary za błędy w przesłanym pliku, biorąc pod uwagę drobne, ale istotne zmiany przepisów w tym zakresie w ostatnich miesiącach. Te i wiele innych kwestii omówimy podczas naszego spotkania.

— Co wyróżnia tę formę zdobywania wiedzy?

Możliwość zadawania ekspertom pytań w czasie rzeczywistym, korzystając z udostępnionego w tym celu czatu.

Zawsze najbardziej aktualne tematy i komentarze wynikające z najnowszych zmian w przepisach i trwających jeszcze procesów legislacyjnych.

Stała dostępność materiałów dzięki regularnie uzupełnianemu harmonogramowi spotkań z ekspertami oraz rejestrowaniu każdego Live Meeting i udostępnianiu go później na platformie.

Harmonogram spotkań na obecny tydzień:

Czy w równoważnym czasie pracy sobotę, niedzielę lub święto można traktować jako zwykły (tzw. czarny) dzień roboczy? Ile kolejnych dni pracy można zaplanować pracownikowi w równoważnym czasie pracy? Co w praktyce oznacza zasada przeciętnie 40 godzin pracy w tygodniu? Ile godzin pracy w tygodniu można zaplanować pracownikowi w równoważnym czasie pracy? Jaki wpływ na planowanie czasu pracy na długość okresu rozliczeniowego?

Prowadzący:
Michał Podsiedlik
Ekspert prawa pracy

Uczestnik uzyska odpowiedzi na pytania dotyczące aspektów kadrowych i płacowych związanych z pracownikami będącymi członkami Wojsk Obrony Terytorialnej. Omówione zostaną obowiązki pracodawcy względem takiego pracownika, ograniczenia jakie przepisy nakładają na pracodawcę oraz zasady rozliczania nieobecności w pracy.

Prowadząca:
Agnieszka Łapińska
Ekspert ds. wynagrodzeń

Na spotkaniu zostaną omówione podstawowe zagadnienia z zakresu ustawy o podatku akcyzowym, takie jak:
· Jakie wyroby podlegają opodatkowaniu?
· Kto i kiedy jest zobowiązany do uiszczenia podatku akcyzowego?
· Obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego.
· Zapłata podatku.

Prowadzący:
Konrad Miazga
Doradca podatkowy

Zastosowanie stawki VAT 0% zależy od posiadania dokumentacji o wywozie towarów na terytorium innego Państwa członkowskiego. Od roku 2020 istnieją dwa rodzaje przepisów, które regulują tę materię: niezmienione przepisy polskiej ustawy o VAT oraz przepisy rozporządzenia unijnego nr 282/2011 ustanawiającego przepisy wykonawcze do Dyrektywy VAT. Ponieważ przepisy rozporządzenia 282/2011 mają pierwszeństwo przed przepisami polskiej ustawy o VAT, a różnią się one w kwestii dokumentowania WDT, często budzą u podatników wątpliwości, czy dokumentacja którą posiadają musi być zgodna z przepisami polskimi czy unijnymi. W związku z mnogością zapytań odnośnie powyższych wątpliwości, Ministerstwo Finansów dnia 17 grudnia 2020 r. wydało objaśnienia w tym zakresie. Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani tą tematyką, serdecznie zapraszamy.

Prowadzący:
Michał Krawczyk
Ekspert w zakresie podatków, VAT i CIT,
procedury kontroli podatkowej

Podczas webinaru wskazujemy najważniejsze zmiany, które zostały wdrożone w 2021 roku i weryfikujemy przez kogo mogą być stosowane do rozliczenia PIT.
Wypracowanie prawidłowych mechanizmów rozliczeniowych przy zmianach podatkowych wydaje się być także nad wyraz istotne w obecnej sytuacji gospodarczej, mając na względzie nadciągający kryzys finansowy oraz istotne zmiany w zakresie sprawozdawczości podatkowej. Poruszymy następujące zagadnienia:
1. Zmiany w uldze abolicyjnej od 2021 roku.
– wskazanie podatników, do których ulga ma zastosowanie,
– przykład rozliczenia podatkowego po nowemu,
– wyjątki od stosowania ulgi.
2. COVID -19 – zwolnienia, ulgi w podatku dochodowym do zastosowania w rozliczeniu rocznym.
3. Rozszerzenie stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na większą grupę zawodów.

Prowadząca:
dr Małgorzata Rzeszutek
Doradca podatkowy

Strategia podatkowa przedsiębiorstwa to nowy obowiązek dla wielu przedsiębiorstw od 2021 roku. Powinna ona nie tylko wskazywać na dążenie spółki do terminowego i rzetelnego rozliczania się z podatków, ale przede wszystkim powinna potwierdzać, że sposób ułożenia procesów podatkowych wewnątrz firmy faktycznie wspiera wykonywanie tych założeń.
Zatem podmioty, które zostaną objęte obowiązkiem sporządzenia strategii podatkowej i publikowania sprawozdania z jej realizacji będą musiały dokładnie przeanalizować stosowane procesy w swojej organizacji, a być może nawet opracować je od nowa. Omawiamy jak stworzyć strategię podatkową w przedsiębiorstwie tak aby na koniec 2021 roku była kompletna i gotowa do publikacji.

Prowadząca:
dr Małgorzata Rzeszutek
Doradca podatkowy

W jakich sytuacjach pracownik może skorzystać z okolicznościowego zwolnienia od pracy? Czy dodatkowe dni zwolnień od pracy są płatne czy bezpłatne? Jak długo można skorzystać z okolicznościowego zwolnienia od pracy? Czy pracownik, który korzysta z takiego zwolnienia od pracy, musi przedstawić jakieś dokumenty z tym związane? Czy okolicznościowe zwolnienie od pracy należy uwzględniać w ewidencji czasu pracy?

Prowadzący:
Michał Podsiedlik
Ekspert prawa pracy

Na spotkaniu przedstawione zostaną zasady naliczania i uiszczania tzw. opłaty cukrowej. Zostanie wyjaśnione kto i kiedy jest zobowiązany do uiszczenia takiej opłaty oraz sytuacje, kiedy takiej opłaty nie trzeba uiszczać.

Prowadzący:
Konrad Miazga
Doradca podatkowy

Pracownicy, zwłaszcza najbardziej wykwalifikowani, niejednokrotnie stanowią dla pracodawców jeden z cenniejszych zasobów i decydują się na ograniczenie możliwości podjęcia przez takiego pracownika w innych podmiotach – w trakcie prezentacji przybliżone zostaną Państwu najistotniejsze aspekty prawne, na które należy zwracać uwagę przy konstruowaniu zakazu konkurencji dla pracownika, omówiona zostanie możliwość wprowadzenia kar umownych za naruszenie zakazu konkurencji, a także wskażemy przypadki, kiedy pracownik może podważyć skuteczność ustanowionego zakazu.

Prowadzący:
Wojciech Frankiewicz
Adwokat, ekspert
prawa pracy

Zaproponuj nowy temat spotkania

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.