Rozliczenia krajowych i zagranicznych podróży służbowych i osób niebędących pracownikami w 2021 r. oraz konsekwencje na gruncie PIT, CIT, VAT, ZUS

Celem szkolenia jest aktualizacja informacji i zdobycie wiedzy na temat rozliczenia krajowych oraz zagranicznych podróży służbowych pracowników, jak również podróży osób niebędących pracownikami w 2021 r. Podczas szkolenia ekspert poruszył także kwestie związane z rozliczeniem krajowych/zagranicznych podróży służbowych pracowników i osób niebędących pracownikami na gruncie podatków PIT, CIT, VAT oraz w związku z ZUS.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Prawne regulacje podróży służbowych.
 2. Definicja podróży służbowej.
 3. Miejsce świadczenia pracy a podróże służbowe.
 4. Podróż służbowa a oddelegowanie (zagadnienie długotrwałych podróży służbowych).
 5. Podróż służbowa a jazdy lokalne.
 6. Zasady prowadzenia dokumentacji związanej z podróżą służbową.
 7. Miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej.
 8. Czas trwania podróży służbowej i przerwy w podróży służbowej.
 9. Świadczenia przysługujące pracownikowi z tytułu podróży służbowej
 10. Dokumentowanie wydatków poniesionych w związku z podróżą służbową.
 11. Rozliczanie podróży służbowych.
 12. Podróże osób niebędących pracownikami.
 13. Świadczenia z tytułu podróży służbowych w podatku dochodowym.
 14. Świadczenia z tytułu podróży służbowych w ubezpieczeniach społecznych.
 15. Służbowy i prywatny samochód a podróż służbowa oraz konsekwencje podatkowe dla pracodawcy z uwzględnieniem ograniczeń obowiązujących od 2019 r.
 16. Wydatki poniesione przez pracowników w ramach podróży – ich uznanie i prawidłowa księgowo-podatkowa klasyfikacja.

 

Czas trwania szkolenia: 4 h.

Dochody zagraniczne po likwidacji ulgi abolicyjnej – praktyczne aspekty rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych osiągających dochody z zagranicy.

Celem szkolenia jest przedstawienie obowiązujących przepisów i planowanych zmian w zakresie opodatkowania dochodów zagranicznych. Ekspert omówił zasady regulujące opodatkowanie poszczególnych kategorii dochodów, a także metody unikania podwójnego opodatkowania w świetle odpowiednich umów międzynarodowych oraz ustawy o podatku PIT. Poruszone zostały również takie kwestie, jak likwidacja „ulgi abolicyjnej”, budząca wątpliwości Konwencja MLI, czy „exit tax”, czyli podatek od niezrealizowanych zysków dla osób zmieniających rezydencję podatkową.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – podstawowe definicje i ich interpretacja:
  a) modelowa Konwencja OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku,
  b) miejsce zamieszkania lub siedziba w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania i Konwencji Modelowej OECD, w tym znaczenie certyfikatów rezydencji.

  2. Metody unikania podwójnego opodatkowania:
      a) metoda wyłączenia z progresją (odliczenia),
      b) metoda proporcjonalnego zaliczenia (odliczenia),
      c) „ulga abolicyjna” – likwidacja od 2021,
      d) Konwencja MLI – w jaki sposób zmieni zasady opodatkowania?

  3. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych:
      a) dochody z pracy najemnej:
          • ustalenie kraju źródła dochodów,
          • zasady obliczania okresów pobytu za granicą, pojęcie pracodawcy w umowach,
          • opodatkowanie marynarzy,
      b) wolny zawód,
      c) członkowie rad nadzorczych,
      d) artyści i sportowcy,
      e) pracownicy państwowi,
      f) emerytury.

  4. Exit tax – nowy podatek od 2019 r.:
      a) definicje,
      b) zasady opodatkowania,
      c) obowiązki podatników, stawki, terminy płatności.

 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 3 h 15 min.

Michał Krawczyk

VAT w obrocie międzynarodowym – eksport i import towarów oraz usług – z uwzględnieniem zmian od 2020 roku.

Celem szkolenia jest omówienie zagadnień dotyczących podatku VAT w związku z towarowymi transakcjami eksportowymi i importowymi oraz związanymi z rozliczeniem świadczenia usług w obrocie międzynarodowym. Ekspert wyjaśnił moment powstania obowiązku podatkowego oraz zastosowania stawki VAT 0% w przypadku eksportu towarów. Poruszone zostały również takie zagadnienia, jak obowiązek wykazania importu usług, prawo do odliczenia podatku VAT oraz podatek od wartości dodanej (unijny VAT) lub podatek VAT z krajów innych niż unijne jako koszt czy przychód podatkowy.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Towarowe transakcje międzynarodowe (inne niż wewnątrzwspólnotowe)

 1. Eksport towarów:
  a) definicja eksportu towarów w ustawie o VAT;
  b) eksport pośredni i bezpośredni – różnice i zagrożenia w stosowaniu stawki 0%;
  c) eksport towarów z odprawą celną w innym państwie UE – czego dopilnować, żeby zastosować stawkę VAT 0%;
  d) warunki i zasady zastosowania stawki 0% w eksporcie towarów;
  e) nie spełnienie warunków do zastosowania stawki VAT 0% – czy podatek VAT liczyć „w stu” czy „od stu”?;
  f) moment powstania obowiązku podatkowego w eksporcie towarów – wpływ INCOTERMS na moment rozpoznania eksportu;
  g) zaliczka na eksport a stawka podatku i moment powstania obowiązku podatkowego – zasady wykazania stawki VAT 0%.
 2. Import towarów:
  a) import towarów – najważniejsze wyjątki i zwolnienia;
  b) moment i zasady odliczenia podatku VAT z tytułu importu z uwzględnieniem zmian od lipca 2020 r.;
  c) podstawa opodatkowania (błędne ustalenie wartości celnej, a korekta podstawy dla VAT);
  d) zwrot, reklamacja, zniszczenie towarów a korekta importu towarów.


II. Towarowe transakcje łańcuchowe inne niż wewnątrzwspólnotowe:

 1. Konsekwencje podatkowe transakcji łańcuchowych:
  a) miejsce opodatkowania transakcji;
  b) transakcje łańcuchowe a konieczność rejestracji w innych krajach;
  c) sposób opodatkowania transakcji w Polsce i wykazania w deklaracji VAT;
  d) znaczenie INCOTERMS dla celów rozpoznawania skutków podatkowych transakcji łańcuchowych;
  e) wpływ transakcji łańcuchowych na rozpoznanie eksportu i importu w Polsce.


III. Międzynarodowe świadczenie usług:

 1. Import i eksport usług:
  a) określenie miejsca opodatkowania – zasada ogólna oraz wyjątki;
  b) określenie miejsca opodatkowania usług świadczonych dla kontrahenta zagranicznego zarejestrowanego do VAT w Polsce – czy to jest eksport usług?;
  c) problemy ze stałym miejscem prowadzenia działalności w związku z najnowszym podejściem Ministerstwa Finansów;
  d) transakcje związane z nieruchomościami – odmienne miejsce świadczenia usług;
  e) transakcje związane z uczestnictwem w targach zagranicznych – różne miejsce i sposób opodatkowania w zależności od zakresu uczestnictwa w targach;
  f) delegacje zagraniczne pracowników a import usług;
  g) moment powstania obowiązku podatkowego;
  h) brak faktury a obowiązek wykazania importu usług;
  i) zasady odliczania podatku naliczonego przy imporcie usług;
  j) import usług a konieczność rejestracji VAT-UE;
  k) wykazywanie usług wewnątrzwspólnotowych w VAT-UE.
 2. Transport międzynarodowy towarów i osób:
  a) pojęcie usług transportu towarów międzynarodowego i unijnego w świetle ustawy o VAT;
  b) miejsce opodatkowania oraz stawka podatku dla międzynarodowego oraz wewnątrzwspólnotowego transportu towarów – miejsca opodatkowania a kraj siedziby odbiorcy usług;
  c) usługi pomocnicze oraz usługi pośredników (spedytorów) przy transporcie towarów – stawka podatku oraz miejsce opodatkowania;
  d) usługi transportu towarów – czy to zawsze jest import/eksport usług?;
  e) warunki zastosowanie stawki 0% podatku dla międzynarodowego transportu towarów VAT w świetle ustawy o VAT.
 3. Międzynarodowy transport osób:
  a) pojęcie usług transportu międzynarodowego osób w świetle ustawy o VAT;
  b) miejsce oraz stawka opodatkowania usług transportu międzynarodowego osób;
  c) czy zakup biletu na przelot lubprzejazd międzynarodowy to import usług?


IV. Podatek naliczony

 1.  Moment odliczenia podatku w transakcjach międzynarodowych:
  a) warunki i zasady odliczenia podatku w transakcjach międzynarodowych;
  b) moment odliczenia podatku naliczonego w transakcjach międzynarodowych;
  c) wykazanie importu usług w niewłaściwej rubryce deklaracja a skutki korekty dokonanej po upływie trzech miesięcy;
  d) dokumenty uprawniające do odliczenia podatku naliczonego w transakcjach międzynarodowych – czy konieczna jest faktura?;
  e) w oczekiwaniu na orzeczenie NSA – orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych kwestionujące prawidłowość wprowadzonych od 2017 r. przepisów w zakresie nowych zasad odliczania przy odwrotnych obciążeniach.


V. Podatek VAT innych krajów w kosztach i przychodach podatkowych

 1. Podatek VAT zawarty w wydatkach dokonywanych poza terytorium Polski – zmiana podejście organów podatkowych:
  a) podatek VAT zawarty dokumentach potwierdzających nabycie towarów i usług na terytorium innego państwa członkowskiego a koszty uzyskania przychodów;
  b) jak wpływa możliwość pozyskania zwrotu podatku od wartości dodanej w trybie VAT-REF a koszty i przychody podatkowe?;
  c) podatek VAT zawarty zakupach towarów i usług na terytorium państwa innego niż członkowskie a koszty uzyskania przychodów;
  d) błędnie zafakturowany podatek VAT przez zagranicznego kontrahenta a koszty podatkowe.

 2. Polski podatnik PIT/CIT jako podatnik VAT w innym państwie – zmiana podejście organów podatkowych:
  a) Podatek VAT wykazywany w innych państwach przez polskiego podatnika podatku dochodowego a przychód podatkowy w Polsce – brutto czy netto?;
  b) czy dla wykazania przychodu ma znaczenie, czy polski podatnik podatku dochodowego jest podatnikiem podatku VAT w innym państwie unijnym czy poza unijnym
 3. Zwrot podatku VAT-REF:
  a) dlaczego warto pozyskać zwrot VAT-REF po zmianie podejścia organów podatkowych?;
  b) kto może pozyskać zwrot VAT-REF?;
  c) zasady i termin uzyskania zwrotu VAT-REF.


Zachęcamy do zapoznania się z treścią szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 4 h 32 min.

Podatkowe zamknięcie 2020 roku dla przedsiębiorstw wodnokanalizacyjnych.

W trakcie szkolenia omówione zostały najważniejsze zagadnienia związane z praktycznym stosowaniem przepisów podatkowych podczas zamknięcia roku w przedsiębiorstwach wodnokanalizacyjnych. Ekspertka przedstawiła regulacje prawne związane z zamknięciem roku, które są źródłem najczęstszych wątpliwości oraz sporów z organami podatkowymi, w tym m.in. ujęcie przychodów oraz kosztów na przełomie roku, zakres wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów czy też odliczanie VAT oraz zmiany z tytułu COVID-19.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
I. Prace dotyczące zamknięcia roku z punktu widzenia podatku CIT w przedsiębiorstwie wodnokanalizacyjnym:
1. Rozliczenie strat z lat ubiegłych – wybór jednej z dwóch metod rozliczenia strat i przypisanie straty do źródła przychodu.
2. Przychód podatkowy w CIT:
a) należności wyłączone z pojęcia przychodu podatkowego w przedsiębiorstwie wodnokanalizacyjnym,
b) kary umowne, odszkodowania a przychody,
c) moment rozpoznania przychodu (wykonanie usługi, protokoły zdawczo-odbiorcze, rozliczenia okresowe) w przedsiębiorstwie wodnokanalizacyjnymm
d) otrzymanie należności a powstanie przychodu – zaliczki, przedpłaty,
e) Korekta przychodu – moment ujęcia.
3. Koszty uzyskania przychodu w przedsiębiorstwie wodnokanalizacyjnym:
a) wydatki nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu – omówienie najważniejszych przykładów z art. 16 ustawy o CIT w kontekście rozliczenia w przedsiębiorstwie wodnokanalizacyjnym,
b) limit kosztów finansowania dłużnego oraz kosztów usług niematerialnych – aktualne interpretacje i orzecznictwo,
c) kary umowne i odszkodowania a koszty uzyskania przychodu,
d) reklama i reprezentacja – praktyczne przykłady ujęcia w kosztach wydatków na działalność promocyjną (np. imprezy świąteczne, noworoczne, prezenty dla kontrahentów) w przedsiębiorstwie wodnokanalizacyjnym.
4. Ulga na złe długi – zasady stosowania w 2020 r. w kontekście zmian związanych z COVID-19.

 

II. Prace dotyczące zamknięcia roku z punktu widzenia podatku PIT:
1. Świadczenia nieodpłatne dla pracowników i współpracowników – obowiązki przedsiębiorstwa
wodnokanalizacyjnego.

2. Zgłoszenia MDR-3 w zakresie świadczeń pracowniczych.

 

III. Prace dotyczące zamknięcia roku z punktu widzenia podatku VAT:
1. Ustalenie współczynnika proporcji, korekta roczna podatku w przedsiębiorstwie wodnokanalizacyjnym.

2. Należyta staranność a odliczenie VAT – wyjaśnienia MF, praktyka organów skarbowych, zasady tworzenia procedur
w przedsiębiorstwa wodnokanalizacyjnych.

3. Nowy JPK_VAT – pierwsze wnioski z wysyłki plików i popełnione błędy przez przedsiębiorstwa wodnokanalizacyjne.


Zachęcamy do zapoznania się z treścią szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 2 h40 min.

ZFŚS w 2021 r. – zasady prowadzenia oraz jego funkcjonowanie w aspekcie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych obowiązków podatkowych.

Celem szkolenia jest aktualizacja informacji na temat ZFŚS przy uwzględnieniu zmian wprowadzonych w 2020 roku – w tym również tych związanych z COVID-19. Ekspert zapoznał uczestników szkolenia z najnowszymi i najważniejszymi wyrokami, orzeczeniami i interpretacjami podatkowymi odnoszącymi się do ujęcia podatkowego zagadnień związanych z ZFŚS oraz dalszych skutków na gruncie ubezpieczeń społecznych. Podczas szkolenia omówione zostały także wybrane zagadnienia związane z tworzeniem i funkcjonowaniem ZFŚS.

 

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Zmiany w zakresie wysokości odpisu na ZFŚS, limitu pracowników mających wpływ na tworzenie ZFŚS od
  początku 2018r. oraz zmiany w zakresie wysokości odpisów związanych z regulacjami COVID-owymi od 2020r.
 2. Zmiany w zakresie zwolnień podatkowych z tytułu pobytu dzieci pracowników w żłobkach, przedszkolach, klubach
  dziecięcych od 2018r. oraz inne zmiany w zakresie zwolnień podatkowych z tytułu działalności socjalnej od 2018r.
 3. Wpływ wyroku TK z 8 lipca 2014r, (K 7/13) dotyczącego imprez integracyjnych na opodatkowania świadczeń z
  ZFŚS oraz podleganie tych świadczeń ubezpieczeniom społecznym.
 4. Ogólny zarys działalności socjalnej pracodawcy.
 5. Osoby uprawnione do świadczeń z Funduszu.
 6. Kryteria przyznawania świadczeń z Funduszu.
 7. Zasady opodatkowania dofinansowania wypoczynku ze środków ZFŚS.
 8. Świadczenia świąteczne dla pracowników i innych osób uprawnionych.
 9. Pożyczki, wycieczki, imprezy integracyjne i inne z ZFŚS.
 10. Zasady wypłacania świadczenia urlopowego
 11. Naliczenie, opodatkowanie, składki ZUS oraz ewidencja świadczenia urlopowego.
 12. Wysokość odpisu na ZFŚS a koszty uzyskania przychodów w tym odpis na ZFŚS w wysokości wyższej niż odpis
  podstawowy.
 13. Świadczenia rzeczowe sfinansowane z ZFŚS.
 14. „Wczasy pod gruszą” dla emeryta.
 15. Zapomoga z ZFŚS.
 16. Bony towarowe dla emerytów.
 17. Pożyczki na cele mieszkaniowe a VAT.
 18. Środki wycofane z ZFŚS – odpisy nie mogą być kosztem podatkowym.
 19. Korzystanie z ZFŚS przez emerytów i rencistów zakładu.
 20. Zwolnienie z „oskładkowania” świadczeń z Funduszu.
 21. Warunki i skutki finansowania z ZFŚS bonów towarowych dla pracowników i emerytów. Zasady opodatkowania
  bonów, talonów, kart przedpłaconych finansowanych z ZFŚS.
 22. Problem finansowania z ZFŚŚS tzw. zakładowych imprez okolicznościowych i integracyjnych.
 23. Zwiększone limity zwolnień w PIT w 2020 i 2021 w związku z COVID-19.
 24. Działalność socjalna pracodawcy w zakresie podatku VAT: świadczenia na rzecz pracowników a możliwość
  odliczenia podatku naliczonego, problematyka rozliczania VAT przy świadczeniach z ZFŚS, kasa rejestrująca a
  świadczenia na rzecz pracowników, z uwzględnieniem interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 27 maja 2013 r.
  PT1/033/20/831/KSB/12/RD-50859.
 25. Sankcje dla pracodawców naruszających regulacje ustawy.
 26. ZFŚS w wydawanych interpretacjach podatkowych, orzeczeniach sądowych i innych.
 27. Dyskusja na tematy zaproponowane przez uczestników związane z ZFŚS.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią szkolenia.

 

Czas trwania szkolenia: 4 h 07 min.

Michał Krawczyk

Praktyczne aspekty Split Payment oraz Białej Listy rachunków bankowych

Szkolenie ma na celu uporządkowanie wiedzy oraz omówienie praktycznych problemów w zakresie stosowania podzielonej płatności (Split Payment), a także dokonywania obowiązkowej płatności na rachunki bankowe zawarte w rejestrze podatników VAT czynnych (Biała Lista Rachunków Bankowych). W trakcie szkolenia ekspert wyjaśnił wątpliwości opierając się na dotychczasowej praktyce, wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów oraz interpretacjach organów podatkowych. Ponadto omówione zostały kwestie dotyczące m.in. płatności ratalnych, potrącenia kaucji zabezpieczającej czy cesji wierzytelności.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
1. Podzielona płatność – kolejna metoda uszczelnienia systemu VAT.
2. Zmiany 2018 w ustawie o VAT – nieobowiązkowy mechanizm „split payment”:
a) podzielona płatność – nowela VAT oraz Prawa Bankowego od roku 2019.


3. Rachunek VAT – nowa usługa w systemie bankowym:
a) kto musiał otworzyć rachunek VAT i jak to się robi?
b) „dedykowany komunikat przelewu” – przelew zdefiniowany w ustawie o VAT – w jaki sposób kontrahent
opłaca należności faktury?
c) czy dostawca ma wybór metody płatności od kupującego?
d) czy wszystkie banki obsługują rachunek VAT?
e) czy inne instytucje niż banki prowadzą rachunek VAT?
f) jak rozliczyć transakcję przy zastosowaniu „split payment”?
g) do kogo należą środki zgromadzone na rachunku VAT – do podatnika, czy do skarbu państwa?
h) na co można przeznaczyć środki zgromadzone na rachunku VAT?
i) egzekucja z rachunku VAT – czy środki na rachunku VAT są bezpieczne?
j) czy istnieje konieczność zasilania rachunku VAT?


4. Jakie warunki należy spełnić, aby uznać, że zapłata została dokonana podzieloną płatnością?
a) na jakie konto mają trafić środki pieniężne?
b) czy można zapłacić fakturę kilkoma przelewami?
c) możliwe konsekwencje błędów w treści przelewu, w tym: niepełny numer faktury, pomyłka w numerze faktury, błędny NIP.


5. Odpowiedzialność za rozliczenia w trybie „split payment”.
a) otrzymanie omyłkowej płatności „split payment”, a konsekwencje?
b) otrzymanie omyłkowej płatności „split payment” – co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka?
c) otrzymanie omyłkowej płatności „split payment” – czy można zabezpieczyć się „z góry” przed konsekwencjami.


6. Częściowe opłacenie faktury, brak zapłaty, zapłata w części a „split payment”?
a) częściowe opłacenie faktury, brak zapłaty, zapłata w części a „split payment”?
b) podatnicy VAT zwolnieni a „split payment”?
c) podatnicy stosujący „odwrotne obciążenie” a „split payment”;
d) fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej a „split payment”;
e) formy płatności transakcji handlowych a „split payment”.


7. Zmiany w sposobie rozliczeń VAT po wprowadzeniu „split payment”:
a) prawo do odliczenia VAT a „split payment”;
b) termin zwrotu VAT a „split payment”;
c) transakcje międzynarodowe a „split payment”.


8. Korzyści płynące ze stosowania „split payment”:
a) brak możliwości określenia przez organy dodatkowego zobowiązania (20%, 30%, 100%) – jakie warunki
należy spełnić?
b) brak możliwości stosowania przez organy podwyższonych odsetek (150%) – jakie warunki należy spełnić?
c) brak solidarnej odpowiedzialności – jakie warunki należy spełnić?
d) dyskonto za wcześniejszą zapłatę VAT – – jakie warunki należy spełnić?


9. Obowiązkowa podzielona płatność za niektóre towary i usługi od 1 listopada 2019 r.:
a) czy obowiązkowa podzielona płatność zastąpiła w całości odwrotne obciążenie oraz solidarną odpowiedzialność przy nabyciu niektórych towarów i usług?
b) dodatkowe adnotacje na fakturze przy dostawie towarów i usług objętych obowiązkową podzieloną płatnością?
c) dobrowolna czy obowiązkowa – jakich podatników dotychczas dotyczył „split payment”?
d) czy istnieją branże wykorzystujące „split payment” w szczególny sposób?
e) limit kwotowy transakcji wymagający zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności;
f) jakie będą skutki podatkowe w podatku VAT oraz w podatkach PIT i CIT nie zastosowania obowiązkowej
podzielonej płatności?
g) jakie są sankcje karne skarbowe nie zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności?
h) czy przy obowiązkowej podzielonej płatności można zapłacić za więcej niż jedną fakturę?
i) jakie inne tytuły podatkowe, oprócz podatku VAT można zapłacić z Rachunku VAT?
j) z tytułu jakich innych podatków urząd skarbowy może dokonać zajęcia Rachunku VAT?
k) przepisy przejściowe – jakie są daty graniczne transakcji objętych dotychczasowym odwrotnym obciążeniem
oraz od kiedy skutki braku zapłaty obowiązkową podzieloną płatnością będą dotyczyć podatków PIT i CIT?


10. Pozostałe praktyczne problemy związane z MPP:
a) sprzedaży usługi, do której użyto towarów z załącznika 15 do ustawy o VAT? – czy występuje obowiązkowy MPP?
b) sprzedaż towarów zawierających towary z załącznika nr 15 do ustawy o VAT – czy występuje obowiązkowy
MPP?
c) refakturowania usług objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności;
d) faktur zbiorczych za wiele transakcji a zastosowanie MPP;
e) faktoring oraz faktoring odwrócony a obowiązek płatności MPP;
f) cesja wierzytelności a obowiązek płatności MPP;
g) zajęcie komornicze a obowiązek płatności MPP.
Zachęcamy do zapoznania się z treścią szkolenia.

 

Czas trwania szkolenia: 4 h 27 min.

dr Ewelina Skwierczyńska Ekspert w zakresie podatków

Meritum podatkowe 2021.

Rok 2021 r. to ogrom zmian podatkowych – zarówno z zakresu podatków dochodowych, jak i VAT. Wprowadzone zostają także nowe podatki i nowe narzędzia polityki fiskalnej. Podczas szkolenia omówione zostały przepisy obowiązujące w 2021 r. oraz najważniejsze rozstrzygnięcia sądowe i interpretacyjne. Szkolenie to cenna dawka podatkowej wiedzy dla biur rachunkowych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, prawników, głównych księgowych i samodzielnych księgowych, dyrektorów finansowych oraz przedsiębiorców.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Część I – rozliczenie podatku dochodowego w 2021 r.:
    1. Mały podatnik i stawka 9% CIT od 2021 r.
    2. Opodatkowanie spółek komandytowych i jawnych CIT.
    3. Prosta spółka akcyjna.
    4. Podatek estoński.
    5. Struktury hybrydowe.
    6. Podatek u źródła do 2021 r.
    7. Biała lista kont w 2021 r.
    8. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych od 2021 r.
    9. Ulga abolicyjna od 2021 r.
    10. Zmiany w dokumentacji cen transferowych.
    11. Najważniejsze rozstrzygnięcia interpretacyjne i sądowe w 2020 r.

Część II – rozliczenie podatku od towarów i usług:
    1. SLIM VAT.
    2. Struktury JPK – aspekty problemowe i praktyczne rozwiązania.
    3. VAT e-commerce od 2021 r.
    4. Rozliczenie VAT po BREXIT.
    5. Ulga na złe długi w 2021 r.

Część III – pozostałe zmiany:
    1. Podatek od sprzedaży detalicznej.
    2. Podatek cukrowy i podatek alkoholowy.
    3. Umowy o dzieło od 2021 r.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 4 h 20 min.

Podatek u źródła w 2021 r. – płatności na rzecz osób prawnych i fizycznych (nierezydentów podatkowych).

Szkolenie oferuje kompleksową i praktyczną wiedzę na temat podatku u źródła przy płatnościach na rzecz osób prawnych i fizycznych (nierezydentów podatkowych) z uwzględnieniem projektu objaśnień podatkowych oraz nowego rozporządzenia odraczającego stosowanie nowych regulacji do 1 lipca 2021 r. Ponadto ekspert zapoznał uczestników szkolenia z najnowszymi i najważniejszymi wyrokami, orzeczeniami i interpretacjami podatkowymi. Omówione zostały również inne wybrane zagadnienia związane z podatkiem u źródła.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Zmiany związane z poborem podatku u źródła od początku 2019 r. wraz z terminowym odroczeniem stosowania nowych zasad do lipca 2021 r.
 2. Projekt objaśnień podatkowych z 19 czerwca 2019r. dotyczący zasad poboru podatku u źródła i zasad zachowania należytej staranności (najnowsze orzecznictwo w zakresie zachowania należytej staranności).
 3. Zasady opodatkowania dochodu nierezydentów.
 4. Zmiany w podatkach dochodowych na 2017 r. związane z podatkiem u źródła (rozszerzony katalog przychodów osiąganych na terytorium RP).
 5. Zmiany w podatkach dochodowych dotyczące podatku u źródła od biletów lotniczych wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. poz., 1448).
 6. Dochody opodatkowane podatkiem u źródła w Polsce – art. 21 i 22 ustawy o CIT (odsetki, dywidendy, należności licencyjne, know-how i inne) oraz art. 29 ustawy o PIT.
 7. Opodatkowanie dywidend w świetle przepisów UE i PL.
 8. Zwolnienie z podatku u źródła należności licencyjnych, od 1 lipca 2013 r. i wypłacanych dywidend – warunki zwolnienia.
 9. Opodatkowanie odsetek na podstawie polsko – niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (skutki podatkowe dotyczące odsetek od zaległości, kapitalizacji odsetek, cash-pooling).
 10. Opodatkowanie odsetek w świetle przepisów UE i PL.
 11. Opodatkowanie należności licencyjnych oraz innych świadczeń określonych w art. 21 ustawy o CIT na podstawie polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 12. Opodatkowanie należności licencyjnych za korzystanie z oprogramowania komputerowego oraz urządzeń przemysłowych, środków transportu.
 13. Opodatkowanie należności z tytułu umów cywilnoprawnych i innych umów określonych w art. 29 ustawy o PIT.
 14. Certyfikat rezydencji oryginał czy kopia (z uwzględnieniem zmian od początku 2019 r. oraz zmian związanych z COVID-19).
 15. Przeliczanie wartości określonych w walucie dla celów podatkowych w Polsce.
 16. Płatnik podatku u źródła i jego obowiązki nałożone ustawą o CIT i PIT (terminu poboru podatku i wpłaty do US, deklaracje PIT-8AR, CIT-10Z, informacje IFT).
 17. Konwencja MLI a podatek u źródła.
 18. Planowane zmiany związane z podatkiem u źródła.
 19. Pytania, dyskusja, zakończenie.
     

Zachęcamy do zapoznania się z treścią szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 4 h 20 min.

JPK_V7 – praktyczne problemy w wyjaśnieniach ekspertów oraz Ministerstwa Finansów.

Pomimo faktu, że pierwsze pliki JPK_V7 zostały złożone, niejasność i brak precyzji przepisów w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, powoduje, że podatnicy wciąż mają wiele wątpliwości dotyczących wprowadzanych danych i oznaczeń. W trakcie szkolenia omówione zostały najczęściej zgłaszane pytania, dotyczące m.in korygowania JPK_V7 i związanych z tym konsekwencjami, dokładnych zakresów poszczególnych grup towarowo-usługowych (tzw. GTU), usług objętych oznaczaniem EE czy oznaczenia MPP.


Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
1. Korekty – przyczyny i konsekwencje:
a) 14-dniowy termin „autokorekty” ewidencji VAT:
– jak praktycznie liczyć czas na złożenie korekty ewidencji VAT składanej w ramach pliku JPK_V7?;
– w jakich sytuacjach korekta wynika z błędu, a w jakich wynika ze zmiany danych wykazanych w ewidencji złożonej pierwotnie?;
– potencjalne sankcje karne-skarbowe w przypadku błędów w JPK_V7;
– wadliwość a nierzetelność ewidencji VAT;
– przyczyny korekty a konieczność złożenia „czynnego żalu”;
– kiedy i w jakiej formie złożyć „czynny żal”?;
– kto powinien podpisać „czynny żal”?;
– w jakich sytuacjach czynny żal chroni przed konsekwencjami karnymi-skarbowymi?;
b) korekta ewidencji VAT w wyniku czynności organu podatkowego:
– korekta inspirowana działaniami organu podatkowego a „czynny żal”;
– korekta inspirowana działaniami organu podatkowego a konsekwencje karne-skarbowe;
– procedura nakładania kary pieniężnej 500 zł za błędy w JPK_V7 – jak bardzo trzeba się postarać, żeby organ
podatkowy zastosował sankcję w postaci kary pieniężnej;
– kara pieniężna a konsekwencje karne skarbowe – czy jedno wyklucza drugie?
c) technika korygowania danych wykazywanych w JPK_V7 wg wyjaśnień Ministerstwa Finansów.


2. Grupy towarowo-usługowe – zagadnienia praktyczne:
a) zakres poszczególnych grup towarowo-usługowych (tzw. GTU):
– nomenklatury statystyczne CN i PKWiU – znaczenie dla oznaczenia GTU;
– jak prawnie rozwiać wątpliwości dotyczące stosowania oznaczenia GTU – w jakich sytuacjach interpretacja indywidulana lub WIS, a w jakich opinia urzędu statystycznego?;
– jakie dokumenty należy oznaczać GTU?;
– treść faktury a oznaczenie GTU;
– dostawa lokali a oznaczenie GTU_10;
– jakie części samochodowe podlegają oznaczeniu GTU_07?;
– różne rodzaje usług transportowych i magazynowych a GTU_13;
– wyroby medyczne a oznaczenie GTU_09 – czy sprzedaż krajową również należy oznaczać?;
– refakturowanie i zaliczki a oznaczenia GTU;
– pytania uczestników dotyczące GTU.


3. Oznaczenia dokumentów oraz procedur podatkowych – zagadnienia praktyczne:

a) transakcje z podmiotami powiązanymi a oznaczenie TP:
– jakie relacje zarządcze, kapitałowe i rodzinne powodują konieczność stosowania oznaczenia TP?;
– czy dla oznaczenia TP ma znaczenie limit kwotowy transkacji?;
– czy oznaczenie TP dotyczy również transakcji dokonywanych przez jednostki budżetowe?
b) usługi objęte oznaczaniem EE:
– zakres usług objętych oznaczeniem EE;
– rodzaj nabywcy usługi a konieczność oznaczenia EE;
– świadczenia na rzecz pracowników a oznaczenie EE.

c) właściwe stosowanie oznaczenia MPP:
– jakie dokumenty sprzedaży i zakupu należy oznaczać MPP?;
– kiedy faktycznie występuje obowiązek podzielonej płatności?;
– faktury korygujące a oznaczenie MPP;
– błędna treść faktury a oznaczenie MPP.

d) zdarzenia wykazywane dokumentem wewnętrznym oznaczonym jako WEW:
– sytuacje, w których należy stosować dokument WEW (dokument wewnętrzny);
– jakie wykazywać dane nabywcy w przypadku zastosowania dokumentu WEW?;
– zastąpienie oryginalnego dokumentu dokumentem WEW – w jakich sytuacjach jest dopuszczalne?;
– dokument WEW a oznaczenie GTU;
– dokument WEW a inne oznaczenia występujące w JPK_V7;
– czy dokument WEW może być stosowany w przypadku importu towarów, importu usług, WNT i innych transakcji w obrocie międzynarodowym?

e) dane kontrahenta w JPK_V7:
– jak stosować „prefix” kraju przy numerze NIP?;
– transakcje z pracownikami, a dane wykazywane w JPK_V7;
– sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a dane kontrahenta w JPK_V7.

f) sprzedaż detaliczna fiskalizowana w JPK_V7:
– jak właściwie wykazywać sprzedaż detaliczną fiskalizowaną?;
– zasady wykazywania faktur do paragonów;
– zasady wykazywania faktur korygujących wystawianych do faktur do paragonów;
– korekty obrotu zaewidencjonowanego na kasie rejestrującej a dane wykazywane w JPK_V7;
– jak wykazywać faktury uproszczone z punktu widzenia dostawców i nabywców?;
– jaki numer dokumentu stosować w przypadku wykazywania faktur uproszczonych;
– objaśnienia podatkowe Ministra Finansów dotyczące faktur uproszczonych.

g) sprzedaż detaliczna fiskalizowana w JPK_V7:
– jak właściwie wykazywać sprzedaż detaliczną nie fiskalizowaną, nie udokumentowaną fakturą?;
– zasady wykazywania faktur wystawionych do detalicznej sprzedaży nie fiskalizowanej?;
– czy wystawienie faktury do sprzedaży nie fiskalizowanej po złożeniu JPK wymaga korekty ewidencji?;
– jaki numer dokumentu stosować w przypadku wykazywania sprzedaży nie fiskalizowanej?;

h) korekta z tytułu „ulgi na złe długi” w JPK_V7:
– jak właściwie wykazywać korektę z tytułu „ulgi na złe długi” z perspektywy dostawcy i nabywcy?;
– zasady podatkowe wykazywania korekty z tytułu „ulgi na złe długi”;
– wykazywanie korekty z tytułu „ulgi na złe długi” a oznaczenia GTU oraz oznaczenia procedur podatkowych;
– wpływ orzeczenia TSUE z dnia 15 października 2020 r. na sytuację polskich podatników VAT;
– w jakiej części TSUE zakwestionował przepisy polskiej ustawy o VAT?;
– jak po orzeczeniu TSUE stosować przepisy o „uldze na złe długi”;
– czy można złożyć korekty deklaracji VAT za przeszłe okresy rozliczeniowe?;


Zachęcamy do zapoznania się z treścią szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 5 h 10 min.

Podatkowe zamknięcie 2020 roku dla podmiotów medycznych.

Celem szkolenia było szczegółowe omówienie najważniejszych zagadnień związanych z praktycznym stosowaniem przepisów podatkowych podczas zamknięcia roku w podmiotach medycznych. W trakcie zajęć przedstawione zostały regulacje prawne związane z zamknięciem roku, które są źródłem najczęstszych wątpliwości oraz sporów z organami podatkowymi, w tym m.in. ujęcie przychodów oraz kosztów na przełomie roku, zakres wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, czy też odliczanie VAT oraz zmiany z tytułu COVID-19.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
I. Prace dotyczące zamknięcia roku z punktu widzenia podatku CIT w podmiocie medycznym:
1. Przychód podatkowy w CIT:
a) należności wyłączone z pojęcia przychodu podatkowego w podmiocie medycznym,
b) moment rozpoznania przychodu (wykonanie usługi, sprzedaż majątku, rozliczenia okresowe) w podmiocie
medycznym,
c) otrzymanie należności a powstanie przychodu – zaliczki, przedpłaty,
d) korekta przychodu – moment ujęcia,
e) otrzymane darowizny i dotacje a ich rozliczenie w CIT z uwzględnieniem zmian z tyt. COVID-19.
2. Koszty uzyskania przychodu w podmiocie medycznym:
a) wydatki nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu – omówienie najważniejszych przykładów z art. 16 ustawy o CIT w kontekście rozliczenia w podmiocie medycznym,
b) kary umowne i odszkodowania a koszty uzyskania przychodu,
c) świadczenia dla pracowników i zleceniobiorców – praktyczne przykłady ujęcia w kosztach wydatków w podmiocie medycznym,
d) zwolnienia statutowe i ich wpływ na ujęcia kosztów.
3. Ulga na złe długi – zasady stosowania w 2020 r. w kontekście zmian związanych z COVID-19.
4. Zgłoszenia MDR-3 w zakresie rozliczenia podatku CIT.


II. Prace dotyczące zamknięcia roku z punktu widzenia podatku PIT:
1. Świadczenia nieodpłatne dla pracowników i współpracowników – obowiązki podmiotu medycznego.
2. Zgłoszenia MDR-3 w zakresie świadczeń pracowniczych.


III. Prace dotyczące zamknięcia roku z punktu widzenia podatku VAT:
1. Ustalenie współczynnika proporcji, korekta roczna podatku w podmiocie medycznym.
2. Należyta staranność a odliczenie VAT – wyjaśnienia MF, praktyka organów skarbowych, zasady tworzenia procedur w podmiocie medycznym.
3. Nowy JPK_VAT – pierwsze wnioski z wysyłki plików i popełnione błędy przez podmioty medyczne.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 2 h 46 min.