Michał Krawczyk

JPK_V7 – praktyczne aspekty oraz najnowsze wyjaśnienia Ministerstwa Finansów.

Podczas szkolenia omówione zostały szczegółowe, praktyczne informacje o nowej strukturze logicznej JPK_V7, która zastąpi zarówno deklarację VAT-7(K), jak i dotychczasową strukturę ewidencji VAT, czyli JPK_VAT.

Treść szkolenia została wzbogacona o najnowsze wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, które rozwiewają wątpliwości wynikające z niejasnej treści przepisów czy nieścisłości zapisów struktury JPK_V7.

Warto podkreślić, że w związku z przepisami tzw. Tarczy Antykryzysowej, bez względu na rozmiary działalności, wszyscy podatnicy VAT czynni będą dostarczać JPK_V7 za okresy rozliczeniowe od października 2020 r. Od tego momentu podatnicy VAT czynni będą zamiast tych dwóch dokumentów, składać jedynie JPK_V7M(K).

W trakcie szkolenia przedstawione zostały specyficzne i rozmaite możliwości korygowania struktury JPK_V7 oraz nowe sankcje jakie zostały przewidziane w związku z błędami popełnionymi w części ewidencyjnej.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Omówienie zawartości struktury JPK_V7M(K):
1. Jeden plik – dwa dokumenty podatkowe – skutki prawne.
2. Szczegółowe omówienie pozycji oraz logiki struktury:
    a) nowe elementy w części deklaracyjnej,
    b) nowe oznaczenia dokumentów sprzedaży:
        – rozszerzenie informacji o NIPie kontrahenta,
        – grupy towarowo-usługowe,
        – nowe zasady wykazywania sprzedaży fiskalizowanej,
        – sposób wykazywania faktur uproszczonych w ewidencji VAT,
        – nowe zasady wykazywania zdarzeń udokumentowanych dokumentami wewnętrznymi,
        – nowe zasady wykazywania transakcji objętych obowiązkiem podzielonej płatności,
        – inne opisy specyficznych rodzajów sprzedaży,
    c) nowe oznaczenia dokumentów zakupu:
        – opisy specyficznych rodzajów zakupu,
        – nowe zasady wykazywania zdarzeń udokumentowanych dokumentami wewnętrznymi.
3. Najnowsze wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące struktury JPK_V7.
 
II. Zasady korygowania JPK_V7M(K):
1. Specyfika korygowania elementów struktury JPK_V7:
    a) czy istnieje możliwość niezależnego korygowania poszczególnych elementów struktury?
    b) korekta struktury JPK_V7 a termin zwrotu podatku VAT – czy każda korekta powoduje odroczenie terminu             zwrotu?
    c) w jakiej wersji struktury będą korygowane rozliczenia do września 2020 r.?
2. Nowy termin złożenia korekty w przypadku stwierdzenia błędów lub zmiany danych we własnym zakresie.
3. Korekta inicjowana przez organ podatkowy – zasady i procedura nakładania kar 500 zł za błędy popełnione w
JPK_V7M(K):
    a) jakie błędy zagrożone są karą 500 zł?
    b) jakie kroki musi wykonać organ podatkowy żeby nałożyć na podatnika karę?
    c) czy istnieje procedura zaskarżania nałożonej kary?
4. Nowe sankcje karne skarbowe związane ze struktura JPK_V7.
 
III. Nowe zasady wykazywania w JPK_V7M(K) faktur do paragonów oraz faktur uproszczonych:
1. Faktury do paragonów oraz faktury uproszczone w JPK_VAT a w JPK_V7:
    a) faktury do paragonów od 2020 r. – zasady wystawiania,
    b) zasady wykazywania faktur do paragonów w JPK_VAT,
    c) zasady wykazywania faktur do paragonów w JPK_V7 od października 2020 r.,
    d) paragonu z NIP stanowiący fakturę uproszczoną:
        – problemy interpretacyjne – stanowisko Ministerstwa Finansów oraz najnowsze interpretacje podatkowe,
        – problemy techniczne – przechowywanie, duplikat i korekta faktury uproszczonej,
        – wykazywanie faktur uproszczonych w JPK,
        – odroczenie problemu ujmowania faktur uproszczonych w JPK w ramach Tarczy Antykryzysowej.
 
IV. Omówienie zawartości struktury JPK_FA po zmianach od 2020 r.:
1. Dane zawarte w JPK_FA z wyszczególnieniem zmian oraz nowych pozycji:
    a) faktury w walucie obcej a nowe JPK_FA,
    b) faktury wystawiane w różnych programach a JPK_FA,
    c) nowe zasady wykazywania faktur zaliczkowych oraz rozliczeniowych w JPK_FA,
    d) faktury RR a JPK_FA.
2. Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące struktury JPK_FA.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 4 h 55 min.

CIT 2020 z uwzględnieniem regulacji podatkowych związanych z COVID-19 oraz planowane zmiany na 2021 r.

Szkolenie daje możliwość aktualizacji swoich informacji i wiedzy na temat zmian podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych w 2020 r. Ekspert omówił najnowsze i najważniejsze wyroki, orzeczenia i interpretacje podatkowe oraz inne wybrane zagadnienia związane z rozliczaniem podatku dochodowego od osób prawnych. Na szkoleniu wskazane zostały również planowane zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych na 2021 r.

 
Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
 
1. Mały podatnik i obniżona stawka CIT w 2020 r.
2. Wyłączenie z kosztów podatkowych wydatków ponoszonych na rachunek spoza białej listy oraz z
pominięciem mechanizmu podzielonej płatności.
3. Ulga na złe długi w podatku dochodowym od osób prawnych w 2020 r. (warunki zastosowania, moment
uwzględnienia w rozliczeniu podatkowym, wyłączenia zastosowania).
4. Podatek u źródła – kluczowe nowe regulacje od 2020 r. (m.in. nowa rola płatnika, odpowiedzialność płatnika,
kopie certyfikatów rezydencji podatkowych).
5. Finansowanie wewnętrzne podatnika CIT a koszty podatkowe w 2020 r.
6. Możliwość szybszego rozliczenia starty podatkowej począwszy od 2020r.
7. Zasady rozliczania samochodów osobowych w działalności gospodarczej z uwzględnieniem objaśnień
podatkowych z 9 kwietnia 2020r.
8. Ceny transferowe (uproszczenia i wyłączenia).
9. Zmiany w CIT związane z COVID-19 oraz inne zmiany wprowadzone w trakcie roku dotyczące m.in. :
a. możliwości rozliczenia straty za 2020 w roku poprzednim;
b. możliwości odliczenia od podstawy podatkowania darowizn na przeciwdziałanie COVID-19;
c. zwolnienia podatku od przychodów z budynków;
d. możliwości rezygnacji z metody uproszczonej wpłacania zaliczek;
e. jednorazowej amortyzacji środków trwałych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;
f. czasowego zawieszenia przepisów dotyczących ulgi na złe długi przez dłużników;
g. przedłużenia terminu na złożenie zawiadomienia ZAW-NR;
h. wydłużone terminy na sporządzenie dokumentacji podatkowych, złożenia oświadczenia o
sporządzeniu dokumentacji podatkowych;
i. regulacje szczególne związane z możliwością posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji
podatkowej;
j. zwolnienie z opłacania składek ZUS, dofinansowane, subwencja a przychody i koszty podatkowe;
k. możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych kar i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych
towarów w związku z COVID-19;
l. inne regulacje w CIT związane z COVID-19.
10. Inne wybrane zagadnienia
11. Planowane zmiany w CIT na 2021 r. w tym m.in. CIT estoński, opodatkowanie CIT spółek komandytowych
oraz jawnych, opodatkowanie spółek nieruchomościowych, podwyższenie limitu przychodów z 1,2 mln euro
do 2 mln euro, planowane zmiany związane z podatkiem u źródła.
 
Zachęcamy do zapoznania się z treścią szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 4 h 10 min.

Podatki 2021 – rewolucyjne zmiany w CIT/PIT i VAT (Slim VAT i Estoński CIT.

Ministerstwo Finansów intensywnie pracuje nad wdrożeniem pakietu zmian w ustawie o VAT, które zaczną obowiązywać najprawdopodobniej w pierwszych miesiącach 2021 r. Planowane zmiany dotyczą pakietu SLIM VAT, systemu zwrotu podatku podróżnym (tzw. TAX FREE), podatku akcyzowego oraz tzw. estońskiego CIT-u. Podczas szkolenia ekspert szczegółowo omówił wszystkie planowane zmiany legislacyjne – VAT, CIT/PIT.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
I BLOK –  Zmiany w VAT:

 1. Pakiet zmian SLIM VAT:
  – wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0%,
  – wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego,
  – spójne kursy walut,
  – odliczanie VAT z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych,
  – podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty małej wartości,
  – uproszczenia przy korektach faktur.
  2. Pakiet przepisów doprecyzowujących i uzupełniających VAT:
  – zmiana do matrycy stawek VAT i Wiążącej Informacji Stawkowej,
  – przełożenie symboli PKWiU 2008 na symbole PKWiU 2015,
  – zmiany doprecyzowujące w zakresie:
  – wykazu podatników VAT (tzw. „biała lista podatników”),
  – mechanizmu podzielonej płatności,
  – nowego JPK VAT,
  – uchylenie ust. 8 w art. 7 ustawy o VAT.
  3. Pozostałe zmiany w VAT:
  – zmiany w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym (TAX FREE); Platformie Usług Elektronicznych
  Skarbowo-Celnych (PUESC),
  – kasy online,
  – zmiany w prawie bankowym.
  4. Zmiany w akcyzie:
  – opodatkowanie zmian konstrukcyjnych,
  – wiążące informacje akcyzowe – wiążące także dla podatnika,
  – ewidencje akcyzowe w formie elektronicznej,
  – nowe kary i sankcje.

II BLOK – Zmiany w podatkach dochodowych:

 1. Estoński CIT:
  – geneza i założenia ogólne estońskiego CIT,
  – odroczenie momentu powstania obowiązku podatkowego,
  – podmioty uprawnione i nieuprawnione do ryczałtu:
  – obowiązkowa forma prawna,
  – ograniczenie w zakresie struktury własnościowej i bezpośrednich powiązań kapitałowych,
  – wymogi w zakresie zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  – limit przychodowy,
  – warunki dotyczące zatrudnienia i struktury przychodów,
  – zróżnicowanie opodatkowania tzw. małych podatników i pozostałej kategorii podatników,
  – kryterium dynamiczne dotyczące nakładów inwestycyjnych,
  – przedmiot opodatkowania i określanie podstawy opodatkowania,
  – znaczenie ujęcia księgowego dla rozliczenia podatkowego,
  -co z ulgami i rozliczaniem straty podatkowej przy estońskim CIT?
  – stawki podatkowe,
  – prawo do odliczenia podatku,
  – alternatywna forma opodatkowania – tzw. niemiecki fundusz inwestycyjny,
  2. Pozostałe zmiany w podatku dochodowym:
  – nowa szczególna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania,
  – ulga IP Box,
  – ulga na złe długi.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 4 h 05 min.

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2020 roku – z uwzględnieniem osób młodych.

Szkolenie umożliwia zdobycie kompleksowej i praktycznej wiedzy na temat podatku u źródła przy płatnościach na rzecz osób prawnych i fizycznych (nierezydentów podatkowych) z uwzględnieniem projektu objaśnień podatkowych oraz nowego rozporządzenia odraczającego stosowanie nowych regulacji do 1 stycznia 2020 r.
Ponadto ekspert omawia najnowsze i najważniejsze wyroki, orzeczenia i interpretacje podatkowe oraz inne wybrane zagadnienia związane z podatkiem u źródła.

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów księgowości, którzy chcieliby zaktualizować oraz uzupełnić swoją wiedzę z zakresu podatku u źródła.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zmiany związane z poborem podatku u źródła od początku 2019 r. wraz z terminowym odroczeniem stosowania nowych zasad do końca 2020r.
2. Należyta staranność od 2 ml zł, czy też od pierwszej płatności na rzecz nierezydenta.
3. Projekt objaśnień podatkowych z 19 czerwca 2019r. dotyczący zasad poboru podatku u źródła i zasad zachowania należytej staranności.
4. Zasady opodatkowania dochodu nierezydentów.
5. Dochody opodatkowane podatkiem u źródła w Polsce – art. 21 i 22 ustawy o CIT (odsetki, dywidendy, należności licencyjne, know-how i inne) oraz art. 29 ustawy o PIT.
6. Opodatkowanie dywidend w świetle przepisów UE i PL.
7. Zwolnienie z podatku u źródła należności licencyjnych od 1 lipca 2013r. i wypłacanych dywidend – warunki zwolnienia.
8. Opodatkowanie odsetek na podstawie polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (skutki podatkowe dotyczące odsetek od zaległości, kapitalizacji odsetek, Cash-pooling).
9. Opodatkowanie odsetek w świetle przepisów UE i PL.
10. Opodatkowanie należności licencyjnych oraz innych świadczeń określonych w art. 21 ustawy o CIT na podstawie polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
11. Opodatkowanie należności licencyjnych za korzystanie z oprogramowania komputerowego oraz urządzeń przemysłowych, środków transportu.
12. Opodatkowanie należności z tytułu umów cywilnoprawnych i innych umów określonych w art. 29 ustawy o PIT.
13. Certyfikat rezydencji: oryginał czy kopia (z uwzględnieniem zmian od początku 2019 r. oraz regulacji szczególnych związanych z przepisami antykryzysowymi).
14. Przeliczanie wartości określonych w walucie dla celów podatkowych w Polsce.
15. Płatnik podatku u źródła i jego obowiązki nałożone ustawą o CIT i PIT (termin poboru podatku i wpłaty do US, deklaracje PIT-8AR, CIT-10Z, informacje IFT); odroczenie terminu IFT-2R ze względu na COVID-19.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 3 h 55 min.

Podatek u źródła w 2020 r.

Szkolenia umożliwia zdobycie kompleksowej i praktycznej wiedzy na temat podatku u źródła przy płatnościach na rzecz osób prawnych i fizycznych (nierezydentów podatkowych) z uwzględnieniem projektu objaśnień podatkowych oraz nowego rozporządzenia odraczającego stosowanie nowych regulacji do 1 stycznia 2020 r.

Ponadto ekspert omówi najnowsze i najważniejsze wyroki, orzeczenia i interpretacje podatkowe oraz inne wybrane zagadnienia związane z podatkiem u źródła.

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów księgowości, którzy chcieliby zaktualizować oraz uzupełnić swoją wiedzę z zakresu podatku u źródła.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zmiany związane z poborem podatku u źródła od początku 2019 r. wraz z terminowym odroczeniem stosowania nowych zasad do końca 2020r.
2. Należyta staranność od 2 ml zł, czy też od pierwszej płatności na rzecz nierezydenta.
3. Projekt objaśnień podatkowych z 19 czerwca 2019r. dotyczący zasad poboru podatku u źródła i zasad zachowania należytej staranności.
4. Zasady opodatkowania dochodu nierezydentów.
5. Dochody opodatkowane podatkiem u źródła w Polsce – art. 21 i 22 ustawy o CIT (odsetki, dywidendy, należności licencyjne, know-how i inne) oraz art. 29 ustawy o PIT.
6. Opodatkowanie dywidend w świetle przepisów UE i PL.
7. Zwolnienie z podatku u źródła należności licencyjnych od 1 lipca 2013r. i wypłacanych dywidend – warunki zwolnienia.
8. Opodatkowanie odsetek na podstawie polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (skutki podatkowe dotyczące odsetek od zaległości, kapitalizacji odsetek, Cash-pooling).
9. Opodatkowanie odsetek w świetle przepisów UE i PL.
10. Opodatkowanie należności licencyjnych oraz innych świadczeń określonych w art. 21 ustawy o CIT na podstawie polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
11. Opodatkowanie należności licencyjnych za korzystanie z oprogramowania komputerowego oraz urządzeń przemysłowych, środków transportu.
12. Opodatkowanie należności z tytułu umów cywilnoprawnych i innych umów określonych w art. 29 ustawy o PIT.
13. Certyfikat rezydencji: oryginał czy kopia (z uwzględnieniem zmian od początku 2019 r. oraz regulacji szczególnych związanych z przepisami antykryzysowymi).
14. Przeliczanie wartości określonych w walucie dla celów podatkowych w Polsce.
15. Płatnik podatku u źródła i jego obowiązki nałożone ustawą o CIT i PIT (termin poboru podatku i wpłaty do US, deklaracje PIT-8AR, CIT-10Z, informacje IFT); odroczenie terminu IFT-2R ze względu na COVID-19.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 3 h 45 min.

Nowy JPK – stosowanie w praktyce, najczęściej pojawiające się problemy w SP ZOZ.

Szkolenie dedykowane jest podmiotom medycznym, szczególnie o statusie SP ZOZ. Podczas zajęć omówione zostały zarówno transakcje sprzedażowe typowe dla działalności medycznej, jak i zasady przyporządkowania do właściwych PKWiU w przypadku usług i kodów CN w przypadku towarów.


Szkolenie skupiło się na właściwym wypełnieniu przez podmiot medyczny nowej struktury JPK, co jest obowiązkiem sprawozdawczym o szczególnym znaczeniu dla Ministerstwa Finansów.

W szkoleniu omówione zostały różnice pomiędzy nową strukturą JPK a wersją obowiązującą do 30.09.2020 r. w zakresie stosowania ich w SP ZOZ. Wskazane zostały również dokumenty, które należy wprowadzić do ewidencji sprzedaży oraz ewidencji zakupu. Przedstawione zostały również konsekwencje błędnego przygotowania pliku JPK_VAT.

Program szkolenia obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

 1. Omówienie różnic pomiędzy nową strukturą JPK obowiązująca od 1.10.2020r. a wersją obowiązującą do 30.09.2020r. w zakresie stosowania ich w SP ZOZ.
 2. Co należy wprowadzić do ewidencji sprzedaży? Zakres danych ewidencji VAT w części ewidencyjnej sprzedażowej SP ZOZ.
 3. Co należy wprowadzić do ewidencji zakupu w SP ZOZ? Zakres danych ewidencji VAT w części ewidencyjnej zakupowej.
 4. Omówienie części deklaracyjnej w SP ZOZ w nowym JPK i zasady jej weryfikacji.
 5. Konsekwencje błędnego przygotowania pliku JPK_VAT przez SP ZOZ: autokorekta JPK_VAT, korekta JPK_VAT na skutek wezwania z urzędu skarbowego, zasady nakładania kary pieniężnej w wysokości 500 zł po zmianie wynikającej z Tarczy Antykryzysowej, odpowiedzialność karnoskarbowa za nierzetelny plik JPK_VAT.
 6. Na jakich zasadach odbywać się będzie korekta deklaracji i JPK_VAT po zmianie przepisów, gdy dotyczyć będzie okresu sprzed zmiany przepisów?
 7. Jak sprawnie wdrożyć nowy plik JPK w SP ZOZ? Jakie działania mają wdrożyć działy finansowe?

Zachęcamy do zapoznania się z treścią szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 2 h 45 min.

dr Ewelina Skwierczyńska Ekspert w zakresie podatków

VAT SLIM – bardzo istotne zmiany w ustawie o VAT od stycznia 2021 r.

Szkolenie przybliża szeroki zestaw zmian w ustawie o podatku od towarów i usług, których pakiet Ministerstwo Finansów nazwało VAT SLIM – zapewne dlatego, że zdaniem fiskusa mają one na celu ułatwienie rozliczenia podatku VAT. Wiele z tych modyfikacji ma charakter doprecyzowujący uchwalone wcześniej z niewystarczającą dbałością przepisy.

Ekspert omawia bardzo szczegółowo każdą ze zmian legislacyjnych gdyż wiele z nich znacząco wpływa na funkcjonowanie i sytuację podatników VAT.

Program szkolenia obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

 1. Zmiana zasad rozliczania faktur korygujących;
 2. Nowe możliwości stosowania kursu walutowego dla rozliczeń podatku VAT;
 3. Nowe zasady rozliczania zaliczki otrzymanej na poczet eksportu towarów;
 4. Zmiana terminu odliczenia podatku VAT;
 5. Możliwości odliczenia VAT od nabywanych usług noclegowych;
 6. Zmiany dotyczące obowiązkowej podzielonej płatności;
 7. Zmiana danych na „Białej Liście”, czyli w wykazie podatników VAT czynnych;
 8. Zmiana zasad wydawania WIS;
 9. Pozostałe zmiany porządkujące;
 10. Zmiany w stosowaniu procedury TAX FREE.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 4 h 15 min.

Delegowanie pracowników za granicę – jak przygotować się do rewolucyjnych zmian.

Od 31 lipca 2020 r. obowiązują nowe zasady delegowania pracowników do państw Unii Europejskiej. Dla polskich pracodawców delegujących pracowników za granicę będą to największe zmiany od czasu wstąpienia naszego kraju do UE. W większości są one niekorzystne dla firm, m.in.: skrócone zostaną maksymalne okresy delegowania oraz nałożone nowe obowiązki w zakresie koordynacji ubezpieczeń.

Unia Europejska przyjęła zmianę dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników, która od 31.07.2020 r. ogranicza swobodę delegowania pracowników i podwyższa koszty z tym związane. 

Niekorzystne zmiany przyniesie też planowana nowelizacja przepisów o koordynacji ubezpieczeń społecznych. Natomiast w kwestii stosowania przepisów podatkowych wiele wątpliwości rodzi wchodząca w życie  Konwencja MLI. Obawy budzi także sprawa Brexitu i regulacji dotyczących współpracy z Wielką Brytanią.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z formami delegowania pracowników do pracy za granicą, uregulowaniami polskich i europejskich przepisów w tym zakresie, a także przygotowanie pracodawców do udzielenia pracownikom pomocy dotyczącej prawidłowego opodatkowania uzyskanych przez nich dochodów. Szczegółowo przedstawione zostaną przepisy dotyczące koordynacji ubezpieczeń społecznych, dzięki  czemu uczestnicy poznają praktyczne możliwości jak najbardziej optymalnego wykorzystania ich w praktyce.

Ekspert przybliża prawne uwarunkowania dotyczące zatrudniania pracowników poza granicami kraju. Omawia również obowiązki pracodawców w zakresie odprowadzania zaliczek na podatek oraz składek na ubezpieczenia społeczne od pracowników zatrudnionych poza granicami.

Szkolenie kierowane jest do osób zatrudnionych w działach kadr i księgowych firm, delegujących pracowników zagranicę, do przedsiębiorców prowadzących działalność poza granicami kraju, a także do doradców  podatkowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych.

Program szkolenia obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

 1. Oddelegowanie: podróż służbowa, odesłanie – podobieństwa i różnice;
 2. Swobodny przepływ pracowników i swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej;
 3. Zasady podejmowania pracy przez Polaków za granicą;
 4. Zastosowanie przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
 5. Zasady dotyczące pobierania zaliczek na podatek;
 6. Ubezpieczenia społeczne pracowników pracujących poza granicami;
 7. Zasady sporządzania przez płatników informacji dla pracowników pracujących za granicą;
 8. Metody unikania podwójnego opodatkowania;
 9. Ulgi i odliczenia dla uzyskujących dochody zagraniczne, abolicja podatkowa.

Czas trwania szkolenia: 4 h 30 min.

Estoński CIT – nowość w opodatkowaniu spółek kapitałowych.

Aktualnie spółka kapitałowa zobowiązana jest zapłacić podatek od osiągniętego zysku, niezależnie od tego, na jaki cel ten zysk przeznaczy. Niebawem dotychczasowe zasady nie muszą mieć zastosowania. Od stycznia 2021 r. planowane jest bowiem wejście w życie nowelizacji ustawy o CIT, która włącza do polskiego systemu podatkowego nowy, proinwestycyjny system opodatkowania, zwany „estońskim CIT”.

Według wstępnych założeń spółki kapitałowe o obrotach do 50 mln zł nie będą musiały płacić CIT, tak długo, jak nie będą wypłacać zysków.

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian ze szczegółowo omówionymi założeniami opodatkowania w ramach estońskiego CIT-u. Zmiana opodatkowania dla wielu firm może mieć rewolucyjny charakter – kluczowe będzie m.in. dostosowanie strategii biznesowej do wymogów wydatkowania środków na cele inwestycyjne, czy przestrzeganie nowych limitów – zarówno na poziomie obrotów, jak i struktury  udziałowej oraz zatrudnionego personelu.

Program szkolenia obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

  1. Geneza estońskiego CIT;
  2. Założenia ogólne;
  3. Podmioty uprawnione i nieuprawnione do ryczałtu;
  4. Kryterium dynamiczne dotyczące nakładów inwestycyjnych;
  5. Dopasowanie dotychczasowych rozliczeń w podatku CIT do nowych wymogów systemowych;
  6. Określanie podstawy opodatkowania;
  7. Darowizny, ulgi B+R, ulgi na złe długi i inne ulgi a prawo do odliczeń od podstawy opodatkowania;
  8. Ceny transferowe;
  9. Rozliczanie straty podatkowej;
  10. Wysokość podatku;
  11. Domiar zobowiązania podatkowego;
  12. Rozliczenie dochodów osiągniętych poza terytorium Polski;
  13. Okres trwania formy opodatkowania;
  14. Utrata prawa do opodatkowania ryczałtem;
  15. Dopełnienie obowiązków informacyjnych, sprawozdawczych dla celów bilansowych i podatkowych oraz płatność podatku;
  16. Dostosowanie regulacji ustawy o PIT, ustawy o rachunkowości i Kodeksu karnego skarbowego;
  17. Wykorzystanie specjalnego funduszu (rachunku) inwestycyjnego;
  18. Zakończenie opodatkowania ryczałtem, w tym sytuacja „przejścia” na rozliczanie poprzez fundusz inwestycyjny;
  19. Przepisy przejściowe.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 4 h 00 min.

Zmiany podatkowe 2020 dla podmiotów leczniczych.

Celem szkolenia jest przedstawienie istotnych dla podmiotów leczniczych zmian w podatku VAT i CIT, wchodzących w życie w latach 2019 – 2020, oraz aktualnych interpretacji organów podatkowych i sądów. Jest ono adresowane do osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe, w szczególności pracowników działów księgowości zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Przedstawione zostały m.in. zmiany dot. stosowania „mechanizmu podzielonej płatności” (MPP), obowiązek zapłaty na rachunek kontrahenta zawarty w wykazie podatników („białej  liście”),  solidarna odpowiedzialność nabywcy za podatek nierozliczony przez dostawcę, likwidacja „odwrotnego obciążenia” w obrocie krajowym – zasady obowiązujące w okresie przejściowym. 

Ekspert omówił także nową „matrycę stawek” ,możliwości uzyskania wiążącego potwierdzenia prawa stosowania stawki zw. i 8% dla wielu spornych dotychczas usług np. adaptacji pomieszczeń do wyrobów medycznych, montażu, usług medycyny pracy, transportu sanitarnego. Objaśnione zostały zmiany dotyczące zastąpienia deklaracji VAT-7 i innych deklaracji rozszerzonym plikiem JPK_VAT.

Dodatkowym, ale bardzo istotnym aspektem szkolenia jest przedstawienie nowego obowiązku sprawozdawczego dotyczącego również podmiotów leczniczych.

 

Program szkolenia obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

 1. Fakturowanie w podmiotach leczniczych;
 2. Zmiany w VAT z uwzględnieniem przepisów ustawy COVID;
 3. Nowe stawki VAT i nowe grupowania towarów i usług, wiążąca informacja stawkowa;
 4. Zmiany stawek VAT w podmiotach leczniczych w tym te po zmianach ustawy COVID;
 5. Kasy fiskalne – od kiedy e-kasy i dla kogo?;
 6. Zasady ewidencjonowania i rozliczania operacji gospodarczych w kasach rejestrujących z uwzględnieniem przesunięcia terminów wdrożenia obowiązkowych kas;
 7. Biała lista podatników i zmiany w zgłaszaniu rachunków ze względu na ustawę COVID;
 8. Zmiany w podatku dochodowym CIT dla podmiotów leczniczych;
 9. Podatek dochodowy od osób fizycznych w aspekcie świadczeń dla pracowników – zmiany wprowadzone ustawą COVID.

Czas trwania szkolenia: 2 h 57 min.