Zmiany w CIT od 2020 r.

Rok 2020 przyniósł liczne zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych. Ich zakres w trakcie roku podatkowego został dodatkowo poszerzony w związku z epidemią COVID-19. W krótkim czasie wprowadzono szereg ustaw antykryzysowych, które m.in. zmieniły także przepisy w zakresie CIT. W ramach szkolenia Ekspert szczegółowo wyjaśnia najważniejsze związane z tym zagadnienia, których znajomość jest niezbędna z punktu widzenia każdego przedsiębiorcy.

Przedstawiane kwestie omówione zostały pod względem teoretycznym wraz z praktycznymi przykładami, z którymi podatnicy mierzą się na co dzień.

Szkolenie porusza m.in. takie kwestie jak:

 • wyłączenie z KUP płatności na rachunek inny niż wskazany w wykazie podatników VAT lub poza MPP;
 • ulga na złe długi w CIT;
 • definicja małego podatnika, obniżona 9% stawka CIT, finansowanie kapitałem własnym;
 • rozliczenie straty oraz indywidualny rachunek podatkowy;
 • podatek u źródła i planowane w tym zakresie zmiany;
 • pakiet osłonowy w CIT związany z COVID-19.

Czas trwania szkolenia: 70 min.

Pracodawca i przedsiębiorca w obliczu COVID-19 – aspekty podatkowe.

Stan epidemii COVID-19 spowodował w Polsce wiele zmian prawnych. Ekspert skupia się przede wszystkim na kwestiach podatkowych i regulacjach jakie w tym zakresie przewidział ustawodawca wobec pracodawców, przedsiębiorców i osób samozatrudnionych. Wskazuje także kto, kiedy i na jakich warunkach może z nich skorzystać.

Na szkolenie składają się m.in. takie zagadnienia jak:

 • rozliczenie straty z roku 2020 z dochodami 2019 r;
 • odroczenie płatności minimalnego podatku dochodowego;
 • ulgi podatkowe dotyczące darowizn na cele zwalczania koronawirusa;
 • możliwość rezygnacji z uproszczonych zaliczek na podatek;
 • przesunięcie wejścia w życie JPK_V7M i nowej matrycy VAT;
 • aspekty podatkowe wynagrodzeń pracowników i osób współpracujących w czasie epidemii koronawirusa.

Czas trwania szkolenia: 80 min.

Specustawa – zakres podatkowej pomocy państwa dla firm w związku z epidemią koronawirusa (część 2).

Szkolenie porusza zagadnienia związane ze specustawą, która ma na celu wsparcie przedsiębiorstw w obliczu epidemii koronawirusa. Podzielone jest na 2 sekcje tematyczne w których ekspert skupia się przede wszystkim na kwestiach podatkowych, zmianach w zakresie podatków VAT, PIT i CIT. Omawia również projekt zmiany stawki VAT dla towarów związanych z ochroną zdrowia.

Na szkolenie składają się m.in. takie zagadnienia jak:

 • przesunięcie terminu zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń;
 • przesunięcie terminu zapłaty podatku od budynków i użytkowania wieczystego;
 • zawieszenie terminów informowania o schematach podatkowych;
 • przesunięcie terminu wykazywania faktur uproszczonych w JPK_V7;
 • przesunięcie terminu na złożenie zeznania rocznego CIT-8 oraz informacji o cenach transferowych.

Czas trwania szkolenia: 55 min.

Specustawa – zakres podatkowej pomocy państwa dla firm w związku z epidemią koronawirusa (część 1).

Szkolenie porusza zagadnienia związane ze specustawą, która ma na celu wsparcie przedsiębiorstw w obliczu epidemii koronawirusa. Podzielone jest na 2 sekcje tematyczne w których ekspert skupia się przede wszystkim na kwestiach podatkowych, zmianach w zakresie podatków VAT, PIT i CIT. Omawia również projekt zmiany stawki VAT dla towarów związanych z ochroną zdrowia.

Na szkolenie składają się m.in. takie zagadnienia jak:

 • świadczenie postojowe;
 • zwolnienie z opłacania składek ZUS;
 • czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej;
 • możliwość odliczenia niektórych darowizn;
 • obniżenie stawki VAT dla niektórych produktów medycznych.

Czas trwania szkolenia: 75 min.

Zmiany podatkowe w przedsiębiorstwach wodnokanalizacyjnych.

Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych zmian w podatku VAT i CIT, które dotykają podmioty wodnokanalizacyjne i zasad ich stosowania w celu uniknięcia kar. Ekspert koncentruje się na kwestii realizowanych płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonego, weryfikacji białej listy oraz uzyskiwanych korzyściach podatkowych w zakresie ich zgłaszania do Szefa KAS. Porusza także tematykę stosowania nowej struktury JPK w przedsiębiorstwach wodnokanalizacyjnych.

Na szkolenie składają się m.in. takie zagadnienia jak:

 • biała lista rachunków bankowych;
 • mechanizm podzielonej płatności;
 • ulga na złe długi;
 • schematy podatkowe;
 • nowa struktura JPK-V7M.

Czas trwania szkolenia: 45 min.

Podatek dochodowy (CIT) w podmiotach leczniczych.

Podstawowym założeniem szkolenia jest wskazanie najważniejszych zmian w podatku dochodowym, które dotykają podmioty lecznicze i zasad ich stosowania w celu uniknięcia sankcji. Ekspert akcentuje potrzebę przeanalizowania transakcji nie tylko z punktu widzenia realizowanych płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonego oraz weryfikacji białej listy ale również uzyskiwanych korzyści podatkowych w zakresie ich zgłaszania do Szefa KAS.

Szkolenie porusza m.in. takie kwestie jak:

 • biała lista w podmiotach leczniczych i jej skutki w podatku CIT;
 • mechanizm podzielonej płatności w podmiotach leczniczych;
 • rozliczenie CIT-8 podmiotu medycznego;
 • ulga na złe długi w podatku dochodowym;
 • schematy podatkowe w podmiotach medycznych.

Czas trwania szkolenia: 45 min.

ABC podatku VAT – zasady ustalania zobowiązania podatkowego.

Szkolenie to zbiór szczegółowych informacji o ustawowych zasadach dokumentowania czynności objętych podatkiem, regułach pomniejszania podatku podlegającego wpłacie do organu podatkowego o wartość podatku naliczonego VAT oraz wymaganych przepisami sposobach ewidencjonowania zdarzeń objętych podatkiem od towarów i usług w celu ich prawidłowego deklarowania organowi podatkowemu. Ekspert omawia także terminy i formy deklarowania wysokości kwot obrotu towarami i usługami oraz wartości zobowiązania podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego. Porusza również tematykę mechanizmu podzielonej płatności.

Szkolenie porusza m.in. takie kwestie jak:

 • dokumentowanie transakcji w podatku VAT – faktura, faktura korygująca, nota korygująca;
 • zasady odliczania podatku naliczonego VAT;
 • ewidencjonowanie obrotu i podatku VAT – podatkowe kasy rejestrujące;
 • deklarowanie podatku od towarów i usług – zapłata podatku i jego zwrot przez organ podatkowy;
 • mechanizm podzielonej płatności.

Czas trwania szkolenia: 60 min.

JPK_V7: deklaracja VAT i JPK_VAT w jednym.

Szkolenie to zbiór szczegółowych informacji o nowych obwiązkach ewidencyjnych podatników VAT czynnych polegających na składaniu ujednoliconego pliku JPK zawierającego deklarację VAT oraz dotychczasowy plik z ewidencją VAT, czyli JPK_VAT. Ekspert omawia najważniejsze zagadnienia związane danymi zawartymi w strukturze JPK_V7, określa zmiany jakie zaszły w przepisach w tym zakresie oraz przedstawia sankcje grożące za niewłaściwe wypełnianie obowiązków podatkowych.

Szkolenie porusza m.in. takie kwestie jak:

 • zawartość struktury JPK_V7M i JPK_V7K;
 • przepisy przejściowe;
 • korekty JPK_V7;
 • nowe dane w części deklaracyjnej;
 • nowe dane w części ewidencyjnej (m.in.: typy dokumentów, grupy towarowo-usługowe czy procedury podatkowe);
 • JPK_V7 – sankcje.

Czas trwania szkolenia: 140 min.

BDO – nowości od 2020 r. i ostanie zmiany w gospodarce odpadami.

BDO – nowości od 2020 r. i ostatnie zmiany w gospodarce odpadami.

Szkolenie swym zakresem obejmuje kwestie rejestracji w BDO, zasady prowadzenia ewidencji w bazie, sprawozdawczości, informacje o opłacie recyklingowej oraz ogólne zmiany dotyczące zbierania i przetwarzania odpadów. Ekspert szczegółowo wyjaśnia najbardziej złożone zagadnienia posługując się przy tym praktycznymi przykładami. Jest to szczególnie istotne biorąc pod uwagę fakt, że nowe przepisy dotyczą większości firm w Polsce.

Szkolenie porusza m.in. takie kwestie jak:

 • rejestracja i aktualizacja wpisu do BDO;
 • opłata recyklingowa;
 • moduł do ewidencji odpadów;
 • sporządzanie kart przekazania i kart ewidencji odpadów;
 • sprawozdawczość w BDO oraz umieszczanie numeru BDO na dokumentach;
 • zmiany dla podmiotów zbierających i przetwarzających odpady.

Czas trwania szkolenia: 60 min.

Ceny transferowe od 1 stycznia 2019 r.

Celem szkolenia jest omówienie istotnych zmian w przepisach jakie nastąpiły od 1 stycznia 2019 roku, z uwzględnieniem takich kwestii jak: dokumentacja cen transferowych, warunki transakcji czy procesy realizowane z udziałem podmiotów powiązanych. Ekspert szczegółowo wyjaśnia najbardziej złożone tematy posługując się przy tym praktycznymi przykładami.

Szkolenie porusza m.in. takie zagadnienia jak:

 • najważniejsze definicje związane z tematyką cen transferowych;
 • podmioty powiązane i transakcja kontrolowana;
 • dokumentacja cen transferowych;
 • wyłączenia z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych;
 • sposoby kalkulacji cen transferowych;
 • przepisy przejściowe związane z tą tematyką.

Czas trwania szkolenia: 85 min.