Zmiany przepisów prawa pracy w ustawach antykryzysowych.

Stan epidemii COVID-19 spowodował w Polsce wiele zmian prawnych. W krótkim czasie wprowadzono szereg ustaw antykryzysowych, które m.in. mocno zmieniły niektóre przepisy prawa pracy. W ramach szkolenia Ekspert szczegółowo wyjaśnia najważniejsze związane z tym kwestie, tak istotne zarówno z punktu widzenia pracodawców jak i pracowników. Skupia się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z czasem pracy, dopłatami do wynagrodzeń czy tematyką pracy zdalnej.

Szkolenie porusza m.in. takie kwestie jak:

 • praca zdalna;
 • nowe regulacje dotyczące czasu pracy;
 • przepisy BHP;
 • dopłaty i dofinansowania do wynagrodzeń;
 • forma czynności z zakresu prawa pracy;
 • zatrudnianie i zwalnianie w systemie zdalnym.

Czas trwania szkolenia: 90 min.

Najnowsze zmiany w prawie pracy z uwzględnieniem m.in. ustawy o koronawirusie.

Celem szkolenia jest omówienie licznych zmian i nowości w przepisach prawa pracy jakie weszły w życie w ostatnim czasie, m.in. w zakresie: świadectw pracy, uprawnień rodzicielskich oraz uprawnień osób objętych ochroną przedemerytalną. Ekspert podejmuje również niezwykle istotny temat najnowszej ustawy o koronawirusie i jej skutków zarówno dla pracodawców jak i pracowników, oraz odpowiada na najczęściej pojawiające się pytania.

Szkolenie porusza m.in. takie kwestie jak:

 • mobbing, dyskryminacja i równe traktowanie;
 • korzystanie z „uprawnień rodzicielskich” przez członków najbliższej rodziny;
 • zmiany w świadectwach pracy;
 • praca zdalna;
 • dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Czas trwania szkolenia: 50 min.

Prawo pracy a sytuacje kryzysowe w praktyce – obowiązki pracodawcy i pracownika z związku z ustawą o koronawirusie.

Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie zmian prawnych związanych z obecną sytuacją w Polsce, w tym z wprowadzeniem ustawy o koronawirusie. Ekspert koncentruje się na prawach i obowiązkach pracodawców oraz pracowników. Omawia schematy postępowania w konkretnych przypadkach związanych z sytuacją kryzysową w firmie, porusza kwestię pracy zdalnej, dodatkowego zasiłku opiekuńczego czy kar przewidzianych za naruszenie przepisów.

Szkolenie porusza m.in. takie kwestie jak:

 • praca zdalna i przestój w firmie;
 • prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracownika;
 • dodatkowy zasiłek opiekuńczy;
 • inne formy zatrudnienia;
 • kary za naruszenie przepisów.

Czas trwania szkolenia: 55 min.

Urlopy i inne uprawnienia rodzicielskie pracowników.

Szkolenie to zbiór szczegółowych informacji na temat uprawnień rodzicielskich pracowników i obowiązków pracodawców w tym zakresie. Ekspert kompleksowo przedstawia związane z tym zagadnienia, uwzględniając zmiany w przepisach obowiązujące od 7 września 2019 r.

Szkolenie porusza m.in. takie kwestie jak:

 • nowe uprawnienia członków najbliższej rodziny korzystających z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego;
 • urlop macierzyński, urlop ojcowski, urlop rodzicielski;
 • zasady udzielania urlopu wychowawczego;
 • ochrona trwałości zatrudnienia oraz pozostałe uprawnienia związane z rodzicielstwem.

Czas trwania szkolenia: 55 min.

ZFŚS w 2020 roku.

ZFŚS w 2020 roku.

Celem szkolenia jest omówienie zagadnień związanych z ZFŚS oraz ostatnich zmian prawnych w tym zakresie. Szczegółowo określone zostały zasady tworzenia regulaminów oraz gospodarowania środkami zgromadzonymi w funduszu, definicje osób uprawnionych do uczestnictwa oraz rodzaje świadczeń. Ekspert zajmuje się także tematem ZFŚS w kontekście przepisów RODO.

Szkolenie porusza m.in. takie kwestie jak:

 • podmioty zobowiązane do tworzenia ZFŚS;
 • cel tworzenia i przeznaczenie środków;
 • zasady tworzenia regulaminów;
 • osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS;
 • rodzaje świadczeń oraz ich różnicowanie według kryterium socjalnego;
 • limity zwolnień podatkowych;
 • dane osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS w kontekście przepisów RODO.

Czas trwania szkolenia: 105 min.

Wynagrodzenia w podmiotach leczniczych.

Szkolenie omawia problematykę wzrostu wynagrodzeń pracowników podmiotów leczniczych w zakresie m.in. wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, lekarzy specjalistów oraz lekarzy rezydentów. Ekspert szczegółowo i w sposób praktyczny wyjaśnia złożone zagadnienia omawiając najnowsze zmiany w przepisach regulujących ww. tematykę.

Szkolenie porusza m.in. takie kwestie jak:

 • ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych;
 • podwyżki dla pielęgniarek i położnych;
 • wynagrodzenia lekarzy rezydentów – bon rezydencki;
 • wynagrodzenia lekarzy specjalistów.

Czas trwania szkolenia: 50 min.

BDO – nowości od 2020 r. i ostatnie zmiany w gospodarce odpadami.

Szkolenie swym zakresem obejmuje kwestie rejestracji w BDO, zasady prowadzenia ewidencji w bazie, sprawozdawczości, informacje o opłacie recyklingowej oraz ogólne zmiany dotyczące zbierania i przetwarzania odpadów. Ekspert szczegółowo wyjaśnia najbardziej złożone zagadnienia posługując się przy tym praktycznymi przykładami. Jest to szczególnie istotne biorąc pod uwagę fakt, że nowe przepisy dotyczą większości firm w Polsce.

Szkolenie porusza m.in. takie kwestie jak:

 • rejestracja i aktualizacja wpisu do BDO;
 • opłata recyklingowa;
 • moduł do ewidencji odpadów;
 • sporządzanie kart przekazania i kart ewidencji odpadów;
 • sprawozdawczość w BDO oraz umieszczanie numeru BDO na dokumentach;
 • zmiany dla podmiotów zbierających i przetwarzających odpady.

Czas trwania szkolenia: 60 min.

Zasady odbioru i ewidencja odpadów w Bazie Danych o Odpadach (BDO).

Celem szkolenia jest omówienie istotnych zmian w zakresie przekazywania i ewidencjonowania odpadów jakie weszły w życie od 1 stycznia 2020 r. Uwzględnia ono m.in. zasady uzyskania wpisu w Rejestrze BDO oraz pierwszego logowania. Zawiera także praktyczną prezentację najważniejszych elementów systemu.

Szkolenie porusza m.in. takie zagadnienia jak:

 • zasady rejestracji w BDO;
 • pierwsze logowanie do systemu i złożenie wniosku;
 • ogólne zasady funkcjonowania BDO;
 • odbiór odpadów i ewidencja – tworzenie KPO i KEO;
 • numer BDO i sankcje karne.

Czas trwania szkolenia: 83 min.

katarzyna-ziolkowska-ppk

PPK – wszystko co zatrudniony wiedzieć powinien.

Celem szkolenia jest usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu Pracowniczych Planów Kapitałowych z punktu widzenia ich przyszłych uczestników. Ekspert skupia się przede wszystkim na praktycznych aspektach przepisów o PPK aby każda osoba zatrudniona posiadała jak najwięcej informacji w tym zakresie, koniecznych do podjęcia decyzji dotyczącej przystąpienia do tego systemu.

Szkolenie porusza m.in. taki zakres zagadnień jak:

 • miejsce PPK w systemie emerytalnym;
 • składki do PPK – ich źródła i wysokość;
 • zasady uczestnictwa w systemie;
 • dysponowanie środkami zgromadzonymi w PPK;
 • bezpieczeństwo tej formy oszczędności emerytalnych.

Czas trwania szkolenia: 60 min.

PPK – najważniejsze zagadnienia w pytaniach i odpowiedziach

PPK – najważniejsze zagadnienia w pytaniach i odpowiedziach.

Celem szkolenia jest usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Całość zaprezentowana została w formie pytań i odpowiedzi poruszających najważniejsze i nierzadko budzące liczne wątpliwości kwestie, związane z tą tematyką. Dzięki temu szkolenie skupia się przede wszystkim na praktycznych aspektach wdrożenia nowych przepisów, które według wyliczeń Ministerstwa Finansów mają dotyczyć ponad 11 mln Polaków.

Szkolenie porusza m.in. taki zakres zagadnień jak:

 • obowiązki informacyjne oraz ewidencyjne po stronie pracodawcy;
 • zasady inwestowania środków przez instytucje finansowe;
 • proces wyboru instytucji finansowej;
 • zapisywanie osób do PPK.

Czas trwania szkolenia: 1h 4 min.