Zmiany w CIT od 2020 r.

Rok 2020 przyniósł liczne zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych. Ich zakres w trakcie roku podatkowego został dodatkowo poszerzony w związku z epidemią COVID-19. W krótkim czasie wprowadzono szereg ustaw antykryzysowych, które m.in. zmieniły także przepisy w zakresie CIT. W ramach szkolenia Ekspert szczegółowo wyjaśnia najważniejsze związane z tym zagadnienia, których znajomość jest niezbędna z punktu widzenia każdego przedsiębiorcy.

Przedstawiane kwestie omówione zostały pod względem teoretycznym wraz z praktycznymi przykładami, z którymi podatnicy mierzą się na co dzień.

Szkolenie porusza m.in. takie kwestie jak:

 • wyłączenie z KUP płatności na rachunek inny niż wskazany w wykazie podatników VAT lub poza MPP;
 • ulga na złe długi w CIT;
 • definicja małego podatnika, obniżona 9% stawka CIT, finansowanie kapitałem własnym;
 • rozliczenie straty oraz indywidualny rachunek podatkowy;
 • podatek u źródła i planowane w tym zakresie zmiany;
 • pakiet osłonowy w CIT związany z COVID-19.

Czas trwania szkolenia: 70 min.

Zmiany przepisów prawa pracy w ustawach antykryzysowych.

Stan epidemii COVID-19 spowodował w Polsce wiele zmian prawnych. W krótkim czasie wprowadzono szereg ustaw antykryzysowych, które m.in. mocno zmieniły niektóre przepisy prawa pracy. W ramach szkolenia Ekspert szczegółowo wyjaśnia najważniejsze związane z tym kwestie, tak istotne zarówno z punktu widzenia pracodawców jak i pracowników. Skupia się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z czasem pracy, dopłatami do wynagrodzeń czy tematyką pracy zdalnej.

Szkolenie porusza m.in. takie kwestie jak:

 • praca zdalna;
 • nowe regulacje dotyczące czasu pracy;
 • przepisy BHP;
 • dopłaty i dofinansowania do wynagrodzeń;
 • forma czynności z zakresu prawa pracy;
 • zatrudnianie i zwalnianie w systemie zdalnym.

Czas trwania szkolenia: 90 min.

Pracodawca i przedsiębiorca w obliczu COVID-19 – aspekty podatkowe.

Stan epidemii COVID-19 spowodował w Polsce wiele zmian prawnych. Ekspert skupia się przede wszystkim na kwestiach podatkowych i regulacjach jakie w tym zakresie przewidział ustawodawca wobec pracodawców, przedsiębiorców i osób samozatrudnionych. Wskazuje także kto, kiedy i na jakich warunkach może z nich skorzystać.

Na szkolenie składają się m.in. takie zagadnienia jak:

 • rozliczenie straty z roku 2020 z dochodami 2019 r;
 • odroczenie płatności minimalnego podatku dochodowego;
 • ulgi podatkowe dotyczące darowizn na cele zwalczania koronawirusa;
 • możliwość rezygnacji z uproszczonych zaliczek na podatek;
 • przesunięcie wejścia w życie JPK_V7M i nowej matrycy VAT;
 • aspekty podatkowe wynagrodzeń pracowników i osób współpracujących w czasie epidemii koronawirusa.

Czas trwania szkolenia: 80 min.

Specustawa – zakres podatkowej pomocy państwa dla firm w związku z epidemią koronawirusa (część 2).

Szkolenie porusza zagadnienia związane ze specustawą, która ma na celu wsparcie przedsiębiorstw w obliczu epidemii koronawirusa. Podzielone jest na 2 sekcje tematyczne w których ekspert skupia się przede wszystkim na kwestiach podatkowych, zmianach w zakresie podatków VAT, PIT i CIT. Omawia również projekt zmiany stawki VAT dla towarów związanych z ochroną zdrowia.

Na szkolenie składają się m.in. takie zagadnienia jak:

 • przesunięcie terminu zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń;
 • przesunięcie terminu zapłaty podatku od budynków i użytkowania wieczystego;
 • zawieszenie terminów informowania o schematach podatkowych;
 • przesunięcie terminu wykazywania faktur uproszczonych w JPK_V7;
 • przesunięcie terminu na złożenie zeznania rocznego CIT-8 oraz informacji o cenach transferowych.

Czas trwania szkolenia: 55 min.

Specustawa – zakres podatkowej pomocy państwa dla firm w związku z epidemią koronawirusa (część 1).

Szkolenie porusza zagadnienia związane ze specustawą, która ma na celu wsparcie przedsiębiorstw w obliczu epidemii koronawirusa. Podzielone jest na 2 sekcje tematyczne w których ekspert skupia się przede wszystkim na kwestiach podatkowych, zmianach w zakresie podatków VAT, PIT i CIT. Omawia również projekt zmiany stawki VAT dla towarów związanych z ochroną zdrowia.

Na szkolenie składają się m.in. takie zagadnienia jak:

 • świadczenie postojowe;
 • zwolnienie z opłacania składek ZUS;
 • czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej;
 • możliwość odliczenia niektórych darowizn;
 • obniżenie stawki VAT dla niektórych produktów medycznych.

Czas trwania szkolenia: 75 min.

Najnowsze zmiany w prawie pracy z uwzględnieniem m.in. ustawy o koronawirusie.

Celem szkolenia jest omówienie licznych zmian i nowości w przepisach prawa pracy jakie weszły w życie w ostatnim czasie, m.in. w zakresie: świadectw pracy, uprawnień rodzicielskich oraz uprawnień osób objętych ochroną przedemerytalną. Ekspert podejmuje również niezwykle istotny temat najnowszej ustawy o koronawirusie i jej skutków zarówno dla pracodawców jak i pracowników, oraz odpowiada na najczęściej pojawiające się pytania.

Szkolenie porusza m.in. takie kwestie jak:

 • mobbing, dyskryminacja i równe traktowanie;
 • korzystanie z „uprawnień rodzicielskich” przez członków najbliższej rodziny;
 • zmiany w świadectwach pracy;
 • praca zdalna;
 • dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Czas trwania szkolenia: 50 min.

Prawo pracy a sytuacje kryzysowe w praktyce – obowiązki pracodawcy i pracownika z związku z ustawą o koronawirusie.

Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie zmian prawnych związanych z obecną sytuacją w Polsce, w tym z wprowadzeniem ustawy o koronawirusie. Ekspert koncentruje się na prawach i obowiązkach pracodawców oraz pracowników. Omawia schematy postępowania w konkretnych przypadkach związanych z sytuacją kryzysową w firmie, porusza kwestię pracy zdalnej, dodatkowego zasiłku opiekuńczego czy kar przewidzianych za naruszenie przepisów.

Szkolenie porusza m.in. takie kwestie jak:

 • praca zdalna i przestój w firmie;
 • prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracownika;
 • dodatkowy zasiłek opiekuńczy;
 • inne formy zatrudnienia;
 • kary za naruszenie przepisów.

Czas trwania szkolenia: 55 min.

Zmiany podatkowe w przedsiębiorstwach wodnokanalizacyjnych.

Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych zmian w podatku VAT i CIT, które dotykają podmioty wodnokanalizacyjne i zasad ich stosowania w celu uniknięcia kar. Ekspert koncentruje się na kwestii realizowanych płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonego, weryfikacji białej listy oraz uzyskiwanych korzyściach podatkowych w zakresie ich zgłaszania do Szefa KAS. Porusza także tematykę stosowania nowej struktury JPK w przedsiębiorstwach wodnokanalizacyjnych.

Na szkolenie składają się m.in. takie zagadnienia jak:

 • biała lista rachunków bankowych;
 • mechanizm podzielonej płatności;
 • ulga na złe długi;
 • schematy podatkowe;
 • nowa struktura JPK-V7M.

Czas trwania szkolenia: 45 min.

Podatek dochodowy (CIT) w podmiotach leczniczych.

Podstawowym założeniem szkolenia jest wskazanie najważniejszych zmian w podatku dochodowym, które dotykają podmioty lecznicze i zasad ich stosowania w celu uniknięcia sankcji. Ekspert akcentuje potrzebę przeanalizowania transakcji nie tylko z punktu widzenia realizowanych płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonego oraz weryfikacji białej listy ale również uzyskiwanych korzyści podatkowych w zakresie ich zgłaszania do Szefa KAS.

Szkolenie porusza m.in. takie kwestie jak:

 • biała lista w podmiotach leczniczych i jej skutki w podatku CIT;
 • mechanizm podzielonej płatności w podmiotach leczniczych;
 • rozliczenie CIT-8 podmiotu medycznego;
 • ulga na złe długi w podatku dochodowym;
 • schematy podatkowe w podmiotach medycznych.

Czas trwania szkolenia: 45 min.

Urlopy i inne uprawnienia rodzicielskie pracowników.

Szkolenie to zbiór szczegółowych informacji na temat uprawnień rodzicielskich pracowników i obowiązków pracodawców w tym zakresie. Ekspert kompleksowo przedstawia związane z tym zagadnienia, uwzględniając zmiany w przepisach obowiązujące od 7 września 2019 r.

Szkolenie porusza m.in. takie kwestie jak:

 • nowe uprawnienia członków najbliższej rodziny korzystających z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego;
 • urlop macierzyński, urlop ojcowski, urlop rodzicielski;
 • zasady udzielania urlopu wychowawczego;
 • ochrona trwałości zatrudnienia oraz pozostałe uprawnienia związane z rodzicielstwem.

Czas trwania szkolenia: 55 min.