— Regulamin świadczenia usług —

 I. Definicje

§ 1

W niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. „Usługodawca” – IQ2 Górski, Fiedorowicz spółka jawna z siedzibą w Łodzi (93-119), ul. Nieszawska 20/26, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 325281, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy, posiadająca nr NIP 7292660728, REGON: 100645917,
 2. „Serwis” – strona internetowa dostępna pod adresem www.lex4you.pl oraz jej podstrony,
 3. „Konto” – konto Użytkownika założone przez niego w Serwisie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
 4. „Dokumentacja” – materiały multimedialne udostępniane za pośrednictwem Serwisu, takie jak pliki video, infografiki, webinaria itp.
 5. „Pakiet szkoleniowy” – zestaw powiązanej przedmiotowo Dokumentacji, do którego dostęp oferowany jest Użytkownikom,
 6. „Użytkownik” – podmiot, który zawarł z Usługodawcą umowę dotyczącą założenia Konta i udostępnienia Pakietu szkoleniowego, jak również podmiot odwiedzający stronę internetową Serwisu celem zawarcia jednej z powyższych umów.

II. Postanowienia ogólne

§ 2

 1. Regulamin określa zasady świadczenia drogą elektroniczną przez Usługodawcę usług na rzecz Użytkowników, polegających na:
  1. założeniu i prowadzeniu Konta,
  2. umożliwienia zawierania przez Internet umów o udostępnienie Pakietu szkoleniowego.
 2. Usługi wskazane w ustępie poprzedzającym nie są kierowane przez Usługodawcę do konsumentów w rozumieniu art. 22 ze zn. 1 Kodeksu cywilnego.

§ 3

Treści prezentowane na stronach Serwisu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 66[1] Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

§ 4

Usługodawca może dokonywać modyfikacji zawartości Serwisu, cen oraz zakresu Pakietów szkoleniowych, jak również przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Użytkownikami umowy dot. udostępnienia Pakietów szkoleniowych.

III. Warunki techniczne niezbędne do korzystania z usług

§ 3

 1. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa. Podczas korzystania z Serwisu, jak również podczas komunikacji z Usługodawcą, Użytkownik nie ponosi innych kosztów za korzystanie ze środka porozumiewania się na odległość poza zwykle stosowanymi.
 2. Do prawidłowego korzystania z Serwisu, a także złożenia zamówienia udostępnienia Pakietu szkoleniowego, wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu się do Serwisu oraz do utrzymania procesu składania zamówienia przez Użytkownika. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Więcej o plikach cookies Użytkownik może dowiedzieć się z Polityki prywatności, dostępnej pod tym adresem: https://lex4you.pl/polityka-prywatnosci/

IV. Cena udostępnienia Pakietu szkoleniowego

§ 4

 1. Usługa uzyskania dostępu do Pakietu szkoleniowego jest odpłatna.
 2. Ujawniona na odpowiedniej podstronie Serwisu cena udostępnienia Pakietu szkoleniowego jest wyrażona w złotych polskich oraz w kwocie netto, tj. zostanie ona powiększona o wartość podatku od towarów i usług wg obowiązującej stawki.
 3. Cena udostępnienia Pakietu szkoleniowego płatna jest niezwłocznie po zawarciu umowy, przelewem lub w formie płatności internetowej DotPay, w zależności od wybranego przez Użytkownika sposobu płatności.
 4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania rozpoczęcia świadczenia usługi polegającej na udostępnieniu dostępu do Pakietu szkoleniowego do momentu zaksięgowania kwoty odpowiadającej cenie zamówionego Pakietu szkoleniowego na rachunku bankowym Usługodawcy.
 5. Brak dokonania przez Użytkownika płatności zgodnie z zamówieniem obejmującym dostęp do Pakietu szkoleniowego, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o udostępnieniu Pakietu szkoleniowego, daje prawo Usługodawcy do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na stosowanie przez Usługodawcę w rozliczeniach faktur elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

V. Założenie Konta, zamówienie Pakietu

§ 5

 1. Zamówienie Pakietu szkoleniowego wymaga założenia Konta przez Użytkownika. Konto zakładane jest automatycznie w momencie złożenia pierwszego zamówienia.
 2. Żeby zamówić Pakiet, Użytkownik powinien wypełnić formularz zamieszczony na odpowiedniej podstronie Serwisu.
 3. Zamówienia na Pakiet szkoleniowy można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 4. W formularzach dostępnych w Serwisie zabronione jest podawanie treści bezprawnych.
 5. Formularz zamówienia Pakietu szkoleniowego stanowi ofertę Usługodawcy, skierowaną do Użytkownika w przedmiocie zawarcia umowy.
 6. W formularzu nie należy podawać danych fikcyjnych ani danych innej osoby niż Użytkownik. Nieprawidłowe wypełnienie formularza zamówienia Pakietu szkoleniowego będzie w szczególności skutkowało nieprawidłowym udokumentowaniem nabycia usługi przez Użytkownika, poprzez błędne dane widniejące na wystawionej przez Usługodawcę fakturze.
 7. Formularz należy wypełnić uzupełniając wszystkie pola oznaczone jako wymagane. W formularzu zamówienia Pakietu szkoleniowego Użytkownik dokonuje również wyboru formy płatności.
 8. Użytkownik ma do wyboru dwie formy płatności: przelew tradycyjny oraz płatność internetowa za pośrednictwem serwisu DotPay. W przypadku wyboru formy płatności internetowej, dokonywana płatność podlega warunkom regulaminu dokonywania wpłat w Serwisie Dotpay dostępnym pod adresem: https://ssl.dotpay.pl/files/regulamin_dotpay_sa_dokonywania_wplat_w_serwisie_dotpay.pdf , przy czym pod pojęciem Akceptanta należy w nim rozumieć Usługodawcę.
 9. Złożenie zamówienia wymaga oświadczenia Użytkownika o akceptacji Regulaminu oraz Polityki prywatności, a w przypadku wyboru formy płatności internetowej, dodatkowo oświadczenia o akceptacji regulaminu dokonywania wpłat w Serwisie DotPay.
 10. Po wypełnieniu formularza zamówienia Pakietu szkoleniowego należy kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”, co spowoduje przesłanie formularza do Usługodawcy oraz przekierowanie Użytkownika na odpowiednią podstronę Serwisu, w zależności od wybranej formy płatności. Czynność ta jest równoznaczna z przyjęciem przez Użytkownika oferty Usługodawcy w przedmiocie zawarcia umowy o udostępnienie Pakietu szkoleniowego. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy między Użytkownikiem i Usługodawcą.
 11. W przypadku wyboru płatności przelewem tradycyjnym, Użytkownikowi na wskazany przez niego adres zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca dane niezbędne do dokonania przelewu. W przypadku wyboru płatności internetowej, Użytkownik zostanie przekierowany na stronę Serwisu DotPay, celem dokonania płatności za jego pośrednictwem.
 12. Niezwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę formularza zamówienia Pakietu, na podany przez Użytkownika adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający zawarcie umowy.

VI. Rozpoczęcie świadczenia usługi

§ 6

 1. Użytkownik jest niezwłocznie informowany o założeniu Konta, co następuje w formie wiadomości e-mail, wysłanej na adres podany przy składaniu zamówienia. W wiadomości Użytkownik otrzymuje dane dostępowe do Konta (login,hasło).
 2. Uruchomienie dostępu do Pakietu szkoleniowego uzależnione jest od zaksięgowania płatności za usługę przez Usługodawcę.
 3. Użytkownik jest informowany o uruchomieniu dostępu do Pakietu szkoleniowego, co następuje w formie wiadomości e-mail, wysłanej na adres podany przy składaniu zamówienia.

§ 7

Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w poufności hasła umożliwiającego dostęp do Dokumentacji. W przypadku utraty hasła przez Użytkownika, może on skorzystać z możliwości jego zresetowania, poprzez uzyskanie odpowiedniego linka przesłanego przez Usługodawcę w wiadomości e-mail.

VII. Własność intelektualna

§ 8

 1. Po każdorazowym zalogowaniu do swojego Konta, Użytkownik uzyskuje dostęp online do zamówionego Pakietu szkoleniowego. W ramach ww. dostępu, Użytkownik jest uprawniony do korzystania z udostępnionego Pakietu szkoleniowego do użytku prywatnego oraz służbowego (związanego z pełnioną funkcją lub zajmowanym stanowiskiem), poprzez odtwarzanie/wyświetlanie jego zawartości.
 2. Użytkownik nie jest uprawniony do rozpowszechniania jakichkolwiek elementów Dokumentacji w inny sposób niż w granicach dozwolonego użytku osobistego w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018.1191) oraz nie jest uprawniony do jej dalszej odsprzedaży.

§ 9

 1. Wszelkie prawa do utworów, znaków towarowych oraz innych materiałów składających się na Dokumentację przysługują Usługodawcy lub uprawnionym osobom trzecim.
 2. Uzyskując dostęp do Serwisu i Dokumentacji, Użytkownik nie nabywa jakichkolwiek praw, w tym w szczególności licencji do utworów, znaków towarowych i innych materiałów składających się na Dokumentację, za wyjątkiem wypadków wprost wskazanych w Regulaminie.

VIII. Procedura reklamacyjna

§ 10

 1. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy: biuro@lex4you.pl, telefonicznie: (42) 235 30 60 lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Usługodawcy.
 2. W reklamacji należy podać dane Użytkownika umożliwiające przesłanie mu odpowiedzi na reklamację oraz opis zdarzenia będącego jej podstawą.
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 21 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Termin do rozpatrzenia reklamacji uważa się za zachowany w sytuacji wysłania przez Usługodawcę odpowiedzi na reklamację przed jego upływem.

IX. Okres świadczenia usługi i obowiązywanie umów

§ 11

 1. Dostęp do Pakietu szkoleniowego udostępniany jest w ramach Konta na czas oznaczony w zamówieniu, tj. 12 miesięcy, liczony od daty wystawienia FV potwierdzającej zakup Pakietu szkoleniowego i dokonanie płatności.
 2. Jeżeli w terminie 30 dni przed datą zakończenia dostępu do wykupionego Pakietu szkoleniowego, Użytkownik nie złoży oświadczenia o zaprzestaniu korzystania z usługi (z dostępu do Pakietu szkoleniowego), przyjmuje się, iż dostęp do Pakietu szkoleniowego w ramach indwywidualnego Konta ulega automatycznie przedłużeniu na kolejne 12 miesięcy, w kształcie określonym przez Użytkownika w pierwotnym Zamówieniu. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany ceny dostępu do Pakietu szkoleniowego w nowym okresie rozliczeniowym.
 3. Oświadczenie o zaprzestaniu korzystania z usługi w postaci dostępu do Pakietu szkoleniowego powinno zostać złożone w formie pisemnej – listu poleconego, na adres siedziby Usługodawcy lub w formie wiadomości e-mail na adres: biuro@lex4you.pl.
 4. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o udostępnienie Pakietu szkoleniowego w każdym czasie, w formie pisemnego oświadczenia wysłanego listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy lub w formie wiadomości e-mail na adres: biuro@lex4you.pl. Wypowiedzenie umowy nie skutkuje zwrotem uiszczonej ceny usługi.
 5. Prawidłowe złożenie oświadczenia o zaprzestaniu korzystania z usługi (zgodne z zapisami § 11 pkt 2 oraz pkt 3) skutkuje nieprzedłużeniem dostępu do Pakietu szkoleniowego na kolejny 12-sto miesięczny okres rozliczeniowy.
 6. W sytuacji, w której Użytkownik nie wniesie płatności z tytułu udostępnienia Pakietu szkoleniowego w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy o udostępnienie Pakietu, Usługodawca ma prawo do wypowiedzenia Umowy.

X. Zmiany Regulaminu

§ 12

 1. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:
  1. zmiany obowiązujących przepisów prawa, które mają wpływ na treść Dokumentacji lub stosunku prawnego między Usługodawcą a Użytkownikiem,
  2. modyfikacji stosunku prawnego łączącego Usługodawcę z operatorem płatności za usługę – DotPay,
  3. zmiany zakresu oferowanych przez Usługodawcę usług.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu, jego aktualna wersja zawsze znajdować się będzie na odpowiedniej podstronie Serwisu. Korzystanie przez Użytkownika z usługi po wprowadzeniu zmian do Regulaminu, będzie równoznaczne z akceptacją nowego brzmienia Regulaminu. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik winien wypowiedzieć umowę i zaniechać korzystania z usług. Dla sytuacji wskazanej w zdaniu poprzedzającym, zastosowanie znajdzie § 11 ust. 2 Regulaminu.

XI. Postanowienia końcowe

§ 13

 1. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest pod adresem https://lex4you.pl/regulamin-swiadczenia-uslug/ oraz w siedzibie Usługodawcy.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.
 3. Sądem właściwym dla rozpoznawania sporów objętych Regulaminem jest Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.