Ekspert z zakresy prawa podatkowego Michał Podsiedlik

Uprawnienia rodzicielskie, czyli jakie prawa mają rodzice?

Current Status
Niezapisany
Price
Dostępne w ramach pakietu
Get Started

W trakcie szkolenia omówione zostały najważniejsze zagadnienia związane z rodzicielstwem i prawem pracy, w tym m.in. kwestie: urlopu ojcowskiego, przerw na karmienie piersią, zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem. Przedstawione zostały sytuacje, w których pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z kobietą w ciąży. Omówione zostały również prawne możliwości łączenia działalności zarobkowej z korzystaniem przez pracownika z uprawnień rodzicielskich.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Uprawnienia kobiet w ciąży:
1. Czy kobieta w ciąży może być zatrudniona w równoważnym czasie pracy bądź w godzinach nadliczbowych?
2. Jakie są rodzaje prac wzbronionych kobietom w ciąży?
3. Przedłużenie umowy do dnia porodu – kiedy jest to uprawnienie pracodawcy, a kiedy taki skutek następuje z mocy prawa?
4. W jakich sytuacjach pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z kobietą w ciąży?

II. Uprawnienia rodziców dziecka do lat 4:
1. Możliwość pracy rodzica dziecka do lat 4 w godzinach nadliczbowych, porze nocnej lub delegowania poza stałe
miejsce pracy – czy oboje rodzice mogą korzystać z takiego uprawnienia?
2. Jak często należy aktualizować informację pracownika dotyczącą zgody (lub jej braku) na pracę w godzinach
nadliczbowych lub porze nocnej?
3. W jakiej formie, gdzie i jak długo przechowywać zgodę (lub jej brak) na pracę w godzinach nadliczbowych lub w
porze nocnej?

III. Urlop ojcowski:
1. Jak długo można korzystać z urlopu ojcowskiego?
2. W jakim terminie należy złożyć wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego?
3. Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu ojcowskiego?
4. W jaki sposób zaznaczyć w świadectwie pracy informację o korzystaniu z urlopu ojcowskiego?

IV. Obniżenie wymiaru czasu pracy:
1. Kto może złożyć wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy?
2. Maksymalny termin korzystania z obniżonego etatu. Czy obniżony wymiar czasu pracy wpływa na długość urlopu wychowawczego?
3. Kiedy należy poinformować pracodawcę o chęci skorzystania z obniżonego etatu? Czy pracodawca może odmówić zgody na obniżenie etatu?
4. Czy i w jakim terminie pracownik może zrezygnować z pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy?
5. Czy pracownica pracująca w obniżonym wymiarze czasu pracy może jednocześnie korzystać z przerw na karmienie piersią?
6. Czy pracownikowi korzystającemu z obniżonego wymiaru czasu pracy należy proporcjonalnie zmniejszyć wymiar urlopu wypoczynkowego?
7. Na czym polega ochrona przed rozwiązaniem umowy z pracownikiem pracującym na podstawie obniżonego
wymiaru czasu etatu?

V. Urlop wychowawczy:

1. W jakim terminie należy złożyć wniosek o urlop wychowawczy? Czy pracodawca może odmówić udzielenia takiego urlopu?
2. Jak długo można korzystać z urlopu wychowawczego? Na ile części można podzielić taki urlop?
3. Z jakim wyprzedzeniem należy poinformować pracodawcę o rezygnacji z urlopu wychowawczego?
4. Czy możliwe jest łączenie urlopu wychowawczego z pracą zarobkową? Kiedy pracodawca ma prawo wezwać do pracy osobę korzystającą z takiego urlopu?
5. W jakich sytuacjach pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem korzystającym z urlopu wychowawczego?

VI. Przerwy na karmienie piersią:
1. Jak długo pracownica może korzystać z przerw na karmienie?
2. Czy pracodawca może domagać się zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego karmienie piersią?
3. Czy w ewidencji czasu pracy należy uwzględniać przerwy na karmienie?

VII. Zwolnienie od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14 (2 dni albo 16 godzin – art. 188 Kodeksu
pracy):
1. Czy liczba dzieci ma wpływ na wymiar zwolnienia od pracy?
2. Do jakiej liczby godzin zwolnienia ma prawo pracownik, jeżeli w trakcie roku nastąpi zmiana wymiaru czasu pracy?
3. Jak często należy aktualizować informację pracownika o korzystaniu (lub nie) ze zwolnienia z art. 188 Kodeksu
pracy?
4. Jak w ewidencji czasu pracy zaznaczać korzystanie ze zwolnienia od pracy z art. 188 na część dnia pracy?

Zachęcamy do zapoznania się z treścią szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 2 h 45 min.