Michał Krawczyk

VAT w obrocie międzynarodowym – eksport i import towarów oraz usług – z uwzględnieniem zmian od 2020 roku.

Current Status
Niezapisany
Price
Dostępne w ramach pakietu
Get Started

Celem szkolenia jest omówienie zagadnień dotyczących podatku VAT w związku z towarowymi transakcjami eksportowymi i importowymi oraz związanymi z rozliczeniem świadczenia usług w obrocie międzynarodowym. Ekspert wyjaśnił moment powstania obowiązku podatkowego oraz zastosowania stawki VAT 0% w przypadku eksportu towarów. Poruszone zostały również takie zagadnienia, jak obowiązek wykazania importu usług, prawo do odliczenia podatku VAT oraz podatek od wartości dodanej (unijny VAT) lub podatek VAT z krajów innych niż unijne jako koszt czy przychód podatkowy.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Towarowe transakcje międzynarodowe (inne niż wewnątrzwspólnotowe)

 1. Eksport towarów:
  a) definicja eksportu towarów w ustawie o VAT;
  b) eksport pośredni i bezpośredni – różnice i zagrożenia w stosowaniu stawki 0%;
  c) eksport towarów z odprawą celną w innym państwie UE – czego dopilnować, żeby zastosować stawkę VAT 0%;
  d) warunki i zasady zastosowania stawki 0% w eksporcie towarów;
  e) nie spełnienie warunków do zastosowania stawki VAT 0% – czy podatek VAT liczyć „w stu” czy „od stu”?;
  f) moment powstania obowiązku podatkowego w eksporcie towarów – wpływ INCOTERMS na moment rozpoznania eksportu;
  g) zaliczka na eksport a stawka podatku i moment powstania obowiązku podatkowego – zasady wykazania stawki VAT 0%.
 2. Import towarów:
  a) import towarów – najważniejsze wyjątki i zwolnienia;
  b) moment i zasady odliczenia podatku VAT z tytułu importu z uwzględnieniem zmian od lipca 2020 r.;
  c) podstawa opodatkowania (błędne ustalenie wartości celnej, a korekta podstawy dla VAT);
  d) zwrot, reklamacja, zniszczenie towarów a korekta importu towarów.


II. Towarowe transakcje łańcuchowe inne niż wewnątrzwspólnotowe:

 1. Konsekwencje podatkowe transakcji łańcuchowych:
  a) miejsce opodatkowania transakcji;
  b) transakcje łańcuchowe a konieczność rejestracji w innych krajach;
  c) sposób opodatkowania transakcji w Polsce i wykazania w deklaracji VAT;
  d) znaczenie INCOTERMS dla celów rozpoznawania skutków podatkowych transakcji łańcuchowych;
  e) wpływ transakcji łańcuchowych na rozpoznanie eksportu i importu w Polsce.


III. Międzynarodowe świadczenie usług:

 1. Import i eksport usług:
  a) określenie miejsca opodatkowania – zasada ogólna oraz wyjątki;
  b) określenie miejsca opodatkowania usług świadczonych dla kontrahenta zagranicznego zarejestrowanego do VAT w Polsce – czy to jest eksport usług?;
  c) problemy ze stałym miejscem prowadzenia działalności w związku z najnowszym podejściem Ministerstwa Finansów;
  d) transakcje związane z nieruchomościami – odmienne miejsce świadczenia usług;
  e) transakcje związane z uczestnictwem w targach zagranicznych – różne miejsce i sposób opodatkowania w zależności od zakresu uczestnictwa w targach;
  f) delegacje zagraniczne pracowników a import usług;
  g) moment powstania obowiązku podatkowego;
  h) brak faktury a obowiązek wykazania importu usług;
  i) zasady odliczania podatku naliczonego przy imporcie usług;
  j) import usług a konieczność rejestracji VAT-UE;
  k) wykazywanie usług wewnątrzwspólnotowych w VAT-UE.
 2. Transport międzynarodowy towarów i osób:
  a) pojęcie usług transportu towarów międzynarodowego i unijnego w świetle ustawy o VAT;
  b) miejsce opodatkowania oraz stawka podatku dla międzynarodowego oraz wewnątrzwspólnotowego transportu towarów – miejsca opodatkowania a kraj siedziby odbiorcy usług;
  c) usługi pomocnicze oraz usługi pośredników (spedytorów) przy transporcie towarów – stawka podatku oraz miejsce opodatkowania;
  d) usługi transportu towarów – czy to zawsze jest import/eksport usług?;
  e) warunki zastosowanie stawki 0% podatku dla międzynarodowego transportu towarów VAT w świetle ustawy o VAT.
 3. Międzynarodowy transport osób:
  a) pojęcie usług transportu międzynarodowego osób w świetle ustawy o VAT;
  b) miejsce oraz stawka opodatkowania usług transportu międzynarodowego osób;
  c) czy zakup biletu na przelot lubprzejazd międzynarodowy to import usług?


IV. Podatek naliczony

 1.  Moment odliczenia podatku w transakcjach międzynarodowych:
  a) warunki i zasady odliczenia podatku w transakcjach międzynarodowych;
  b) moment odliczenia podatku naliczonego w transakcjach międzynarodowych;
  c) wykazanie importu usług w niewłaściwej rubryce deklaracja a skutki korekty dokonanej po upływie trzech miesięcy;
  d) dokumenty uprawniające do odliczenia podatku naliczonego w transakcjach międzynarodowych – czy konieczna jest faktura?;
  e) w oczekiwaniu na orzeczenie NSA – orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych kwestionujące prawidłowość wprowadzonych od 2017 r. przepisów w zakresie nowych zasad odliczania przy odwrotnych obciążeniach.


V. Podatek VAT innych krajów w kosztach i przychodach podatkowych

 1. Podatek VAT zawarty w wydatkach dokonywanych poza terytorium Polski – zmiana podejście organów podatkowych:
  a) podatek VAT zawarty dokumentach potwierdzających nabycie towarów i usług na terytorium innego państwa członkowskiego a koszty uzyskania przychodów;
  b) jak wpływa możliwość pozyskania zwrotu podatku od wartości dodanej w trybie VAT-REF a koszty i przychody podatkowe?;
  c) podatek VAT zawarty zakupach towarów i usług na terytorium państwa innego niż członkowskie a koszty uzyskania przychodów;
  d) błędnie zafakturowany podatek VAT przez zagranicznego kontrahenta a koszty podatkowe.

 2. Polski podatnik PIT/CIT jako podatnik VAT w innym państwie – zmiana podejście organów podatkowych:
  a) Podatek VAT wykazywany w innych państwach przez polskiego podatnika podatku dochodowego a przychód podatkowy w Polsce – brutto czy netto?;
  b) czy dla wykazania przychodu ma znaczenie, czy polski podatnik podatku dochodowego jest podatnikiem podatku VAT w innym państwie unijnym czy poza unijnym
 3. Zwrot podatku VAT-REF:
  a) dlaczego warto pozyskać zwrot VAT-REF po zmianie podejścia organów podatkowych?;
  b) kto może pozyskać zwrot VAT-REF?;
  c) zasady i termin uzyskania zwrotu VAT-REF.


Zachęcamy do zapoznania się z treścią szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 4 h 32 min.