Michał Krawczyk

JPK_V7 – praktyczne aspekty oraz najnowsze wyjaśnienia Ministerstwa Finansów.

Podczas szkolenia omówione zostały szczegółowe, praktyczne informacje o nowej strukturze logicznej JPK_V7, która zastąpi zarówno deklarację VAT-7(K), jak i dotychczasową strukturę ewidencji VAT, czyli JPK_VAT.

Treść szkolenia została wzbogacona o najnowsze wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, które rozwiewają wątpliwości wynikające z niejasnej treści przepisów czy nieścisłości zapisów struktury JPK_V7.

Warto podkreślić, że w związku z przepisami tzw. Tarczy Antykryzysowej, bez względu na rozmiary działalności, wszyscy podatnicy VAT czynni będą dostarczać JPK_V7 za okresy rozliczeniowe od października 2020 r. Od tego momentu podatnicy VAT czynni będą zamiast tych dwóch dokumentów, składać jedynie JPK_V7M(K).

W trakcie szkolenia przedstawione zostały specyficzne i rozmaite możliwości korygowania struktury JPK_V7 oraz nowe sankcje jakie zostały przewidziane w związku z błędami popełnionymi w części ewidencyjnej.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Omówienie zawartości struktury JPK_V7M(K):
1. Jeden plik – dwa dokumenty podatkowe – skutki prawne.
2. Szczegółowe omówienie pozycji oraz logiki struktury:
    a) nowe elementy w części deklaracyjnej,
    b) nowe oznaczenia dokumentów sprzedaży:
        – rozszerzenie informacji o NIPie kontrahenta,
        – grupy towarowo-usługowe,
        – nowe zasady wykazywania sprzedaży fiskalizowanej,
        – sposób wykazywania faktur uproszczonych w ewidencji VAT,
        – nowe zasady wykazywania zdarzeń udokumentowanych dokumentami wewnętrznymi,
        – nowe zasady wykazywania transakcji objętych obowiązkiem podzielonej płatności,
        – inne opisy specyficznych rodzajów sprzedaży,
    c) nowe oznaczenia dokumentów zakupu:
        – opisy specyficznych rodzajów zakupu,
        – nowe zasady wykazywania zdarzeń udokumentowanych dokumentami wewnętrznymi.
3. Najnowsze wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące struktury JPK_V7.
 
II. Zasady korygowania JPK_V7M(K):
1. Specyfika korygowania elementów struktury JPK_V7:
    a) czy istnieje możliwość niezależnego korygowania poszczególnych elementów struktury?
    b) korekta struktury JPK_V7 a termin zwrotu podatku VAT – czy każda korekta powoduje odroczenie terminu             zwrotu?
    c) w jakiej wersji struktury będą korygowane rozliczenia do września 2020 r.?
2. Nowy termin złożenia korekty w przypadku stwierdzenia błędów lub zmiany danych we własnym zakresie.
3. Korekta inicjowana przez organ podatkowy – zasady i procedura nakładania kar 500 zł za błędy popełnione w
JPK_V7M(K):
    a) jakie błędy zagrożone są karą 500 zł?
    b) jakie kroki musi wykonać organ podatkowy żeby nałożyć na podatnika karę?
    c) czy istnieje procedura zaskarżania nałożonej kary?
4. Nowe sankcje karne skarbowe związane ze struktura JPK_V7.
 
III. Nowe zasady wykazywania w JPK_V7M(K) faktur do paragonów oraz faktur uproszczonych:
1. Faktury do paragonów oraz faktury uproszczone w JPK_VAT a w JPK_V7:
    a) faktury do paragonów od 2020 r. – zasady wystawiania,
    b) zasady wykazywania faktur do paragonów w JPK_VAT,
    c) zasady wykazywania faktur do paragonów w JPK_V7 od października 2020 r.,
    d) paragonu z NIP stanowiący fakturę uproszczoną:
        – problemy interpretacyjne – stanowisko Ministerstwa Finansów oraz najnowsze interpretacje podatkowe,
        – problemy techniczne – przechowywanie, duplikat i korekta faktury uproszczonej,
        – wykazywanie faktur uproszczonych w JPK,
        – odroczenie problemu ujmowania faktur uproszczonych w JPK w ramach Tarczy Antykryzysowej.
 
IV. Omówienie zawartości struktury JPK_FA po zmianach od 2020 r.:
1. Dane zawarte w JPK_FA z wyszczególnieniem zmian oraz nowych pozycji:
    a) faktury w walucie obcej a nowe JPK_FA,
    b) faktury wystawiane w różnych programach a JPK_FA,
    c) nowe zasady wykazywania faktur zaliczkowych oraz rozliczeniowych w JPK_FA,
    d) faktury RR a JPK_FA.
2. Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące struktury JPK_FA.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 4 h 55 min.

CIT 2020 z uwzględnieniem regulacji podatkowych związanych z COVID-19 oraz planowane zmiany na 2021 r.

Szkolenie daje możliwość aktualizacji swoich informacji i wiedzy na temat zmian podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych w 2020 r. Ekspert omówił najnowsze i najważniejsze wyroki, orzeczenia i interpretacje podatkowe oraz inne wybrane zagadnienia związane z rozliczaniem podatku dochodowego od osób prawnych. Na szkoleniu wskazane zostały również planowane zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych na 2021 r.

 
Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
 
1. Mały podatnik i obniżona stawka CIT w 2020 r.
2. Wyłączenie z kosztów podatkowych wydatków ponoszonych na rachunek spoza białej listy oraz z
pominięciem mechanizmu podzielonej płatności.
3. Ulga na złe długi w podatku dochodowym od osób prawnych w 2020 r. (warunki zastosowania, moment
uwzględnienia w rozliczeniu podatkowym, wyłączenia zastosowania).
4. Podatek u źródła – kluczowe nowe regulacje od 2020 r. (m.in. nowa rola płatnika, odpowiedzialność płatnika,
kopie certyfikatów rezydencji podatkowych).
5. Finansowanie wewnętrzne podatnika CIT a koszty podatkowe w 2020 r.
6. Możliwość szybszego rozliczenia starty podatkowej począwszy od 2020r.
7. Zasady rozliczania samochodów osobowych w działalności gospodarczej z uwzględnieniem objaśnień
podatkowych z 9 kwietnia 2020r.
8. Ceny transferowe (uproszczenia i wyłączenia).
9. Zmiany w CIT związane z COVID-19 oraz inne zmiany wprowadzone w trakcie roku dotyczące m.in. :
a. możliwości rozliczenia straty za 2020 w roku poprzednim;
b. możliwości odliczenia od podstawy podatkowania darowizn na przeciwdziałanie COVID-19;
c. zwolnienia podatku od przychodów z budynków;
d. możliwości rezygnacji z metody uproszczonej wpłacania zaliczek;
e. jednorazowej amortyzacji środków trwałych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;
f. czasowego zawieszenia przepisów dotyczących ulgi na złe długi przez dłużników;
g. przedłużenia terminu na złożenie zawiadomienia ZAW-NR;
h. wydłużone terminy na sporządzenie dokumentacji podatkowych, złożenia oświadczenia o
sporządzeniu dokumentacji podatkowych;
i. regulacje szczególne związane z możliwością posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji
podatkowej;
j. zwolnienie z opłacania składek ZUS, dofinansowane, subwencja a przychody i koszty podatkowe;
k. możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych kar i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych
towarów w związku z COVID-19;
l. inne regulacje w CIT związane z COVID-19.
10. Inne wybrane zagadnienia
11. Planowane zmiany w CIT na 2021 r. w tym m.in. CIT estoński, opodatkowanie CIT spółek komandytowych
oraz jawnych, opodatkowanie spółek nieruchomościowych, podwyższenie limitu przychodów z 1,2 mln euro
do 2 mln euro, planowane zmiany związane z podatkiem u źródła.
 
Zachęcamy do zapoznania się z treścią szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 4 h 10 min.

Podatki 2021 – rewolucyjne zmiany w CIT/PIT i VAT (Slim VAT i Estoński CIT.

Ministerstwo Finansów intensywnie pracuje nad wdrożeniem pakietu zmian w ustawie o VAT, które zaczną obowiązywać najprawdopodobniej w pierwszych miesiącach 2021 r. Planowane zmiany dotyczą pakietu SLIM VAT, systemu zwrotu podatku podróżnym (tzw. TAX FREE), podatku akcyzowego oraz tzw. estońskiego CIT-u. Podczas szkolenia ekspert szczegółowo omówił wszystkie planowane zmiany legislacyjne – VAT, CIT/PIT.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
I BLOK –  Zmiany w VAT:

 1. Pakiet zmian SLIM VAT:
  – wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0%,
  – wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego,
  – spójne kursy walut,
  – odliczanie VAT z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych,
  – podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty małej wartości,
  – uproszczenia przy korektach faktur.
  2. Pakiet przepisów doprecyzowujących i uzupełniających VAT:
  – zmiana do matrycy stawek VAT i Wiążącej Informacji Stawkowej,
  – przełożenie symboli PKWiU 2008 na symbole PKWiU 2015,
  – zmiany doprecyzowujące w zakresie:
  – wykazu podatników VAT (tzw. „biała lista podatników”),
  – mechanizmu podzielonej płatności,
  – nowego JPK VAT,
  – uchylenie ust. 8 w art. 7 ustawy o VAT.
  3. Pozostałe zmiany w VAT:
  – zmiany w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym (TAX FREE); Platformie Usług Elektronicznych
  Skarbowo-Celnych (PUESC),
  – kasy online,
  – zmiany w prawie bankowym.
  4. Zmiany w akcyzie:
  – opodatkowanie zmian konstrukcyjnych,
  – wiążące informacje akcyzowe – wiążące także dla podatnika,
  – ewidencje akcyzowe w formie elektronicznej,
  – nowe kary i sankcje.

II BLOK – Zmiany w podatkach dochodowych:

 1. Estoński CIT:
  – geneza i założenia ogólne estońskiego CIT,
  – odroczenie momentu powstania obowiązku podatkowego,
  – podmioty uprawnione i nieuprawnione do ryczałtu:
  – obowiązkowa forma prawna,
  – ograniczenie w zakresie struktury własnościowej i bezpośrednich powiązań kapitałowych,
  – wymogi w zakresie zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  – limit przychodowy,
  – warunki dotyczące zatrudnienia i struktury przychodów,
  – zróżnicowanie opodatkowania tzw. małych podatników i pozostałej kategorii podatników,
  – kryterium dynamiczne dotyczące nakładów inwestycyjnych,
  – przedmiot opodatkowania i określanie podstawy opodatkowania,
  – znaczenie ujęcia księgowego dla rozliczenia podatkowego,
  -co z ulgami i rozliczaniem straty podatkowej przy estońskim CIT?
  – stawki podatkowe,
  – prawo do odliczenia podatku,
  – alternatywna forma opodatkowania – tzw. niemiecki fundusz inwestycyjny,
  2. Pozostałe zmiany w podatku dochodowym:
  – nowa szczególna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania,
  – ulga IP Box,
  – ulga na złe długi.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 4 h 05 min.

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2020 roku – z uwzględnieniem osób młodych.

Szkolenie umożliwia zdobycie kompleksowej i praktycznej wiedzy na temat podatku u źródła przy płatnościach na rzecz osób prawnych i fizycznych (nierezydentów podatkowych) z uwzględnieniem projektu objaśnień podatkowych oraz nowego rozporządzenia odraczającego stosowanie nowych regulacji do 1 stycznia 2020 r.
Ponadto ekspert omawia najnowsze i najważniejsze wyroki, orzeczenia i interpretacje podatkowe oraz inne wybrane zagadnienia związane z podatkiem u źródła.

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów księgowości, którzy chcieliby zaktualizować oraz uzupełnić swoją wiedzę z zakresu podatku u źródła.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zmiany związane z poborem podatku u źródła od początku 2019 r. wraz z terminowym odroczeniem stosowania nowych zasad do końca 2020r.
2. Należyta staranność od 2 ml zł, czy też od pierwszej płatności na rzecz nierezydenta.
3. Projekt objaśnień podatkowych z 19 czerwca 2019r. dotyczący zasad poboru podatku u źródła i zasad zachowania należytej staranności.
4. Zasady opodatkowania dochodu nierezydentów.
5. Dochody opodatkowane podatkiem u źródła w Polsce – art. 21 i 22 ustawy o CIT (odsetki, dywidendy, należności licencyjne, know-how i inne) oraz art. 29 ustawy o PIT.
6. Opodatkowanie dywidend w świetle przepisów UE i PL.
7. Zwolnienie z podatku u źródła należności licencyjnych od 1 lipca 2013r. i wypłacanych dywidend – warunki zwolnienia.
8. Opodatkowanie odsetek na podstawie polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (skutki podatkowe dotyczące odsetek od zaległości, kapitalizacji odsetek, Cash-pooling).
9. Opodatkowanie odsetek w świetle przepisów UE i PL.
10. Opodatkowanie należności licencyjnych oraz innych świadczeń określonych w art. 21 ustawy o CIT na podstawie polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
11. Opodatkowanie należności licencyjnych za korzystanie z oprogramowania komputerowego oraz urządzeń przemysłowych, środków transportu.
12. Opodatkowanie należności z tytułu umów cywilnoprawnych i innych umów określonych w art. 29 ustawy o PIT.
13. Certyfikat rezydencji: oryginał czy kopia (z uwzględnieniem zmian od początku 2019 r. oraz regulacji szczególnych związanych z przepisami antykryzysowymi).
14. Przeliczanie wartości określonych w walucie dla celów podatkowych w Polsce.
15. Płatnik podatku u źródła i jego obowiązki nałożone ustawą o CIT i PIT (termin poboru podatku i wpłaty do US, deklaracje PIT-8AR, CIT-10Z, informacje IFT); odroczenie terminu IFT-2R ze względu na COVID-19.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 3 h 55 min.

Podatek u źródła w 2020 r.

Szkolenia umożliwia zdobycie kompleksowej i praktycznej wiedzy na temat podatku u źródła przy płatnościach na rzecz osób prawnych i fizycznych (nierezydentów podatkowych) z uwzględnieniem projektu objaśnień podatkowych oraz nowego rozporządzenia odraczającego stosowanie nowych regulacji do 1 stycznia 2020 r.

Ponadto ekspert omówi najnowsze i najważniejsze wyroki, orzeczenia i interpretacje podatkowe oraz inne wybrane zagadnienia związane z podatkiem u źródła.

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów księgowości, którzy chcieliby zaktualizować oraz uzupełnić swoją wiedzę z zakresu podatku u źródła.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zmiany związane z poborem podatku u źródła od początku 2019 r. wraz z terminowym odroczeniem stosowania nowych zasad do końca 2020r.
2. Należyta staranność od 2 ml zł, czy też od pierwszej płatności na rzecz nierezydenta.
3. Projekt objaśnień podatkowych z 19 czerwca 2019r. dotyczący zasad poboru podatku u źródła i zasad zachowania należytej staranności.
4. Zasady opodatkowania dochodu nierezydentów.
5. Dochody opodatkowane podatkiem u źródła w Polsce – art. 21 i 22 ustawy o CIT (odsetki, dywidendy, należności licencyjne, know-how i inne) oraz art. 29 ustawy o PIT.
6. Opodatkowanie dywidend w świetle przepisów UE i PL.
7. Zwolnienie z podatku u źródła należności licencyjnych od 1 lipca 2013r. i wypłacanych dywidend – warunki zwolnienia.
8. Opodatkowanie odsetek na podstawie polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (skutki podatkowe dotyczące odsetek od zaległości, kapitalizacji odsetek, Cash-pooling).
9. Opodatkowanie odsetek w świetle przepisów UE i PL.
10. Opodatkowanie należności licencyjnych oraz innych świadczeń określonych w art. 21 ustawy o CIT na podstawie polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
11. Opodatkowanie należności licencyjnych za korzystanie z oprogramowania komputerowego oraz urządzeń przemysłowych, środków transportu.
12. Opodatkowanie należności z tytułu umów cywilnoprawnych i innych umów określonych w art. 29 ustawy o PIT.
13. Certyfikat rezydencji: oryginał czy kopia (z uwzględnieniem zmian od początku 2019 r. oraz regulacji szczególnych związanych z przepisami antykryzysowymi).
14. Przeliczanie wartości określonych w walucie dla celów podatkowych w Polsce.
15. Płatnik podatku u źródła i jego obowiązki nałożone ustawą o CIT i PIT (termin poboru podatku i wpłaty do US, deklaracje PIT-8AR, CIT-10Z, informacje IFT); odroczenie terminu IFT-2R ze względu na COVID-19.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 3 h 45 min.

Nowy JPK – stosowanie w praktyce, najczęściej pojawiające się problemy w SP ZOZ.

Szkolenie dedykowane jest podmiotom medycznym, szczególnie o statusie SP ZOZ. Podczas zajęć omówione zostały zarówno transakcje sprzedażowe typowe dla działalności medycznej, jak i zasady przyporządkowania do właściwych PKWiU w przypadku usług i kodów CN w przypadku towarów.


Szkolenie skupiło się na właściwym wypełnieniu przez podmiot medyczny nowej struktury JPK, co jest obowiązkiem sprawozdawczym o szczególnym znaczeniu dla Ministerstwa Finansów.

W szkoleniu omówione zostały różnice pomiędzy nową strukturą JPK a wersją obowiązującą do 30.09.2020 r. w zakresie stosowania ich w SP ZOZ. Wskazane zostały również dokumenty, które należy wprowadzić do ewidencji sprzedaży oraz ewidencji zakupu. Przedstawione zostały również konsekwencje błędnego przygotowania pliku JPK_VAT.

Program szkolenia obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

 1. Omówienie różnic pomiędzy nową strukturą JPK obowiązująca od 1.10.2020r. a wersją obowiązującą do 30.09.2020r. w zakresie stosowania ich w SP ZOZ.
 2. Co należy wprowadzić do ewidencji sprzedaży? Zakres danych ewidencji VAT w części ewidencyjnej sprzedażowej SP ZOZ.
 3. Co należy wprowadzić do ewidencji zakupu w SP ZOZ? Zakres danych ewidencji VAT w części ewidencyjnej zakupowej.
 4. Omówienie części deklaracyjnej w SP ZOZ w nowym JPK i zasady jej weryfikacji.
 5. Konsekwencje błędnego przygotowania pliku JPK_VAT przez SP ZOZ: autokorekta JPK_VAT, korekta JPK_VAT na skutek wezwania z urzędu skarbowego, zasady nakładania kary pieniężnej w wysokości 500 zł po zmianie wynikającej z Tarczy Antykryzysowej, odpowiedzialność karnoskarbowa za nierzetelny plik JPK_VAT.
 6. Na jakich zasadach odbywać się będzie korekta deklaracji i JPK_VAT po zmianie przepisów, gdy dotyczyć będzie okresu sprzed zmiany przepisów?
 7. Jak sprawnie wdrożyć nowy plik JPK w SP ZOZ? Jakie działania mają wdrożyć działy finansowe?

Zachęcamy do zapoznania się z treścią szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 2 h 45 min.

Ekspert z zakresy prawa podatkowego Michał Podsiedlik

Czas pracy w obliczu zagrożenia epidemiologicznego

Sytuacja zagrożenia epidemicznego przyniosła liczne zmiany przepisów prawa pracy. Wśród nich liczne modyfikacje dotyczą regulacji związanych z czasem pracy. W trakcie szkolenia omówione zostały najważniejsze zagadnienia z tej tematyki, takie jak: odpoczynek dobowy i tygodniowy, wydłużenie dobowego czasu pracy poprzez wprowadzenie równoważnego czasu pracy czy zasady dokumentowania i ewidencjonowania pracy zdalnej.

Przeanalizowane zostały prawne możliwości wydłużenia okresu rozliczeniowego wraz z korzyściami i zagrożeniami płynącymi z tego faktu. Ekspert wskazał czy i w jakim zakresie należy zmieniać obowiązujące u pracodawcy przepisy wewnątrzzakładowe (np. regulamin pracy). Opisane zostały sytuacje, w jakich pracodawca musi uzyskać zgodę strony pracowniczej, a kiedy może samodzielnie wprowadzać zmiany w zakresie czasu pracy.

Ekspert omówił także jak w trakcie zagrożenia epidemicznego stosować przepisy kodeksu pracy dotyczące m.in. zmiany rozkładu czasu pracy, polecenia pracy w godzinach nadliczbowych czy zadaniowego czasu pracy.

Program szkolenia obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

 1. Nowe regulacje dotyczące czasu pracy w trakcie zagrożenia epidemicznego.
 2. Zmiany w wydłużaniu okresu rozliczeniowego.
 3. Polecenie pracy zdalnej – w jakiej formie wydawać, jak dokumentować i w jaki sposób uwzględniać w ewidencji czasu pracy.
 4. Doba pracownicza i jej wpływ na prawidłowe rozliczanie czasu pracy. 
 5. Ruchomy czas pracy i korzyści z niego płynące – zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracowników.
 6. Praca w godzinach nadliczbowych – jak wydawać polecenia takiej pracy, jak ją prawidłowo rekompensować. 
 7. (Nie)typowe sytuacje dotyczące czasu pracy.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 2 h 50 min.

Delegowanie pracowników za granicę – jak przygotować się do rewolucyjnych zmian.

Od 31 lipca 2020 r. obowiązują nowe zasady delegowania pracowników do państw Unii Europejskiej. Dla polskich pracodawców delegujących pracowników za granicę będą to największe zmiany od czasu wstąpienia naszego kraju do UE. W większości są one niekorzystne dla firm, m.in.: skrócone zostaną maksymalne okresy delegowania oraz nałożone nowe obowiązki w zakresie koordynacji ubezpieczeń.

Unia Europejska przyjęła zmianę dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników, która od 31.07.2020 r. ogranicza swobodę delegowania pracowników i podwyższa koszty z tym związane. 

Niekorzystne zmiany przyniesie też planowana nowelizacja przepisów o koordynacji ubezpieczeń społecznych. Natomiast w kwestii stosowania przepisów podatkowych wiele wątpliwości rodzi wchodząca w życie  Konwencja MLI. Obawy budzi także sprawa Brexitu i regulacji dotyczących współpracy z Wielką Brytanią.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z formami delegowania pracowników do pracy za granicą, uregulowaniami polskich i europejskich przepisów w tym zakresie, a także przygotowanie pracodawców do udzielenia pracownikom pomocy dotyczącej prawidłowego opodatkowania uzyskanych przez nich dochodów. Szczegółowo przedstawione zostaną przepisy dotyczące koordynacji ubezpieczeń społecznych, dzięki  czemu uczestnicy poznają praktyczne możliwości jak najbardziej optymalnego wykorzystania ich w praktyce.

Ekspert przybliża prawne uwarunkowania dotyczące zatrudniania pracowników poza granicami kraju. Omawia również obowiązki pracodawców w zakresie odprowadzania zaliczek na podatek oraz składek na ubezpieczenia społeczne od pracowników zatrudnionych poza granicami.

Szkolenie kierowane jest do osób zatrudnionych w działach kadr i księgowych firm, delegujących pracowników zagranicę, do przedsiębiorców prowadzących działalność poza granicami kraju, a także do doradców  podatkowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych.

Program szkolenia obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

 1. Oddelegowanie: podróż służbowa, odesłanie – podobieństwa i różnice;
 2. Swobodny przepływ pracowników i swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej;
 3. Zasady podejmowania pracy przez Polaków za granicą;
 4. Zastosowanie przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
 5. Zasady dotyczące pobierania zaliczek na podatek;
 6. Ubezpieczenia społeczne pracowników pracujących poza granicami;
 7. Zasady sporządzania przez płatników informacji dla pracowników pracujących za granicą;
 8. Metody unikania podwójnego opodatkowania;
 9. Ulgi i odliczenia dla uzyskujących dochody zagraniczne, abolicja podatkowa.

Czas trwania szkolenia: 4 h 30 min.

Praktyczny wymiar zmian w prawie pracy w 2020 r. od A do Z.

Celem szkolenia jest przedstawienie w sposób kompleksowy najnowszych zagadnień z prawa pracy, zarówno tych już wprowadzonych jak i planowanych w 2020 r. Skierowane jest do kadry zarządzającej, Specjalistów działów HR oraz kadr i płac, którzy chcą w sposób kompleksowy usystematyzować i pogłębić swoją wiedzę z zakresu zmian w prawie pracy.

Uczestnicy będą mieli okazję pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę w zakresie m.in.: prowadzenia dokumentacji pracowniczej, nowych zasad przetwarzania danych osobowych zarówno kandydatów do pracy jak i pracowników, zasad rozliczania czasu pracy oraz urlopów pracowniczych czy korzyści i zagrożeń wynikających z wdrożenia w organizacji pracy zdalnej.

Program szkolenia obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

 1. Przedsiębiorca rekrutuje – od A do Z;
 2. Przedsiębiorca zatrudnia – od A do Z;
 3. Dokumentacja pracownicza – nowe zasady prowadzenia;
 4. Czas pracy;
 5. Urlopy pracownicze;
 6. Stosowanie kontroli pracowników;
 7. Świadectwa pracy – nowe zasady sporządzania;
 8. Inne pozakodeksowe formy zatrudnienia;
 9. Przedsiębiorca rozstaje się z pracownikiem – praktyczne aspekty;
 10. Rodzaje odpowiedzialności za naruszenie przepisów RODO;
 11. Praca zdalna – jak wdrożyć by zyskać;
 12. Omówienie zmian w kodeksie pracy po nowelizacji od 07.09.2019 r.;
 13. Zmiany dotyczące przywrócenia do pracy przed prawomocnym zakończeniem postępowania sądowego;
 14. Zmiany w Kodeksie pracy w 2020 r.;
 15. Zmiany w prawie pracy w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku – „ustawa covid-owa”;
 16. Omówienie planowanych zmian w 2020 r.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 4 h 30 min.

dr Ewelina Skwierczyńska Ekspert w zakresie podatków

VAT SLIM – bardzo istotne zmiany w ustawie o VAT od stycznia 2021 r.

Szkolenie przybliża szeroki zestaw zmian w ustawie o podatku od towarów i usług, których pakiet Ministerstwo Finansów nazwało VAT SLIM – zapewne dlatego, że zdaniem fiskusa mają one na celu ułatwienie rozliczenia podatku VAT. Wiele z tych modyfikacji ma charakter doprecyzowujący uchwalone wcześniej z niewystarczającą dbałością przepisy.

Ekspert omawia bardzo szczegółowo każdą ze zmian legislacyjnych gdyż wiele z nich znacząco wpływa na funkcjonowanie i sytuację podatników VAT.

Program szkolenia obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

 1. Zmiana zasad rozliczania faktur korygujących;
 2. Nowe możliwości stosowania kursu walutowego dla rozliczeń podatku VAT;
 3. Nowe zasady rozliczania zaliczki otrzymanej na poczet eksportu towarów;
 4. Zmiana terminu odliczenia podatku VAT;
 5. Możliwości odliczenia VAT od nabywanych usług noclegowych;
 6. Zmiany dotyczące obowiązkowej podzielonej płatności;
 7. Zmiana danych na „Białej Liście”, czyli w wykazie podatników VAT czynnych;
 8. Zmiana zasad wydawania WIS;
 9. Pozostałe zmiany porządkujące;
 10. Zmiany w stosowaniu procedury TAX FREE.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 4 h 15 min.