Ekspert z zakresy prawa podatkowego Michał Podsiedlik

Czas pracy bez tajemnic czyli nierównomierne planowanie godzin pracy oraz rozliczanie godzin nadliczbowych, z uwzględnieniem pracy w sobotę, niedzielę i w święto.

Current Status
Niezapisany
Price
Dostępne w ramach pakietu
Get Started

W trakcie zajęć omówione zostały najczęściej pojawiające się i budzące najwięcej wątpliwości pytania dotyczące tematyki czasu pracy. Ekspert wskazał warunki niezbędne do nierównomiernego planowania godzin pracy w trakcie okresu rozliczeniowego oraz wszystkie funkcjonujące w prawie pracy limity godzin nadliczbowych. Omówione zostały również sytuacje, w których możliwa jest rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych już po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Ponadto wytłumaczone zostało jak przygotować się do udzielenia dnia wolnego za święto przypadające w sobotę.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
I. Planowanie czasu pracy:
1. Kiedy należy pracownikom przekazać rozkład czasu pracy? W jakich sytuacjach i z jakim wyprzedzeniem można zmienić rozkład czasu pracy?
2. Definicja doby pracowniczej. Czym różni się doba pracownicza od doby astronomicznej i jaki to ma wpływ na
planowanie czasu pracy?
3. Definicja tygodnia pracowniczego. Jaka jest różnica pomiędzy tygodniem pracowniczym a tygodniem
kalendarzowym i jak przekłada się to na tworzenie harmonogramu czasu pracy?
4. Planowanie czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym. Czy zgodne z prawem będzie nierównomierne rozłożenie godzin w trakcie okresu rozliczeniowego (np. większa liczba godzin w jednym, a mniejsza w innym miesiącu okresu rozliczeniowego)? Czy nierównomierne planowanie godzin pracy może dotyczyć również 1-miesięcznego okresu rozliczeniowego?
5. Praktyczne zastosowanie zasady przeciętnie 40 godzin pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy. W jakich
sytuacjach zgodne z prawem będzie planowanie pracy przez więcej niż 5 dni w tygodniu i więcej niż 40 godzin
tygodniowo?
6. Święto przypadające w sobotę. Czy każdemu pracownikowi należy udzielić pracownikowi dnia wolnego w zamian za sobotnie święto w tym samym terminie? Czy dzień wolny przysługuje również osobom, których czas pracy jest dłuższy lub krótszy niż 8 godzin (np. równoważny czas pracy, niepełny etat)?
7. Możliwość planowania pracy w soboty, niedziele bądź święta. Czy pracownicy mają prawo do tzw. wolnych
weekendów? Pod jakim warunkiem praca w soboty, niedziele lub święta może być traktowana jako zwykłe (tzw.
czarne) dni robocze?


II. Rozliczanie czasu pracy:
1. Jakie informacje należy zamieścić w ewidencji czasu pracy? Jakie nowe elementy zawiera ewidencja czasu pracy?
2. Jakie są skutki prawne nawiązania lub rozwiązania umowy o pracę w trakcie trwającego okresu rozliczeniowego?
3. Wyjścia prywatne. W jakiej formie należy złożyć wniosek o wyjście prywatne? Czy istnieje limit wyjść prywatnych (dobowy, tygodniowy, miesięczny)? Do kiedy należy odpracować wyjście prywatne? Jakie są skutki braku odpracowania wyjścia prywatnego?
4. Konieczność zapewnienia nieprzerwanego 11-godzinnego odpoczynku dobowego i 35-godzinnego odpoczynku
tygodniowego. W jakich sytuacjach można skrócić odpoczynek tygodniowy do 24 godzin? Jakie są skutki braku
zapewnienia odpoczynku dobowego lub tygodniowego?
5. Rozliczanie czasu pracy w sytuacji odbywania podróży służbowej.


III. Praca w godzinach nadliczbowych:
1. W jakich sytuacjach i w jakiej formie można wydać polecenie pracy w godzinach nadliczbowych? Jakie są skutki
odmowy pracy w godzinach nadliczbowych? Kto może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych bez narażania się na konsekwencje służbowe?
2. Ile wynoszą limity pracy w godzinach nadliczbowych (dobowe, tygodniowe, w okresie rozliczeniowym i roczne)?
3. Jak rekompensować pracę w godzinach nadliczbowych? Kto decyduje o sposobie rekompensaty za pracę w
godzinach nadliczbowych? Do kiedy najpóźniej należy rekompensować pracę w godzinach nadliczbowych? W jaki sposób nieobecność w pracy wpływa na rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych?
4. Praca w tzw. wolną sobotę. Do kiedy trzeba zrekompensować pracę w tzw. wolną sobotę? Czy zgodne z prawem można zamiast udzielać dnia wolnego wypłacić pracownikowi wynagrodzenie wraz z dodatkiem?
5. Praca w tzw. wolną niedzielę lub święto. Do kiedy i w jaki sposób należy rekompensować pracę w takim dniu?

Zachęcamy do zapoznania się z treścią szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 4 h.