JPK_V7 – praktyczne problemy w wyjaśnieniach ekspertów oraz Ministerstwa Finansów.

Current Status
Niezapisany
Price
Dostępne w ramach pakietu
Get Started

Pomimo faktu, że pierwsze pliki JPK_V7 zostały złożone, niejasność i brak precyzji przepisów w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, powoduje, że podatnicy wciąż mają wiele wątpliwości dotyczących wprowadzanych danych i oznaczeń. W trakcie szkolenia omówione zostały najczęściej zgłaszane pytania, dotyczące m.in korygowania JPK_V7 i związanych z tym konsekwencjami, dokładnych zakresów poszczególnych grup towarowo-usługowych (tzw. GTU), usług objętych oznaczaniem EE czy oznaczenia MPP.


Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
1. Korekty – przyczyny i konsekwencje:
a) 14-dniowy termin „autokorekty” ewidencji VAT:
– jak praktycznie liczyć czas na złożenie korekty ewidencji VAT składanej w ramach pliku JPK_V7?;
– w jakich sytuacjach korekta wynika z błędu, a w jakich wynika ze zmiany danych wykazanych w ewidencji złożonej pierwotnie?;
– potencjalne sankcje karne-skarbowe w przypadku błędów w JPK_V7;
– wadliwość a nierzetelność ewidencji VAT;
– przyczyny korekty a konieczność złożenia „czynnego żalu”;
– kiedy i w jakiej formie złożyć „czynny żal”?;
– kto powinien podpisać „czynny żal”?;
– w jakich sytuacjach czynny żal chroni przed konsekwencjami karnymi-skarbowymi?;
b) korekta ewidencji VAT w wyniku czynności organu podatkowego:
– korekta inspirowana działaniami organu podatkowego a „czynny żal”;
– korekta inspirowana działaniami organu podatkowego a konsekwencje karne-skarbowe;
– procedura nakładania kary pieniężnej 500 zł za błędy w JPK_V7 – jak bardzo trzeba się postarać, żeby organ
podatkowy zastosował sankcję w postaci kary pieniężnej;
– kara pieniężna a konsekwencje karne skarbowe – czy jedno wyklucza drugie?
c) technika korygowania danych wykazywanych w JPK_V7 wg wyjaśnień Ministerstwa Finansów.


2. Grupy towarowo-usługowe – zagadnienia praktyczne:
a) zakres poszczególnych grup towarowo-usługowych (tzw. GTU):
– nomenklatury statystyczne CN i PKWiU – znaczenie dla oznaczenia GTU;
– jak prawnie rozwiać wątpliwości dotyczące stosowania oznaczenia GTU – w jakich sytuacjach interpretacja indywidulana lub WIS, a w jakich opinia urzędu statystycznego?;
– jakie dokumenty należy oznaczać GTU?;
– treść faktury a oznaczenie GTU;
– dostawa lokali a oznaczenie GTU_10;
– jakie części samochodowe podlegają oznaczeniu GTU_07?;
– różne rodzaje usług transportowych i magazynowych a GTU_13;
– wyroby medyczne a oznaczenie GTU_09 – czy sprzedaż krajową również należy oznaczać?;
– refakturowanie i zaliczki a oznaczenia GTU;
– pytania uczestników dotyczące GTU.


3. Oznaczenia dokumentów oraz procedur podatkowych – zagadnienia praktyczne:

a) transakcje z podmiotami powiązanymi a oznaczenie TP:
– jakie relacje zarządcze, kapitałowe i rodzinne powodują konieczność stosowania oznaczenia TP?;
– czy dla oznaczenia TP ma znaczenie limit kwotowy transkacji?;
– czy oznaczenie TP dotyczy również transakcji dokonywanych przez jednostki budżetowe?
b) usługi objęte oznaczaniem EE:
– zakres usług objętych oznaczeniem EE;
– rodzaj nabywcy usługi a konieczność oznaczenia EE;
– świadczenia na rzecz pracowników a oznaczenie EE.

c) właściwe stosowanie oznaczenia MPP:
– jakie dokumenty sprzedaży i zakupu należy oznaczać MPP?;
– kiedy faktycznie występuje obowiązek podzielonej płatności?;
– faktury korygujące a oznaczenie MPP;
– błędna treść faktury a oznaczenie MPP.

d) zdarzenia wykazywane dokumentem wewnętrznym oznaczonym jako WEW:
– sytuacje, w których należy stosować dokument WEW (dokument wewnętrzny);
– jakie wykazywać dane nabywcy w przypadku zastosowania dokumentu WEW?;
– zastąpienie oryginalnego dokumentu dokumentem WEW – w jakich sytuacjach jest dopuszczalne?;
– dokument WEW a oznaczenie GTU;
– dokument WEW a inne oznaczenia występujące w JPK_V7;
– czy dokument WEW może być stosowany w przypadku importu towarów, importu usług, WNT i innych transakcji w obrocie międzynarodowym?

e) dane kontrahenta w JPK_V7:
– jak stosować „prefix” kraju przy numerze NIP?;
– transakcje z pracownikami, a dane wykazywane w JPK_V7;
– sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a dane kontrahenta w JPK_V7.

f) sprzedaż detaliczna fiskalizowana w JPK_V7:
– jak właściwie wykazywać sprzedaż detaliczną fiskalizowaną?;
– zasady wykazywania faktur do paragonów;
– zasady wykazywania faktur korygujących wystawianych do faktur do paragonów;
– korekty obrotu zaewidencjonowanego na kasie rejestrującej a dane wykazywane w JPK_V7;
– jak wykazywać faktury uproszczone z punktu widzenia dostawców i nabywców?;
– jaki numer dokumentu stosować w przypadku wykazywania faktur uproszczonych;
– objaśnienia podatkowe Ministra Finansów dotyczące faktur uproszczonych.

g) sprzedaż detaliczna fiskalizowana w JPK_V7:
– jak właściwie wykazywać sprzedaż detaliczną nie fiskalizowaną, nie udokumentowaną fakturą?;
– zasady wykazywania faktur wystawionych do detalicznej sprzedaży nie fiskalizowanej?;
– czy wystawienie faktury do sprzedaży nie fiskalizowanej po złożeniu JPK wymaga korekty ewidencji?;
– jaki numer dokumentu stosować w przypadku wykazywania sprzedaży nie fiskalizowanej?;

h) korekta z tytułu „ulgi na złe długi” w JPK_V7:
– jak właściwie wykazywać korektę z tytułu „ulgi na złe długi” z perspektywy dostawcy i nabywcy?;
– zasady podatkowe wykazywania korekty z tytułu „ulgi na złe długi”;
– wykazywanie korekty z tytułu „ulgi na złe długi” a oznaczenia GTU oraz oznaczenia procedur podatkowych;
– wpływ orzeczenia TSUE z dnia 15 października 2020 r. na sytuację polskich podatników VAT;
– w jakiej części TSUE zakwestionował przepisy polskiej ustawy o VAT?;
– jak po orzeczeniu TSUE stosować przepisy o „uldze na złe długi”;
– czy można złożyć korekty deklaracji VAT za przeszłe okresy rozliczeniowe?;


Zachęcamy do zapoznania się z treścią szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 5 h 10 min.