Ekspert z zakresy prawa podatkowego Michał Podsiedlik

Jak odróżnić mobbing od dyskryminacji, czyli jak pracodawca może rozpoznać zagrożenia i unikać związanych z tym roszczeń?

Current Status
Niezapisany
Price
Dostępne w ramach pakietu
Get Started

Mobbing i dyskryminacja są w najlepszym razie mylone, a najczęściej używane zamiennie w opisie tego samego zjawiska. Tymczasem kwestie te dotyczą kompletnie różnych sytuacji.

W trakcie szkolenia wskażemy czym różnią się oba pojęcia, jak należy zachować się w razie zaistnienia któregoś z tych zjawisk, jak zapobiegać tego typu sytuacjom, oraz jakie roszczenia mogą mieć potencjalne ofiary.

Na podstawie konkretnych przykładów Ekspert identyfikuje oba zjawiska pod kątem ewentualnego wypełnienia przesłanek ustawowych odnośnie mobbingu i dyskryminacji.

Przedstawiony zostanie aktualny stan prawny, z uwzględnieniem ostatnich zmian, które weszły w życie we wrześniu ubiegłego roku. W celu lepszego zrozumienia poruszanych zagadnień wykorzystane zostanie orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz stanowiska urzędów (Ministerstwo Pracy, Państwowa Inspekcja Pracy).

Program szkolenia obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

 1. Mobbing:
 • pojęcie mobbingu, różnica pomiędzy psychologicznym aspektem ujęcia zjawiska a definicją kodeksową;
 • czy każda ofiara mobbingu może dochodzić swoich praw przed sądem pracy?;
 • płaszczyzny i rodzaje mobbingu;
 • kryteria prawne mobbingu – kto może jednoznacznie ocenić, czy konkretne zachowanie wypełnia znamiona mobbingu?;
 • przykładowe zachowania mogące wskazywać na potencjalne zagrożenie wystąpienia mobbingu;
 • obowiązek przeciwdziałania mobbingowi, prewencja antymobbingowa, przykłady działań podejmowanych przez pracodawców, wewnętrzna polityka antymobbingowa;
 • obrona przed mobbingiem co powinien zrobić pracownik, który jest ofiarą mobbingu?;
 • dochodzenie przez pracownika roszczeń z powodu mobbingu.
 1. Dyskryminacja i nierówne traktowanie w zatrudnieniu:
 • podobieństwa i różnice między mobbingiem a dyskryminacją;
 • dyskryminacja w zatrudnieniu po zmianach przepisów – rozszerzenie przesłanek dyskryminacji;
 • objawy i kryteria dyskryminacji;
 • dyskryminacja w rekrutacji. Jakie elementy nie mogą pojawić się w treści ogłoszenia rekrutacyjnego?;
 • jaką odpowiedzialność ponosi pracodawca, który naruszy zakaz dyskryminacji w rekrutacji?;
 • jaka jest różnica pomiędzy dyskryminacją pośrednią a bezpośrednią;
 • jednakowe wynagrodzenie za jednakową pracę – w jakich sytuacjach pracodawca ma prawo różnicować wysokość wynagrodzenia poszczególnych pracowników, a kiedy jest to niedopuszczalne?;
 • czym różni się molestowanie od molestowania seksualnego?;
 • w jakich sytuacjach pracodawca nie narusza zasady równego traktowania w zatrudnieniu?;
 • błędne przypisanie cechy prawnie chronionej, czyli zakres ochrony pracownika przed dyskryminacją;
 • zakaz działań odwetowych w przypadku złożenia przez pracownika pozwu do sądu  z powodu dyskryminacji – zakres ochrony osób, które udzieliły pomocy ofiarom dyskryminacji.

 

Czas trwania szkolenia: 2 h 45 min.