black-background

Live Meetings

Każdy użytkownik platformy Lex4you.pl może brać udział w dowolnej ilości Live Meetings czyli spotkań na żywo z ekspertami w formule online. Zawsze odnoszą się one do najbardziej aktualnych tematów wynikających z najnowszych zmian w przepisach. Nasi eksperci są do dyspozycji kilka razy w tygodniu o stałej porze, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem spotkań. Omawiają określony temat oraz odpowiadają na Państwa pytania.

Live Meetings dostępne są w ramach każdego z 3 oferowanych na platformie pakietów szkoleniowych

Podczas Live Meeting możliwe jest zadawanie ekspertom pytań na żywo korzystając z udostępnionego w tym celu czatu.

— Przykłady Live Meetings

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Do kiedy najpóźniej dopuszczalne jest rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika? Kiedy pracodawca ma możliwość rozwiązać umowę bez wypowiedzenia z powodu długotrwałej choroby pracownika? W jakich sytuacjach to pracownik ma prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy? Jakie możliwości prawne ma pracodawca, który nie zgadza się z przyczyną rozwiązania umowy wskazaną przez pracownika? Jaki zapis pracodawca powinien umieścić w świadectwie pracy jako podstawę i tryb rozwiązania umowy?

Nowa ulga na zasiedlenie w PIT.

Ministerstwo Rozwoju chce wprowadzić od 2021 r. nową ulgę w podatku dochodowym od osób fizycznych dla podatników do 35 roku życia, którzy nabyli mieszkanie na rynku pierwotnym lub wybudowali dom jednorodzinny. Preferowane mają być rodziny z większą liczbą dzieci, a maksymalna wysokość odliczenia będzie też uzależniona od wysokości kosztów w budownictwie mieszkaniowym. Zapraszamy na spotkanie z naszym Ekspertem!

JPK_V7M(K) – zasady korygowania pliku bez wezwanie oraz na wezwanie organu – czy należy składać czynny żal?

Wiele kwestii związanych z JPK budzi ciągłe wątpliwości. Do tego grona zalicza się również zasady korygowania zarówno bez wezwania organu podatkowego, jak również po jego otrzymaniu. W szczególności istotną kwestią są zasady nakładania kary za błędy w przesłanym pliku, biorąc pod uwagę drobne, ale istotne zmiany przepisów w tym zakresie w ostatnich miesiącach. Te i wiele innych kwestii omówimy podczas naszego spotkania.

— Co wyróżnia tę formę zdobywania wiedzy?

Możliwość zadawania ekspertom pytań w czasie rzeczywistym, korzystając z udostępnionego w tym celu czatu.

Zawsze najbardziej aktualne tematy i komentarze wynikające z najnowszych zmian w przepisach i trwających jeszcze procesów legislacyjnych.

Stała dostępność materiałów dzięki regularnie uzupełnianemu harmonogramowi spotkań z ekspertami oraz rejestrowaniu każdego Live Meeting i udostępnianiu go później na platformie.

Harmonogram spotkań na bieżący tydzień:

Decyzja, którą wyda w naszej sprawie organ administracji może być dla nas negatywna. Nie musi to być jednak definitywny koniec – skuteczne złożenie odwołania często może zmienić rozstrzygnięcie na naszą korzyść. Podczas spotkania odpowiemy na pytania dotyczące tego kiedy można złożyć odwołanie w sprawie administracyjnej oraz jakie musi spełniać wymogi, abyśmy mogli skutecznie obronić nasze interesy przed organem administracji.

Prowadząca:
Aleksandra Godek
Radca prawny

W zakresie amortyzacji środków trwałych, podstawowe znaczenie ma zarówno ustawa o rachunkowości, jak i przepisy prawa podatkowego. Poza nielicznymi wyjątkami odpisów amortyzacyjnych dokonujemy od każdego składnika majątku zaliczanego do środków trwałych. Odpisy te istotnie wpływają zarówno na wynik finansowy, jak i na podstawę opodatkowania. Niestety analiza przepisów podatkowych i rachunkowych, wskazuje na szereg różnic i rozbieżności, które utrudniają nam prowadzenie działalności. Jednak w pewnych granicach regulacje wspomnianych ustaw, pozostawiają swobodę w wyborze metod i stawek amortyzacyjnych, co pozwala na kształtowanie wysokości podstawy opodatkowania i wyniku finansowego. Dokładne zaplanowanie kosztów amortyzacji, stanowi jeden z najistotniejszych elementów modelowania polityki firmy. Na spotkaniu omówimy aktualne regulacje ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego w zakresie amortyzacji środków trwałych oraz podkreślimy istotne różnice między prawem bilansowym i podatkowym.

Prowadząca:
Anna Król-Błażejewska
Doświadczony księgowy

Zakłady pracy stanowią według badań miejsce, gdzie dochodzi najczęściej do zakażeń koronawirusem. Co zatem może zrobić pracodawca, jeśli dowie się, że dany pracownik jest chory? Komu i jak może przekazać taką informację, żeby chronić resztę załogi? Czy może ją udostępnić w ramach grupy kapitałowej? Pandemiczne BHP vs. RODO w praktycznym ujęciu.

Prowadząca:
Katarzyna Ziółkowska
Radca prawny

Leasing, pożyczki, subwencje, układy ratalne – jak ująć koszty finansowania dłużnego w rozliczeniu podatkowym? Jakie są limity? Kogo obejmują? Zapraszamy na spotkanie z naszym Ekspertem!

Prowadząca:
dr Ewelina Skwierczyńska
Doktor nauk prawnych w dziedzinie prawa
w specjalizacji prawo finansowe

Jakie dokumenty są niezbędne do zastosowania zadaniowego czasu pracy? Czy wobec osób zatrudnionych w systemie zadaniowym trzeba prowadzić ewidencję czasu pracy? Czy pracownik w zadaniowym czasie pracy może pracować w godzinach nadliczbowych? Czy zadaniowy czas pracy może dotyczyć pracy zdalnej? Jak prawidłowo udzielać urlopu osobom zatrudnionym w systemie zadaniowym?

Prowadzący:
Michał Podsiedlik
Ekspert prawa pracy

Ustawa o VAT przewiduje cały katalog zasad powstawania obowiązku podatkowego. Choć brzmienie przepisów w tym zakresie wydaje się klarowne, rzeczywistość gospodarcza pokazuje jak wiele mamy sytuacji, gdy nie możemy jednoznacznie określić momentu powstania zobowiązania w podatku VAT. Podczas naszego spotkania przypomnimy sobie ogólne zasady ustalone przez ustawodawcę w powyższym zakresie, ale również omówimy praktyczne problemy z tym związane, przy szczególnym uwzględnieniu transakcji krajowych.

Prowadzący:
Michał Gabrysiak
Ekspert z zakresu krajowego
i międzynarodowego prawa podatkowego

Ustawa o VAT przewiduje cały katalog zasad powstawania obowiązku podatkowego. Szczególne zasady przewidziane zostały na potrzeby określenia obowiązku podatkowego w zakresie transakcji międzynarodowych, w tym przede wszystkim w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych Podczas naszego spotkania przypomnimy sobie ogólne zasady ustalone przez ustawodawcę w powyższym zakresie, ale również omówimy praktyczne problemy z tym związane, przy szczególnym uwzględnieniu znaczenia daty wystawienia faktury.

Prowadzący:
Michał Gabrysiak
Ekspert z zakresu krajowego
i międzynarodowego prawa podatkowego

Rozpowszechnianie wizerunku to temat, o którym wiele się mówi, ale jednocześnie nadal pozostaje niedostatecznie jasny. W dobie, gdy udostępnianie zdjęć jest wyjątkowo łatwe kluczowym jest zrozumienie, kiedy może dojść do naruszenia cudzych praw. Na szkoleniu omówione zostaną możliwości legalnego udostępnienia wizerunku oraz sytuacje, które są niezgodne z prawem.

Prowadząca:
Aleksandra Godek
Radca prawny

Przy nabyciu niektórych usług, w szczególności niematerialnych, od kontrahentów zagranicznych, polski nabywcy często musi jako płatnik zapłacić tzw. podatek u źródła. Organy podatkowe twierdzą, że zapłata tego podatku za zagranicznego kontrahenta wpływa na wysokość podstawy opodatkowania importu usług. Jak w takim układzie kształtuje się prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu usług? Czy zapłacony podatek u źródła stanowi koszt podatkowy? Jeżeli występują u Państwa takie transakcje, zapraszamy na niniejszy Live Meeting.

Prowadzący:
Michał Krawczyk
Ekspert w zakresie podatków, VAT i CIT,
procedury kontroli podatkowej

Sponsoring często utożsamia się z reklamą w zakresie realizacji tych transakcji w przedsiębiorstwie. Zarówno reklama, jak i sponsoring są narzędziami komunikacji firmy z określoną grupą odbiorców. Różnica polega na odmiennych technikach tej komunikacji i formach podpisanej umowy (charakterze, treści). Bezpośredni cel reklamy to promocja określonego produktu lub usługi firmy, a sponsoringu – komunikacja firmy jako sponsora ze swymi klientami za pośrednictwem sponsorowanego. Sponsoring ma więc dużo wspólnego z reklamą i w pewnych sytuacjach może być za nią uważany, choć nie oznacza tego samego. Podatkowo występują różnice w tych dwóch transakcjach, zarówno w podatku dochodowym, jak i podatku VAT. Live Meeting wskazuje na najważniejsze różnice między tymi transakcjami oraz ich konsekwencje podatkowe.

Prowadząca:
dr Małgorzata Rzeszutek
Doradca podatkowy

W związku ze środkami pomocowymi uzyskanymi w ramach różnego rodzaju tarcz antykryzysowych, zapowiadane są kontrole prawidłowości przyznania i wykorzystania tych środków. W jaki sposób przygotować się do takiej kontroli oraz jak zminimalizować ryzyko, że urząd zakwestionuje sposób wydatkowania otrzymanych przez nas środków.

Prowadzący:
Wojciech Frankiewicz
Adwokat, ekspert
prawa pracy

Zgodnie z nowymi zasadami prowadzenia ewidencji VAT przekazywanej w ramach pliku JPK_V7 w tej księdze podatkowej należy również wykazywać szczegółowo dokumenty związane ze sprzedażą i zakupami w systemie VAT marża. Zagadnienie to budzi wciąż wiele wątpliwości. Niniejszy Live Meeting ma na celu przedstawienie przepisów oraz objaśnień Ministerstwa Finansów w tym zakresie. Jeżeli wykazujecie Państwo tego rodzaju transakcje, niniejszy Live Meeting zapewne Was zainteresuje.

Prowadzący:
Michał Krawczyk
Ekspert w zakresie podatków, VAT i CIT,
procedury kontroli podatkowej

Zaproponuj nowy temat spotkania

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.