Akcja bilans 2020 – CIT i PIT.

Current Status
Niezapisany
Price
Dostępne w ramach pakietu
Get Started

W trakcie szkolenia omówione zostały najistotniejsze zagadnienia podatkowe przydatne w operacjach podejmowanych w związku z zamknięciem roku podatkowego. Przedstawione zostały zasady rozliczania przychodów i kosztów podatkowych, a także regulacje związane z transgranicznymi rozliczeniami, w tym cen transferowych, podmiotów powiązanych i podatku u źródła. Ponadto zaprezentowane zostały rozwiązania wprowadzone do systemu podatkowego w ostatnim czasie, tj. mechanizm podzielonej płatności, biała lista, czy zasady rozliczania dofinansowań z tzw. Tarcz Antykryzysowych.


Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Przychody podatkowe – zasady rozliczania, w tym rozliczanie przychodów na przełomie roku:
a) Przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej – zasady określenia daty wykonania usługi, wydania rzeczy i zbycia prawa majątkowego.
b) Rozpoznawanie zaliczek dla celów podatku dochodowego – problematyczne zaliczki w wysokości 100% ceny.
c) Przychody rozliczane w okresach rozliczeniowych – moment powstania przychodu.
d) Przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej.
e) Przychody w naturze oraz z tytułu nieodpłatnego i częściowo nieodpłatnego świadczenia.
f) Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników/kontrahentów/współpracowników – zasady rozliczeń.

2. Koszty uzyskania przychodów:
a) Moment rozpoznania kosztu podatkowego.
b) Dokumentowanie poniesionych wydatków.
c) Korekty przychodów i kosztów.
d) Koszty bezpośrednie i pośrednie.
e) Zasady rozliczania przykładowych kosztów (wynagrodzenia pracownicze, składki zus, kary umowne i
odszkodowania, samochody służbowe i ich ubezpieczenia oraz koszty eksploatacji).
f) Reprezentacja i reklama w kosztach podatkowych – wybrane zagadnienia.

3. Biała lista i mechanizm podzielonej płatności – wątpliwości i ryzyka z perspektywy podatków dochodowych.

4. Podatkowe rozliczanie dofinansowań z tarczy antykryzysowej i finansowej:
a) Analiza potencjalny obszarów kontroli.
b) Zasady zwrotu przyznanych świadczeń.

5. Podatkowe rozwiązania z tarcz antykryzysowych:
a) Nowe zasady odliczania darowizn od dochodu.
b) Zmiany w uldze na złe długi.
c) Wsteczne rozliczenie straty podatkowej.
d) Koszty kwalifikowane poniesione na działalność badawczo-rozwojową – rozliczanie ulgi w trakcie roku
podatkowego.
e) Możliwość stosowania ulgi IP-BOX przy obliczaniu zaliczek na CIT/PIT.

6. Transgraniczne rozliczenia z kontrahentami:
a) Ceny transferowe:
• Zasady identyfikowania powiązań (także na potrzeby jpk!!!).
• Zasady dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi.
b) Podatek u źródła – wybrane regulacje:
• Przykłady świadczeń podlegających opodatkowaniu podatkiem u źródła.
• Certyfikaty rezydencji – na co zwracać uwagę.
• Należyta staranność – jak jej dochować.

7. Zasygnalizowanie wybranych zmian w CIT/PIT na 2021 rok:
a) Opodatkowanie CIT spółek komandytowych i spółek jawnych.
b) Zmiany zasad opodatkowania sprzedaży spółek nieruchomościowych.
c) Ograniczenia w stosowaniu ulgi abolicyjnej.
d) Wprowadzenie nowego modelu opodatkowania spółek kapitałowych – tzw. Estoński CIT.
e) Rozliczanie kosztów podatkowych poprzez dokonywanie odpisów na specjalnych fundusz inwestycyjny.
f) Ograniczenie optymalizacji na restrukturyzacjach i amortyzacjach środków trwałych.
g) Obowiązek publikowania strategii podatkowych na stronie internetowej.
h) Podwyższenie do 2 mln EUR progu przychodów na potrzeby stosowania 9% stawki CIT.
i) Zmiany w cenach transferowych.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 4 h 15 min.