ZFŚS w 2021 r. – zasady prowadzenia oraz jego funkcjonowanie w aspekcie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych obowiązków podatkowych.

Celem szkolenia jest aktualizacja informacji na temat ZFŚS przy uwzględnieniu zmian wprowadzonych w 2020 roku – w tym również tych związanych z COVID-19. Ekspert zapoznał uczestników szkolenia z najnowszymi i najważniejszymi wyrokami, orzeczeniami i interpretacjami podatkowymi odnoszącymi się do ujęcia podatkowego zagadnień związanych z ZFŚS oraz dalszych skutków na gruncie ubezpieczeń społecznych. Podczas szkolenia omówione zostały także wybrane zagadnienia związane z tworzeniem i funkcjonowaniem ZFŚS.

 

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Zmiany w zakresie wysokości odpisu na ZFŚS, limitu pracowników mających wpływ na tworzenie ZFŚS od
  początku 2018r. oraz zmiany w zakresie wysokości odpisów związanych z regulacjami COVID-owymi od 2020r.
 2. Zmiany w zakresie zwolnień podatkowych z tytułu pobytu dzieci pracowników w żłobkach, przedszkolach, klubach
  dziecięcych od 2018r. oraz inne zmiany w zakresie zwolnień podatkowych z tytułu działalności socjalnej od 2018r.
 3. Wpływ wyroku TK z 8 lipca 2014r, (K 7/13) dotyczącego imprez integracyjnych na opodatkowania świadczeń z
  ZFŚS oraz podleganie tych świadczeń ubezpieczeniom społecznym.
 4. Ogólny zarys działalności socjalnej pracodawcy.
 5. Osoby uprawnione do świadczeń z Funduszu.
 6. Kryteria przyznawania świadczeń z Funduszu.
 7. Zasady opodatkowania dofinansowania wypoczynku ze środków ZFŚS.
 8. Świadczenia świąteczne dla pracowników i innych osób uprawnionych.
 9. Pożyczki, wycieczki, imprezy integracyjne i inne z ZFŚS.
 10. Zasady wypłacania świadczenia urlopowego
 11. Naliczenie, opodatkowanie, składki ZUS oraz ewidencja świadczenia urlopowego.
 12. Wysokość odpisu na ZFŚS a koszty uzyskania przychodów w tym odpis na ZFŚS w wysokości wyższej niż odpis
  podstawowy.
 13. Świadczenia rzeczowe sfinansowane z ZFŚS.
 14. „Wczasy pod gruszą” dla emeryta.
 15. Zapomoga z ZFŚS.
 16. Bony towarowe dla emerytów.
 17. Pożyczki na cele mieszkaniowe a VAT.
 18. Środki wycofane z ZFŚS – odpisy nie mogą być kosztem podatkowym.
 19. Korzystanie z ZFŚS przez emerytów i rencistów zakładu.
 20. Zwolnienie z „oskładkowania” świadczeń z Funduszu.
 21. Warunki i skutki finansowania z ZFŚS bonów towarowych dla pracowników i emerytów. Zasady opodatkowania
  bonów, talonów, kart przedpłaconych finansowanych z ZFŚS.
 22. Problem finansowania z ZFŚŚS tzw. zakładowych imprez okolicznościowych i integracyjnych.
 23. Zwiększone limity zwolnień w PIT w 2020 i 2021 w związku z COVID-19.
 24. Działalność socjalna pracodawcy w zakresie podatku VAT: świadczenia na rzecz pracowników a możliwość
  odliczenia podatku naliczonego, problematyka rozliczania VAT przy świadczeniach z ZFŚS, kasa rejestrująca a
  świadczenia na rzecz pracowników, z uwzględnieniem interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 27 maja 2013 r.
  PT1/033/20/831/KSB/12/RD-50859.
 25. Sankcje dla pracodawców naruszających regulacje ustawy.
 26. ZFŚS w wydawanych interpretacjach podatkowych, orzeczeniach sądowych i innych.
 27. Dyskusja na tematy zaproponowane przez uczestników związane z ZFŚS.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią szkolenia.

 

Czas trwania szkolenia: 4 h 07 min.

Ekspert z zakresy prawa podatkowego Michał Podsiedlik

Podsumowanie zmian w przepisach prawa pracy w 2021 r

Szkolenie dotyczy najnowszych zmian w prawie pracy, w tym tzw. przepisów antycovidowych. Ekspert wytłumaczył niezbędne wymogi do prawidłowego wprowadzenia i rozliczenia pracy zdalnej oraz powierzenia jej pracownikom znajdującym się na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. Wskazane zostały praktyczne aspekty możliwości narzucenia pracownikowi terminu wykorzystania urlopu zaległego, a także zinterpretowane zostały najczęstsze wątpliwości związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w trakcie pandemii. Omówiono również najnowsze regulacje, takie jak: wykroczenia związane z zatrudnieniem dłużników alimentacyjnych czy zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i konsekwencje z tym związane.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
I. Zmiany w przepisach prawa pracy wprowadzone w grudniu 2020 r. i w styczniu 2021 r.:
1. Odpowiedzialność pracodawcy z tytułu niezgodnego z prawem zatrudnienia pracownika będącego dłużnikiem
alimentacyjnym, a także braku potrąceń alimentacyjnych – przepisy wykroczeniowe obowiązujące od dnia 01.12.2020 r.

2. Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Czy wynagrodzenie minimalne może być
wieloskładnikowe? Jakie elementy wynagrodzenia mogą wchodzić w skład minimalnego wynagrodzenia?
Nowa stawka godzinowa w przypadku niektórych umów cywilnoprawnych.
II. Zmiany w przepisach prawa pracy obowiązujące w czasie pandemii, które wynikają z tzw. ustawy
antycovidowej:
1. Badania lekarskie w czasie zagrożenia epidemicznego. W jakich sytuacjach pracownik nie musi wykonywać badań lekarskich?

2. Szkolenia z zakresu bhp podczas pandemii. Czy szkolenie z zakresu bhp może odbywać się na odległość? Jak grupa pracowników nie musi być poddawana szkoleniom okresowym bhp?

3. Możliwość udzielenia urlopu zaległego bez wniosku pracownika na podstawie przepisów antykryzysowych. Czy
pracodawca ma prawo narzucić pracownikowi termin wykorzystania urlopu zaległego?

4. Zawieszenie tzw. fikcji doręczeń w stosunkach pracy. Jak pracodawca może skutecznie doręczyć korespondencję
pracownikowi podczas nieobowiązywania skuteczności dwukrotnego awizowania przesyłki za pośrednictwem poczty?
Kiedy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez konieczności zachowania formy pisemnej? W jakiej sytuacji wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będzie naruszało przepisów prawa pracy?

5. Dopuszczalność pracy zdalnej podczas kwarantanny. Jakie świadczenia pieniężne przysługują pracownikowi na
kwarantannie? Czy pracownik na kwarantannie może wykonywać pracę zdalną inną niż określona w umowie o pracę?
Czy pracownik może odmówić pracy zdalnej podczas kwarantanny? Jakie dokumenty w związku z pobytem na
kwarantannie ma obowiązek przekazać pracownik swojemu pracodawcy?

6. Czy pracownik w trakcie izolacji z powodu pozytywnego wyniku testu na obecność koronawirusa może wystąpić z wnioskiem o wykonywanie pracy zdalnej? Czy pracodawca może wyrazić na to zgodę?

7. Wydłużenie terminu ważności orzeczenia o niepełnosprawności w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

8. Zwolnienie od pracy w przypadku oddania krwi lub osocza podczas pandemii. Komu przysługuje takie zwolnienie?
Ile dni zwolnienia przysługuje pracownikowi z tego tytułu? Czy są to dni płatne? Jakie są obowiązki pracodawcy,
jeżeli takie zwolnienie przypada w dniu wolnym od pracy? Czy pracownik powinien przed dniem oddania krwi lub
osocza zawiadomić o tym fakcie pracodawcę?

9. Możliwości prawne pracodawcy dotyczące mierzenia temperatury pracownikom i innym osobom wchodzącym na teren zakładu pracy.
III. Dni świąteczne w 2021 r. i ich wpływ na prawidłowe planowanie o rozliczanie czasu pracy:

1. Święto przypadające w sobotę (1 maja 2021 r. oraz 25 grudnia 2021 r.). Do kiedy należy udzielić innego dnia
wolnego? Czy dzień wolny musi przypadać w tym samym terminie dla wszystkich pracowników? Czy jest to dzień
płatny? Jakie są skutki prawne choroby pracownika w dniu wolnym udzielonym z tytułu sobotniego święta?

2. Święto przypadające w czwartek (3 czerwca 2021 r. oraz 11 listopada 2021 r.). W jakiej sytuacji pracodawca może zapewnić pracownikowi tzw. długi weekend (od czwartku do niedzieli) w zamian za dodatkowy dzień do
odpracowania? Jakie są skutki prawne choroby pracownika podczas tzw. długiego weekendu i w dzień odpracowania tzw. wolnego piątku?
Zachęcamy do zapoznania się z treścią szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 3 h

Zatrudnienie cudzoziemców na terytorium RP. Praktyczne rozwiązania.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom prawnych i praktycznych aspektów zatrudniania cudzoziemców na terytorium Polski. Udział w szkoleniu zapewni uczestnikom możliwość optymalizacji i zwiększania efektywności prowadzenia postępowań legalizujących zatrudnienie cudzoziemców oraz w toku stale zmieniających się przepisów będzie stanowiło narzędzie niezbędnego monitoringu prawnego. Ekspertka poruszyła również najświeższe zmiany prawne w danej tematyce powstałe w wyniku pandemii COVID-19.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Wprowadzenie do tematyki – krótkie omówienie podstawowych pojęć, legalnego przyjazdu oraz pobytu, w szczególności:
  – zależności pomiędzy legalnym wjazdem i pobytem a legalnością pracy;
  – sposoby legalizacji pobytu cudzoziemca w Polsce;
  – omówienie przepisów nowelizujących.
 2. Procedury zatrudnienia cudzoziemców:
  – rodzaje procedur zatrudniania cudzoziemców: bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, zatrudnienie na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy, praca w związku z uzyskanym zezwoleniem na pracę;
  – typy zezwoleń na pracę;
  – warunki, jakie pracodawca musi spełniać, aby uzyskać zezwolenie na pracę dla cudzoziemca;
  – obowiązki pracodawcy dotyczące zatrudnienia i jego wykonywania;
  – zasady wykonywania pracy w okresie oczekiwania na wydanie decyzji pobytowej (tzw. przebywanie w procedurze);
  – legalność pracy podczas tzw. przedłużenia zezwolenia na pracę;
  – omówienie przepisów nowelizujących.
 3. Zmiany w dobie koronawirusa:
  – przepisy tarczy antykryzysowej;
  – uproszczenia w zatrudnianiu – kogo dotyczą?
 4. Nielegalne zatrudnienie cudzoziemców:
  – definicja i klasyfikacja zachowań jako nielegalne zatrudnienie;
  – katalog przestępstw i wykroczeń przeciwko zatrudnianiu cudzoziemców;
  – kto ponosi odpowiedzialność za nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemca i jakie są tego konsekwencje?
  – organy dokonujące kontroli legalności pobytu zatrudnienia cudzoziemców;
  – omówienie przepisów nowelizujących.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 4 h 30 min.

Ekspert z zakresy prawa podatkowego Michał Podsiedlik

Czas pracy bez tajemnic czyli nierównomierne planowanie godzin pracy oraz rozliczanie godzin nadliczbowych, z uwzględnieniem pracy w sobotę, niedzielę i w święto.

W trakcie zajęć omówione zostały najczęściej pojawiające się i budzące najwięcej wątpliwości pytania dotyczące tematyki czasu pracy. Ekspert wskazał warunki niezbędne do nierównomiernego planowania godzin pracy w trakcie okresu rozliczeniowego oraz wszystkie funkcjonujące w prawie pracy limity godzin nadliczbowych. Omówione zostały również sytuacje, w których możliwa jest rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych już po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Ponadto wytłumaczone zostało jak przygotować się do udzielenia dnia wolnego za święto przypadające w sobotę.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
I. Planowanie czasu pracy:
1. Kiedy należy pracownikom przekazać rozkład czasu pracy? W jakich sytuacjach i z jakim wyprzedzeniem można zmienić rozkład czasu pracy?
2. Definicja doby pracowniczej. Czym różni się doba pracownicza od doby astronomicznej i jaki to ma wpływ na
planowanie czasu pracy?
3. Definicja tygodnia pracowniczego. Jaka jest różnica pomiędzy tygodniem pracowniczym a tygodniem
kalendarzowym i jak przekłada się to na tworzenie harmonogramu czasu pracy?
4. Planowanie czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym. Czy zgodne z prawem będzie nierównomierne rozłożenie godzin w trakcie okresu rozliczeniowego (np. większa liczba godzin w jednym, a mniejsza w innym miesiącu okresu rozliczeniowego)? Czy nierównomierne planowanie godzin pracy może dotyczyć również 1-miesięcznego okresu rozliczeniowego?
5. Praktyczne zastosowanie zasady przeciętnie 40 godzin pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy. W jakich
sytuacjach zgodne z prawem będzie planowanie pracy przez więcej niż 5 dni w tygodniu i więcej niż 40 godzin
tygodniowo?
6. Święto przypadające w sobotę. Czy każdemu pracownikowi należy udzielić pracownikowi dnia wolnego w zamian za sobotnie święto w tym samym terminie? Czy dzień wolny przysługuje również osobom, których czas pracy jest dłuższy lub krótszy niż 8 godzin (np. równoważny czas pracy, niepełny etat)?
7. Możliwość planowania pracy w soboty, niedziele bądź święta. Czy pracownicy mają prawo do tzw. wolnych
weekendów? Pod jakim warunkiem praca w soboty, niedziele lub święta może być traktowana jako zwykłe (tzw.
czarne) dni robocze?


II. Rozliczanie czasu pracy:
1. Jakie informacje należy zamieścić w ewidencji czasu pracy? Jakie nowe elementy zawiera ewidencja czasu pracy?
2. Jakie są skutki prawne nawiązania lub rozwiązania umowy o pracę w trakcie trwającego okresu rozliczeniowego?
3. Wyjścia prywatne. W jakiej formie należy złożyć wniosek o wyjście prywatne? Czy istnieje limit wyjść prywatnych (dobowy, tygodniowy, miesięczny)? Do kiedy należy odpracować wyjście prywatne? Jakie są skutki braku odpracowania wyjścia prywatnego?
4. Konieczność zapewnienia nieprzerwanego 11-godzinnego odpoczynku dobowego i 35-godzinnego odpoczynku
tygodniowego. W jakich sytuacjach można skrócić odpoczynek tygodniowy do 24 godzin? Jakie są skutki braku
zapewnienia odpoczynku dobowego lub tygodniowego?
5. Rozliczanie czasu pracy w sytuacji odbywania podróży służbowej.


III. Praca w godzinach nadliczbowych:
1. W jakich sytuacjach i w jakiej formie można wydać polecenie pracy w godzinach nadliczbowych? Jakie są skutki
odmowy pracy w godzinach nadliczbowych? Kto może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych bez narażania się na konsekwencje służbowe?
2. Ile wynoszą limity pracy w godzinach nadliczbowych (dobowe, tygodniowe, w okresie rozliczeniowym i roczne)?
3. Jak rekompensować pracę w godzinach nadliczbowych? Kto decyduje o sposobie rekompensaty za pracę w
godzinach nadliczbowych? Do kiedy najpóźniej należy rekompensować pracę w godzinach nadliczbowych? W jaki sposób nieobecność w pracy wpływa na rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych?
4. Praca w tzw. wolną sobotę. Do kiedy trzeba zrekompensować pracę w tzw. wolną sobotę? Czy zgodne z prawem można zamiast udzielać dnia wolnego wypłacić pracownikowi wynagrodzenie wraz z dodatkiem?
5. Praca w tzw. wolną niedzielę lub święto. Do kiedy i w jaki sposób należy rekompensować pracę w takim dniu?

Zachęcamy do zapoznania się z treścią szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 4 h.

Umowy w biznesie – jak je czytać i jak się zabezpieczać?

W trakcie szkolenia przekazana została uczestnikom praktyczna wiedza w zakresie najpopularniejszych umów w obrocie gospodarczym: umowy zlecenie, umowy o dzieło, umowy o współpracę/świadczenie usług oraz innych umów, jakie występują w codziennym obrocie. W części warsztatowej szkolenia prowadząca wspólnie z uczestnikami dokonała przeglądu klauzul umownych specyficznych dla każdej umowy oraz na podstawie zadań-kazusów zostały sporządzone poszczególne umowy.

 

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Wprowadzenie do zagadnienia:
  – charakterystyka umów cywilnoprawnych,
  – prawo pracy a umowy cywilnoprawne – współczesne realia zatrudnienia.
 2. Umowa zlecenie:
  – elementy umowy zlecenie,
  – ryzyka związane z umową zlecenie,
  – specyfika umowy zlecenie w obrocie gospodarczym – zastosowanie, porównanie, orzecznictwo.
 3. Umowa o dzieło:
  – elementy umowy o dzieło,
  – ryzyka związane z umową zlecenie,- specyfika umowy zlecenie w obrocie gospodarczym – zastosowanie, porównanie, orzecznictwo.
 4. Omówienie specyfiki umowy o współpracę/świadczenie usług:
  – przepisy, które mają zastosowanie,
  – dostosowanie klauzul umownych.
 5. Omówienie klauzul umownych specyficznych bądź uniwersalnych dla umów cywilnoprawnych:
  – kary umowne,
  – odsetki,
  – klauzula poufności,
  – zakaz konkurencji,
  – możliwości wypowiedzenia umowy,
  – rozwiązanie umowy,
  – rozwiązywanie polubowne sporów,
  – opóźnienia w wykonaniu umowy,
  – niewykonanie umowy,
  – odpowiedzialność za szkody,
  – ukryte opłaty,
  – klauzule dotyczące innych umów: umowy dostawy, przechowania, najmu, dzierżawy itd. – jako uzupełnienie
  szkolenia.

  Zachęcamy do zapoznania się z treścią szkolenia.

 

Czas trwania szkolenia: 4 h 30 min.

PIT w 2020 r. w tym regulacje szczególne związane z COVID-19 zmienione formularze oraz inne wybrane zagadnienia związane z zamknięciem roku.

Rok 2020 przyniósł podatnikom PIT wiele zmian, m.in. zmianę zasad poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatników czy zmiany w uldze na młodych. Ponadto wprowadzono modyfikacje związane z przeciwdziałaniem negatywnym konsekwencjom związanym z pandemią COVID-19 w postaci zwiększenia limitu zwolnień podatkowych, wydłużenia terminu na sporządzenie rocznego zeznania podatkowego, możliwości odliczenia darowizn na rzecz podmiotów zajmujących się walką z COVID-19. Ekspert podsumowuje wszelkie zmiany wprowadzone na rok 2020 i szczegółowo je omawia.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Podstawowe zasady opodatkowania wynagrodzeń ze stosunku pracy w 2020 roku:
 • Przychód.
 • Nieodpłatne świadczenia.
 • Koszty uzyskania przychodu.
 • Ulga w podatku.
 • Stosowanie skali.
 • Oświadczenia pracownika.
 1. Nieodpłatne świadczenia i inne benefity dla pracownika:
 • Definicja.
 • Zmiany rozumienia zakresu pojęciowego nieodpłatnych świadczeń.
 • Zasady opodatkowania nieodpłatnych świadczeń.
 • Podleganie składkom.
 • Różnice w opodatkowaniu osób młodych.
 1. Świadczenia z ZFŚS oraz ze środków obrotowych:
 • Znaczenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku.
 • Korzyści materialne wynikające z przepisów prawa pracy.
 • Prezenty dla obecnych i byłych pracowników.
 • Pakiety medyczne – ubezpieczenia grupowe.
 • Świadczenia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.
 • Okulary.
 • Posiłki regeneracyjne i inne posiłki zapewniane w trakcie pracy.
 • „Gadżety” służbowe.
 • Świadczenia związane z BHP.
 • Przejazdy i zakwaterowanie związane z oddelegowaniem.
 • Paczki, bony towarowe, karty przedpłacone, bilety, karnety.
 • Świadczenia dla rodzin zmarłego pracownika.
 • Świadczenia kwalifikowane jako zapomogi losowe – inny zakres zwolnienia w PIT a inny w ZUS.
 • Świadczenia dla dzieci i młodzieży do lat 18.
 1. Wynagrodzenie kosztem uzyskania – problemy praktyczne w związku ze świadczeniami otrzymanymi w
  czasie COVID.
 2. Delegacje służbowe w praktyce – problemy z rozliczaniem i opodatkowaniem:
 • Świadczenia w delegacji.
 • Kiedy zwolnienie z ZUS i podatku a kiedy obciążenia.
 1. Jazdy lokalne samochodem pracownika – rozliczenia, sposoby, opodatkowanie, zwolnienie z PIT i zwolnienie
  z ZUS – warunki.
 2. Najnowsze stanowiska organów skarbowych.
 3. Omówienie nowych formularzy PIT (PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR).
 4. Obowiązki płatnika PIT związane z zamknięciem 2020r. w PIT.
 5. Planowane zmiany na 2021 rok.
 6. Panel dyskusyjny.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią szkolenia.

 

Czas trwania szkolenia: 4 h 5 min.

Ochrona danych osobowych w dziale kadr.

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów HR i kadrowo-płacowych. Obejmuje tematykę przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w trakcie rekrutacji oraz pracowników podczas ich zatrudnienia, w tym w kontekście przetwarzania ich danych na potrzeby ZFŚS, jak i kwestie legalności monitorowania pracowników w miejscu pracy i poza nim. Poruszona została też kwestia kiedy, komu i na jakiej zasadzie dane mogą zostać udostępnione.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Co tak naprawdę zmieniło RODO?
1. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w dziale HR/ kadrowo-płacowych i zasady ich ustalania.
2. Upoważnienie do przetwarzania danych – zakres i forma.

II. Proces rekrutacji:
1. Jakich informacji pracodawca może żądać na etapie rekrutacji?
2. Czy pracodawca przetwarza wszystkie dane zawarte w CV (nawet te którymi nie jest zainteresowany, a znalazły się one w CV jak np., zainteresowania)?
3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji – czy na gruncie RODO jest w ogóle potrzebna?
4. Dozwolony zakres sprawdzania kandydatów – m.in. referencje, Internet, portale społecznościowe.
5. Jak długo można przechowywać dokumenty rekrutacyjne?

III. Dane osobowe osób zatrudnionych:
1. Zmiany Kodeksu Pracy w związku z dostosowaniem do RODO.
2. Dokumentacja zatrudnienia i akta osobowe po zmianach w 2019 r.
3. Przetwarzanie danych członków rodziny pracownika.
4. RODO a ZFŚS.
5. Niepracownicze formy zatrudnienia a zakres przetwarzanych danych osobowych.
6. Monitoring w miejscu pracy – m.in. wizyjny, poczty elektronicznej, aktywności w Internecie, oprogramowanie szpiegujące, GPS-y w autach służbowych czy śledzenie telefonów służbowych.
7. Omówienie opinii Grupy Roboczej 2/2017 na temat przetwarzania danych w miejscu pracy.
8. Śledzenie aktywności obecnych i byłych pracowników na portalach społecznościowych – czy i w jakim
zakresie dopuszczalne?
9. Wykorzystanie wizerunku (zdjęcia) pracownika dla potrzeb pracodawcy – identyfikator pracowniczy, zdjęcia
z wydarzeń firmowych, publikacja sylwetki nowo zatrudnionego pracownika w intranecie.
10. Dane o skazaniach jako odrębna kategoria danych – czy pracodawca może przetwarzać dane o karalności
kandydatów na pracowników i pracowników?
11. Dane biometryczne w zatrudnieniu – dopuszczalność przetwarzania.
12. Czy dane pracowników można udostępniać (np. związkom zawodowym, komornikom)?
13. Usuwanie danych- kiedy, co i jak usuwać? podstawowe funkcjonalności systemów informatycznych

IV. Podsumowanie:
Czas na pytania od uczestników szkolenia.


Zachęcamy do zapoznania się z treścią szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 3 h 50 min.

Czas pracy – praktyczny warsztat z planowania i rozliczania czasu pracy.

Szkolenie pozwala zdobyć, usystematyzować oraz pogłębić swoją wiedzę z zakresu planowania i rozliczania czasu pracy, prowadzenia dokumentacji w tym zakresie oraz zasad odpowiedzialności za błędy osób odpowiedzialnych w danej organizacji za czas pracy. Oprócz wiedzy teoretycznej ekspertka podała ćwiczenia i zadania w zakresie samodzielnego planowania i rozliczania czasu pracy. Zaprezentowane zostały również orzeczenia sądów, a także stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Kodeksowe definicje czasu pracy:

 • od kiedy liczy się czas pracy,
 • podstawowe pojęcia kodeksowe dotyczące czasu pracy – doba pracownicza, normy, wymiary, okresy rozliczeniowe, odpoczynki.
 1. Planowanie czasu pracy:
 • ustalenie odpowiedzialności za czas pracy pracowników,
 • jak dobrać systemy i okresy rozliczeniowe do potrzeb danego zakładu pracy,
 • ustalanie wymiaru czasu pracy w przyjętych systemach czasu pracy,
 • kiedy pracodawca jest zwolniony z konieczności tworzenia rozkładu czasu pracy,
 • jak ustalić wymiar czasu pracy w przyjętym okresie,
 • jak uregulować problematykę zmian w harmonogramach czasu pracy,
 • na jakie okresy tworzymy harmonogramy czasu pracy,
 • dla kogo nie tworzymy harmonogramów czasu pracy,
 • zasady stosowania ruchomego czasu pracy.
 1. Czas pracy osób niepełnosprawnych:
 • normy czasu pracy osób niepełnosprawnych,
 • prawo do dodatkowej przerwy w pracy,
 • normy czasu pracy a wysokość wynagrodzenia,
 • dodatkowy urlop wypoczynkowy,
 • zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
 1. Planowanie czasu pracy w podróży służbowej:
 • jak rozliczyć czas pracy podróży służbowej i szkolenia,
 • jak i czy w ogóle zaliczyć czas podróży służbowej i szkolenia do czasu pracy,
 • czy czas przejazdów to czas pracy,
 • kiedy w podróży służbowej i podczas szkolenia mamy do czynienia z godzinami nadliczbowymi,
 • obowiązek zapewnienia odpoczynków w podróży służbowej,
 • jak pracodawca powinien rekompensować pracownikom podróż służbową.
 1. Dyżur – co to takiego i jak go rozliczać:
 • jakie są zmiany w ewidencjonowaniu dyżuru.
 1. Zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy po nowemu oraz okresy jej przechowywania:
 • forma prowadzenia – czy można prowadzić elektronicznie, jeśli akta osobowe są prowadzone w formie tradycyjnej,
 • jakie wymagania muszą spełniać nowe dokumenty elektroniczne,
 • w jaki sposób pracownik będzie musiał potwierdzać zapoznanie się z harmonogramem czasu pracy,
 • jakie dokumenty należy przechowywać z dokumentacją czasu pracy,
 • okresy przechowywania ewidencji czasu pracy.
 1. Praca w godzinach nadliczbowych, w soboty, w niedziele i święta oraz w porze nocnej:
 • zasady polecania pracy w godzinach nadliczbowych,
 • ustalanie godzin nadliczbowych w przypadku przekroczenia dobowej normy czasu pracy, ustalanie godzin nadliczbowych w przypadku przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy,
 • rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych,
 • godziny nadliczbowe u kadry zarządzającej,
 • wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach,
 • wysokość dodatków za pracę w nadgodzinach – 50% i 100%,
 • rekompensata za pracę w nadgodzinach w postaci czasu wolnego od pracy,
 • rekompensata pracy w sobotę,
 • rekompensata pracy w niedzielę i święta,
 • rekompensowanie pracy w porze nocnej,
 • ustalanie dodatku za pracę w porze nocnej,
 • pora nocna w pracy zmianowej,
 • prawidłowe ustalanie pory nocnej.
 1. Zasady sporządzania ewidencji czasu pracy, grafików i harmonogramów w praktyce:
 • sporządzanie grafików i harmonogramów na przykładach,
 • ewidencja czasu pracy na przykładach.
 1. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o czasie pracy:
 • zakres odpowiedzialności,
 • kto ponosi odpowiedzialność,
 • środki prawne PIP w sytuacji stwierdzenia naruszenia przepisów o czasie pracy i zasady odwoływania się od
 • nich – wniosek, grzywna, decyzja administracyjna.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 7 h 40 min.

PPK dla małych przedsiębiorców (grupa III i IV).

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, a przede wszystkim dla przedstawicieli grupy III i IV, czyli tzw. „małych przedsiębiorców”, którzy będą wdrażali PPK w swojej firmie od 1 stycznia 2021. Ekspertka skoncentrowała się na przybliżeniu czynności jakie należy podjąć, aby przygotować się na nadchodzące zmiany oraz z sukcesem wdrożyć Pracowniczy Plan Kapitałowy.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Wstęp:

1. Podstawowe założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych.
2. Od kiedy PPK zaczną obowiązywać najmniejszych przedsiębiorców?
a. Wskazanie terminów, zasad obliczania wielkości zatrudnienia.
b. Portal PPK – jaki zakres informacji tam znajdziemy.
3. Wysokość i struktura wpłat w ramach PPK:
a. Zasady podziału, naliczania oraz odprowadzania składek.
b. Terminy związane z wypełnieniem obowiązków nałożonych na podmiot zatrudniający.
4. Fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne, w których będą gromadzone środki z PPK – koszty zarządzania i
nadzór:
a. Czym się kierować przy wyborze funduszu?
b. Jakie umowy i obowiązki należy przy tym wykonać?
c. Zasady konsultowania wyboru z pracownikami.

II. PPK z punktu widzenia podmiotu zatrudniającego:

1. Procedura utworzenia PPK.
2. Obowiązki informacyjne i administracyjne nałożone na pracodawców:
a) Wskazanie dokumentacji i zakresu informacji jakie powinny zostać przekazane pracownikom.
b) Podział obowiązków w firmie związanych z wdrożeniem PPK.
3.Odpowiedzialność pracodawców i osób działających w ich imieniu za:
a) Naruszenie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK.
b) Niedopełnienie obowiązku dokonywania wpłat do PPK w ustawowych terminach.
c) Nieprowadzenie dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK.
4. Skutki nakłaniania osoby zatrudnionej lub uczestnika PPK do rezygnacji z oszczędzania w PPK.

III. PPK z punktu widzenia zatrudnionych:
1. Uczestnicy pracowniczych planów kapitałowych.
2. Jak wygląda rezygnacja z PPK?
3. Podział środków w przypadku rozwodu lub śmierci.
4. Wypłata środków zgromadzonych w PPK- kiedy możliwa i na jakich zasadach?
5. Zwrot środków z PPK.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 2 h 40 min.

Ekspert z zakresy prawa podatkowego Michał Podsiedlik

Uprawnienia rodzicielskie, czyli jakie prawa mają rodzice?

W trakcie szkolenia omówione zostały najważniejsze zagadnienia związane z rodzicielstwem i prawem pracy, w tym m.in. kwestie: urlopu ojcowskiego, przerw na karmienie piersią, zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem. Przedstawione zostały sytuacje, w których pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z kobietą w ciąży. Omówione zostały również prawne możliwości łączenia działalności zarobkowej z korzystaniem przez pracownika z uprawnień rodzicielskich.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Uprawnienia kobiet w ciąży:
1. Czy kobieta w ciąży może być zatrudniona w równoważnym czasie pracy bądź w godzinach nadliczbowych?
2. Jakie są rodzaje prac wzbronionych kobietom w ciąży?
3. Przedłużenie umowy do dnia porodu – kiedy jest to uprawnienie pracodawcy, a kiedy taki skutek następuje z mocy prawa?
4. W jakich sytuacjach pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z kobietą w ciąży?

II. Uprawnienia rodziców dziecka do lat 4:
1. Możliwość pracy rodzica dziecka do lat 4 w godzinach nadliczbowych, porze nocnej lub delegowania poza stałe
miejsce pracy – czy oboje rodzice mogą korzystać z takiego uprawnienia?
2. Jak często należy aktualizować informację pracownika dotyczącą zgody (lub jej braku) na pracę w godzinach
nadliczbowych lub porze nocnej?
3. W jakiej formie, gdzie i jak długo przechowywać zgodę (lub jej brak) na pracę w godzinach nadliczbowych lub w
porze nocnej?

III. Urlop ojcowski:
1. Jak długo można korzystać z urlopu ojcowskiego?
2. W jakim terminie należy złożyć wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego?
3. Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu ojcowskiego?
4. W jaki sposób zaznaczyć w świadectwie pracy informację o korzystaniu z urlopu ojcowskiego?

IV. Obniżenie wymiaru czasu pracy:
1. Kto może złożyć wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy?
2. Maksymalny termin korzystania z obniżonego etatu. Czy obniżony wymiar czasu pracy wpływa na długość urlopu wychowawczego?
3. Kiedy należy poinformować pracodawcę o chęci skorzystania z obniżonego etatu? Czy pracodawca może odmówić zgody na obniżenie etatu?
4. Czy i w jakim terminie pracownik może zrezygnować z pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy?
5. Czy pracownica pracująca w obniżonym wymiarze czasu pracy może jednocześnie korzystać z przerw na karmienie piersią?
6. Czy pracownikowi korzystającemu z obniżonego wymiaru czasu pracy należy proporcjonalnie zmniejszyć wymiar urlopu wypoczynkowego?
7. Na czym polega ochrona przed rozwiązaniem umowy z pracownikiem pracującym na podstawie obniżonego
wymiaru czasu etatu?

V. Urlop wychowawczy:

1. W jakim terminie należy złożyć wniosek o urlop wychowawczy? Czy pracodawca może odmówić udzielenia takiego urlopu?
2. Jak długo można korzystać z urlopu wychowawczego? Na ile części można podzielić taki urlop?
3. Z jakim wyprzedzeniem należy poinformować pracodawcę o rezygnacji z urlopu wychowawczego?
4. Czy możliwe jest łączenie urlopu wychowawczego z pracą zarobkową? Kiedy pracodawca ma prawo wezwać do pracy osobę korzystającą z takiego urlopu?
5. W jakich sytuacjach pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem korzystającym z urlopu wychowawczego?

VI. Przerwy na karmienie piersią:
1. Jak długo pracownica może korzystać z przerw na karmienie?
2. Czy pracodawca może domagać się zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego karmienie piersią?
3. Czy w ewidencji czasu pracy należy uwzględniać przerwy na karmienie?

VII. Zwolnienie od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14 (2 dni albo 16 godzin – art. 188 Kodeksu
pracy):
1. Czy liczba dzieci ma wpływ na wymiar zwolnienia od pracy?
2. Do jakiej liczby godzin zwolnienia ma prawo pracownik, jeżeli w trakcie roku nastąpi zmiana wymiaru czasu pracy?
3. Jak często należy aktualizować informację pracownika o korzystaniu (lub nie) ze zwolnienia z art. 188 Kodeksu
pracy?
4. Jak w ewidencji czasu pracy zaznaczać korzystanie ze zwolnienia od pracy z art. 188 na część dnia pracy?

Zachęcamy do zapoznania się z treścią szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 2 h 45 min.